background preloader

Lucmir

Facebook Twitter

Groupe public Forum specialpedagogik. NPF-podden: Starka känsloutbrott - UR Skola. Ny mätning: Fortsatt okunskap om ADHD och autism. Hur mycket vet svenskarna om diagnoser som ADHD och autism?

Ny mätning: Fortsatt okunskap om ADHD och autism

Skriv ut dina egna post it och notislappar. Jag såg ett så fiffigt tips på en amerikansk undervisningsblogg och kunde inte låta bli att kopiera.

Skriv ut dina egna post it och notislappar

Kopiera i dubbel bemärkelse för det här tipset handlade om att kopiera på notislappar. Jag började med att bara översätta några av lapparna. Vartefter att jag gjorde det så kom jag på flera egna och kombinerade dem bland annat med tips om rollfördelning vid grupparbete från kooperativt lärande. Elevhälsan - Samtal med barn under 12 år. Staffan Olsson svarar Fråga: Hej, Jag har jobbat som kurator i 15 år och upplever fortfarande ett dilemma när det gäller samtal med barn under 12 år.

Elevhälsan - Samtal med barn under 12 år

Har läst många av Staffan Olsson svar angående detta men upplever det fortfarande lite oklart och mycket svårt. Nu läste jag om skolsköterskan som på eget initiativ haft flera samtal med elev på 10 år om elevens hemsituation. Det kan jag väl förstå, att det var fel, samtidigt som jag tänker att skolsköterskan kan ha haft stor oro för elevens mående. Men om jag förstått det rätt är det alltså så jag ska göra? Bättre raster för barn med funktionsnedsättning - Klartext. – Det är viktigt att tänka att stödet ska ge ges under hela skoldagen så därför ska stödet finnas både under rasten och i klassrumssituationer, det säger Linda Petersson på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Bättre raster för barn med funktionsnedsättning - Klartext

En av de funktionsnedsättningar som kan ge problem på rasterna är autism. För den som har det kan ha svårt att förstå hur man ska göra när man umgås med andra. – Man kanske behöver ha information i form av bilder eller man behöver guidning i vad man kan göra för aktiviteter eller få hjälp i att förstå en lek som kompisarna gör. Lärkraft.se. Att i provsituationer då kräva att en elev med funktionsnedsättning ska kunna visa sin kunskap på sätt som eleven faktiskt inte kan är ingenting annat än diskriminering, menar Wern Palmius.

Lärkraft.se

Han är mycket kritisk till att elever med dyslexi inte får tillgång till de hjälpmedel de behöver för att klara de nationella proven i läsförståelse i årskurs 3 och 6. Han menar dessutom att Skolverkets anvisningar till de nationella proven påverkar inställningen till anpassningar av provsituationer överlag. Groupe public Fröken Sophias undervisningstips! WeAreTeachers - Keep your math students’ interest afloat!... Smart. - VILSE I KLASSEN - om inkludering & andra fallgropar. FULLTEXT02. UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017: Lärarstöd till elver med språkstö... Respecting Parents' Feelings in Special Education Planning: 8 Facts to Remember.

WeAreTeachers - Super fun way to teach place value! Skolportens specialpedagogiska nyhetsbrev. ”Byt fokus vid betygsättning” Facebook. UR Samtiden - En lektion om skolan: Vad menar skolan med stöd? - UR Skola. Boken "Att utveckla elevhälsa" av Petri Partanen. Hur kan arbetet kring elever i behov av stöd utvecklas på bästa sätt?

Boken "Att utveckla elevhälsa" av Petri Partanen

Vad är framgångsfaktorer när man ska utveckla ett elevhälsoarbete på en skola eller i en kommun? Vilka fällor och hinder finns att ta sig förbi? Petri har skrivit en bok för lärare, arbetslag, elevhälsopersonal och skolledare som kan användas i utvecklingsarbetet på såväl den enskilda skolan som i en förvaltning eller kommun. Varje avsnitt i boken innehåller konkreta frågor som kan användas för att analysera och diskutera nuläget och stödja utvecklingen i en önskad riktning.

I boken delger Petri sina erfarenheter av mer än tio års erfarenhet från utveckling av elevhälsoarbetet i Sverige. Elevhälsan - Elevhälsan. Tänk om ”fusket” är kompensation för ojämlikhet. Om debattören Pia Rehn Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, lärare och specialpedagog.

Tänk om ”fusket” är kompensation för ojämlikhet

Texten är tidigare publicerad som blogginlägg på spsm.se Rapporteringen om hur de nationella proven genomförs har föga förvånande rört upp ny misstro gentemot skolan. Är det så att lärarna hjälper eleverna fuska? Skolportens specialpedagogiska nyhetsbrev. 2 mars 2017 Nu har perioden då många elever skriver nationella prov startat.

Skolportens specialpedagogiska nyhetsbrev

För dig som möter elever i behov av särskilt stöd kan det vara intressant att uppdateras kring rekommendationer vilka anpassningar som kan göras. Allmänna rekommendationer från Skolverket. Läs mer. Göteborgs universitet kring anpassningar i ämnet engelska. Stockholms universitet kring anpassningar i ämnet matematik.

New collection

New collection. Nyheter & Fakta. JUMP Math. Varför kunna matematik? Matematik - ett användbart verktyg! Skolsverige – En podd med och för skolsverige. Lyfta upp eller trycka ner: Lågaffektiv teori och metod, del 1. Elevhälsa. Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet.

Elevhälsa

Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. I skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt team främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Rektor behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga arbetet. Genom att organisera för samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal kan elevhälsans arbete bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande utveckling och hälsa. Specialpedagogiska skolmyndigheten stödjer rektorer och elevhälsoteam att utveckla skolans elevhälsoarbete för ökad likvärdighet och måluppfyllelse.

Hälsa och lärande I kunskapsöversikten från Kungliga vetenskapsakademin belyser forskning det starka sambandet mellan hälsa och lärande. Likvärdig utbildning eller speciella yrken för speciella elever? Inkludering ... Tänk dig att du är lärare i svenska.

Likvärdig utbildning eller speciella yrken för speciella elever? Inkludering ...

Eller samhällskunskap. Kanske är historia ditt valda ämne som du har utbildat dig i.

New collection

Att höja skolans elevhälsokompetens. Tillsammans med kollegor deltog jag i den välarrangerade dialogkonferensen Att höja skolans elevhälsokompetens i regi av SPSM och som genomfördes på flera platser i Sverige. Intresset för elevhälsofrågor är både aktuellt och stort vilket säkert förklarar att konferensen var välbesökt. Under dagen varvades dialogsamtal med input från både forskare, SVEA, och skolor som deltagit i den distansutbildning som SPSM ordnar. Några av mina reflektioner efter dagen är att det verkar pågå väldigt mycket utveckling runt om på skolorna och det finns en stor vilja att förändra mot ett mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete.

En annan reflektion är att det inte är helt lätt att gå från teori till praktik och att hitta mer gynnsamma vägar framåt, trots en god vilja. Hur mycket får man hjälpa på provet? Om att utveckla resonemang. Går det att skapa ett inkluderande språk? - Claes Nilholms blogg. När jag nyligen gick igenom de 60 artiklar inom inkluderingsforskningen som är mest refererade i Nordamerika respektive Europa fann jag att det bara var i en artikel som det specialpedagogiska språket problematiserades.

Det var Len Barton som menade att en inkluderande skola behöver ett nytt språk. Det specialpedagogiska språket är enligt Barton belastat av innebörder som inte riktig låter sig förenas med en inkluderande undervisning. Det specialpedagogiska språket. VR1519Formativ bedoemning i svensk och internationell forskning webb.compressed. Dyslexi barn ungdomar tester insatser 2014. Betygen B och D - reviderat och tydligt av Skolverket. Idag upptäckte jag till min förtjusning att Skolverket kommit ut med en reviderad upplaga av stödmaterialet kring Betygsskalan B och D.

I skrivande stund sitter jag på tåget upp till Stockholm och medresenärerna tittade konstigt på mig när jag tjoade till vid upptäckten av att Skolverket faktiskt har tagit fram tre tydliga frågor samt exempel du som lärare kan förhålla dig till när du ska sätta B och D. Jag kommer gå in mer på det senare.

Stödmaterialet inleds med att Skolverket trycker på vikten av att betygen aldrig kan bli mer tillförlitliga än de bedömningar som de grundar sig på. Det är därför viktigt att lärare redan i planeringen av undervisningen skapar förutsättningar för bedömningar som ger eleverna goda möjligheter att visa sina kunskaper. Sambedömning och samarbete lärare emellan förbättrar möjligheterna för en mer likvärdig bedömning och betygssättning.

Pedagogens retorik: Den muntliga relationen - UR Skola. Se connecter à Facebook. Kortlekens-10-kamrater. ”Så stärker vi stödet för elever med språkstörning” Det är ytterst de hemlösa barnen som får bära bördan av brister i politiken. År 2007, för snart ett decennium ­sedan, antog regeringen en hemlöshetsstrategi som dels proklamerade en nolltolerans mot vräkningar av barn, dels hade som mål att inträdet på den ordinarie bostadsmarknaden skulle underlättas för hemlösa. Strategin innebar att samhället synliggjorde de hemlösa barnen. Den gav dem också ett löfte om en bättre barndom med ett eget hem. För att prioritera barnen vidtogs en rad åtgärder i anledning av strategin. ”Vi behöver mer kreativitet och mindre rädsla”

Synen på inlärning kan göra stor skillnad – ThereseLinnér. ”Lär barnen att de kan påverka sina hjärnor” Reaktiv eller proaktiv undervisning? Mobiltelefonens vara eller icke vara i klassrummet. På Nobelgymnasiet har de flesta klassrum idag något slags ”mobilhotell” där eleverna lämnar sina telefoner vid lektionens start. Laborativ matematik (38328-01) Förstelärare i Svedala. Bedömning måste ses som en helhet. Webbinarier. Skolinspektionen arrangerar webbaserade seminarier om olika ämnen. Åtta skäl till att läsa böcker regelbundet. #Beppematik. Fr dyskalkyli 150623 webb.

New collection

Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION. Bok språkinriktad undervisning, Hajer. Mer bedömning än återkoppling i kamratbedömning. Specialped.lektionsobservation. Bo Hejlskov Elvén. Vägledande Stödmaterial - Umeå.

Hur hjärnan lär. Extra anpassningar, särskilt stöd samt utmaningar. Security Check Required. Leva med språkstörning. Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande. Skolans arbete med extra anpassningar. App taluppfattning Vector, forskning. “Vi måste forska mer om det lärarna gör” AnnaBe – Specialpedagogen spekulerar. Security Check Required. Thrive Market - Journal. Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat.

Welcome to Education Unboxed! - Education UnboxedEducation Unboxed. Studi. Matematik. "Eleverna måste veta vad som förväntas av dem för att lyckas" Interactive Number Line Generator. Antons app gör vardagen roligare för barn med autism. Whiteboard.fi, gratis webbtjänst där du kan se dina elevers svar direkt när d... Lär-par: en metod som utvecklar – Kooperativt Lärande. Shared from: Creative Ideas - Easy Makeup Tutorials. Security Check Required. Security Check Required.

Spec-Malin. Lite tips kring att skapa en högre elevaktivitet i matematik. Dialogkonferens med fokus på elevhälsokompetens. Åtta skäl till att läsa böcker regelbundet. Mattecentrum - Journal. Så löser du skolstarten. Från en symbol till en annan - språkstörning och matematik. Så blir du en skicklig ledare i klassrummet.