background preloader

Lucmir

Facebook Twitter

NPF

”Skollagen ger lärare frikort på dåliga metoder” Konflikten har redan gått alldeles för långt.

”Skollagen ger lärare frikort på dåliga metoder”

Kevin, som har svårt att härbärgera sin ilska, har kommit i bråk med bänk-grannen. Efter att lappat till klasskompisen börjar han att kasta saker omkring sig i klassrummet. Det är inte första gången. Nu kommer läraren emot honom, högröd i ansiktet, och griper tag i hans arm. Undervisning och bedömning ska ge eleven... - Specialpedagogiska skolmyndigheten. ”Skolan riskerar att bli lågpresterande – inte eleverna” För tillfället pågår – till min förvåning – en debatt om digitaliseringen av skolan, trots att forskning angående dess fördelar presenteras.

”Skolan riskerar att bli lågpresterande – inte eleverna”

Här följer ett för mig avgörande perspektiv. För många elever som har funktionsnedsättningar är teknikens intågande i klassrummen en lärorevolution. Läsningens effekter & minst 17 skäl på nytt. Förskolan och skolan är viktiga läsfrämjande verksamheter som båda visat sig spela en avgörande roll för barns/elevers och föräldrars gemensamma läsvanor.

Läsningens effekter & minst 17 skäl på nytt

Genom en medveten strategi och samverkan med hem och bibliotek kan förskolor och skolor överbrygga många hinder för läsning. ‪Aritmetik‬ 1.0.9. Läraren: ”Så blir din skola bättre på särskilt stöd” Dammhagskolan, Rosengårdsskolan och Gullviksskolan.

Läraren: ”Så blir din skola bättre på särskilt stöd”

Där har du namnen på tre Skåneskolor som lyckats bäst när det kommer till att stötta elever med särskilda behov. Det visar en kvalitetsgranskning som Skolinspektionen nyligen har gjort. Skolorna får toppbetyg av Skolinspektionen i att stötta barn med särskilda behov, och det som myndigheten särskilt ger skolorna beröm för är deras arbete med extra anpassningar. Nu ska fler skolor i landet inspireras och följa trions arbete. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tagit fram ett nytt stödmaterial där skolorna berättar hur de arbetar. Vad är problemet med matriser? - Nicklas Mörk. Bakgrund Sedan 2011 har användningen av matriser i svensk utbildning exploderat.

Vad är problemet med matriser? - Nicklas Mörk

Lärare började konkretisera de abstrakta kunskapskraven för eleverna vilket ofta skedde i form av sk. LPP (lokala pedagogiska planeringar) innehållande matriser som eleverna fick se i början av arbetsområdet och som fylldes i efterhand och/eller summerades i slutet av området. Lärplattformar växte fram med klickbara matriser som kunde kommuniceras till vårdnadshavarna med i bästa fall några få klick. Några av plattformarna hade till och med matrisbanker där lärare kunde dela sina matriser med varandra “för att spara tid”.

Samtidigt som detta skedde fick Dylan Wiliams idéer om AFL (assessment for learning) eller BFL (bedömning för lärande) som det kom att kallas i Sverige fäste. Spsm extra anpassningar material - S k p Google. FULLTEXT01. Skola-Elev-Plan-kartläggning. Teaching time click ikea RUSCH clock upload. Universal Design for Learning del 2 – Jennis skolblogg. Jag har tidigare skrivit om Universal Design for Learning (UDL) här och tänkte använda detta inlägg till att fördjupa kunskapen om vad UDL är ytterligare.

Universal Design for Learning del 2 – Jennis skolblogg

UDL utgår från att elever har olika behov vid inlärning och därför måste undervisningen anpassas till elevernas olika behov. Metoden utgår från forskning och bygger på tre huvudprinciper som är viktiga i lärprocessen. Principerna handlar om hur eleverna tar emot, förstår och hanterar information, samt hur engagerad eleven är i sin lärsituation. 1. UR Samtiden - Underbar matematik: Vad vet vi om dyskalkyli? - UR Skola.

Likhetstecknet, lika med rättvist - Maria Björsell. Livet är inte rättvist, men likhetstecknet är!

Likhetstecknet, lika med rättvist - Maria Björsell

Likhetstecknets betydelse, att det ska vara lika mycket på båda sidor om tecknet, kan vara svårt för vissa elever att förstå. Liknelsen likhetstecknet = rättvist kan hjälpa dessa elever. När jag fick höra att ettorna som jag arbetar läsutvecklande med, snart ska introduceras för likhetstecknet, blev jag nostalgisk. Jag började tänka på hur jag har introducerat likhetstecknet för mina elever och hur jag som speciallärare har arbetat med elever som har svårt att förstå tecknets innebörd. Mina tankar tänkte jag dela med er i den här bloggen. När jag för ganska många år sedan gick Mattelyftet fick min grupp i uppdrag att filma en lektion i min klass. Specialpedagogik. I svensk nyhetsrapportering började det med Oscar.

Specialpedagogik

Sveriges Radio kunde berätta om pojken som regelbundet hölls fast av skolpersonal när han fick utbrott. Oscar brottades ner, med huvudet mot golvet, fick svårt att andas. Skolinspektionens kommentarer i det följande nyhetsflödet, exempelvis att vuxna måste ingripa för att upprätthålla ordning, upprörde bland andra psykolog Bo Hejlskov Elvén, Sveriges Mr Lågaffektivt bemötande. Våld föder våld, lyder motargumentet något förenklat. Groupe public Forum specialpedagogik. Lärare: Svenska skolan sviker de talrädda eleverna. Security Check Required.

Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Elever ska få rätt stöd i rätt tid.

Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

Att alla elever får de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att varje elev också ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolans alla ämnen. Regeringen avser att imorgon lämna ett förslag på en åtgärdsgaranti till Lagrådet. Komptensutveckling om delaktighet och inflytande i skolan. Utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen samt om hur man främjar likabehandling med fokus på normer.

Komptensutveckling om delaktighet och inflytande i skolan

Materialet presenteras i moduler och finns på Lärportalen. Besök Lärportalen Nu finns modulerna Främja likabehandling och Delaktighet och inflytande publicerade på Skolverkets lärportal. Gå direkt till Skolans värdegrund på Lärportalen. Ett livslångt lärande ska inte börja med tester. Om debattören Göran Andersson Förskollärare i Landskrona För att elever ska uppnå kunskapskraven i de nationella proven i årskurserna 3, 6 och 9 har utbildningsförvaltningen i Landskrona tagit fram en plan som heter ”Matematikstrategi 2015–2017 från förskola till gymnasium”

EHT-möten är ett hinder för det främjande och förebyggande arbetet. Använd EH... Jag kunde inte slå ifrån mig tankarna på att något inte stämde med våra EHT-möten men jag landade inte i någon lösning på de problem jag uppfattade. Som specialpedagog var jag en del av elevhälsoteamet och även om vi jobbade progressivt på min skola och vände och bände på alla tankar så var det något som satt fast. Vi visste precis i elevhälsan vad vi ville göra för att jobba mer främjande och förebyggande. Vi förde statistik kring “elevärenden” för att få syn på vanliga behov, vi införde drop-in med samtal och handledning för att bättre bygga broar mellan elevhälsans professioner och undervisande lärare, vi fortbildade och fanns ute i lärmiljöerna. Trots alla våra initiativ fanns tankar hos de undervisande lärarna om att vi i elevhälsan inte jobbade “som en elevhälsa ska jobba”. Läsambassadören: ”Låt eleverna läsa vad de vill”

Anne-Marie Körling är legitimerad lärare, har skrivit böcker och föreläser på temat läslust, läsförståelse och språkutveckling. Under 2015 utnämndes hon till Sveriges läsambassadör. I snart två år har hon jobbat för att främja läsning hos barn och unga. Under Almedalsveckan deltog hon i ett seminarium om innovativa metoder i undervisningen som fungerar som dörröppnare till läslusten. Team Nordmark - Följ sidan Special Books by Special Kids!

Checklistor original2. Handledning original. Autism och ADHD i skolan - Natur och Kultur. Dagens Nyheter - Barn har en enastående förmåga att... Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. De stora vinnarna skulle vara framtidens skolbarn. Och därmed hela samhället. – Jag vill se en ökad förståelse för var individuella skillnader kommer ifrån, och hur olika problem hänger ihop: Hur arbetsminnet ser ut, mekanismer bakom läsförståelse, varför det kan vara svårt med matematik och vad dyslexi och dyskalkyli kan bero på.

Läs SvD digitalt i 3 månader utan kostnad, därefter 185 kr/mån tillsvidare. Betalsätt: Efter din kostnadsfria provperiod är uppsägningstiden en månad. Groupe public Forum specialpedagogik. Groupe public Forum specialpedagogik. Matte är kul när man fattar! Nya sidor... - Specialpedagogiska skolmyndigheten. Groupe public Forum specialpedagogik. Groupe public Forum specialpedagogik. NPF-podden: Starka känsloutbrott - UR Skola. Ny mätning: Fortsatt okunskap om ADHD och autism. Hur mycket vet svenskarna om diagnoser som ADHD och autism?

Tillsammans med utbildningsverksamheten Lära presenterar Min Stora Dag en ny mätning av allmänhetens kunskap och attityder kring diagnoserna. Den visar på klara kunskapsluckor och fördomar, som riskerar att påverka hur en stor och redan utsatt grupp barn och unga behandlas. Undersökningen som utförts av Novus visar bland annat att män tenderar att ha mer fördomar om diagnoser än kvinnor, och att var fjärde stockholmare och nästan var femte svensk tror att vänskap med autister är svårt. Många av de tillfrågade tycks vara förhållandevis medvetna om sin egen okunskap. En av fyra uppger själva att de har lite eller ingen kunskap om ADHD eller autism/Aspergers syndrom. Skriv ut dina egna post it och notislappar. Elevhälsan - Samtal med barn under 12 år. Staffan Olsson svarar Fråga: Bättre raster för barn med funktionsnedsättning - Klartext.

– Det är viktigt att tänka att stödet ska ge ges under hela skoldagen så därför ska stödet finnas både under rasten och i klassrumssituationer, det säger Linda Petersson på Specialpedagogiska skolmyndigheten. En av de funktionsnedsättningar som kan ge problem på rasterna är autism. Lärkraft.se. Att i provsituationer då kräva att en elev med funktionsnedsättning ska kunna visa sin kunskap på sätt som eleven faktiskt inte kan är ingenting annat än diskriminering, menar Wern Palmius. Han är mycket kritisk till att elever med dyslexi inte får tillgång till de hjälpmedel de behöver för att klara de nationella proven i läsförståelse i årskurs 3 och 6.

Groupe public Fröken Sophias undervisningstips! WeAreTeachers - Keep your math students’ interest afloat!... Smart. - VILSE I KLASSEN - om inkludering & andra fallgropar. FULLTEXT02. UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017: Lärarstöd till elver med språkstö... Respecting Parents' Feelings in Special Education Planning: 8 Facts to Remember. WeAreTeachers - Super fun way to teach place value! Skolportens specialpedagogiska nyhetsbrev. ”Byt fokus vid betygsättning” Handen på hjärtat, räcker det att du som lärare vet att eleven kan för att du ska kunna sätta betyg? Eller måste dina elever ha gjort uppgifterna? Läraren, specialpedagogen och författaren Helena Wallberg ställer i sin bok ”Att sätta betyg” frågan om vi har en bedömningskultur som gör att vi sätter betyg utifrån vad eleverna gjort, snarare än vad de faktiskt kan, en bok hon skrivit för göra lärare tryggare i sin betygsättning. Facebook. UR Samtiden - En lektion om skolan: Vad menar skolan med stöd? - UR Skola.

Boken "Att utveckla elevhälsa" av Petri Partanen. Hur kan arbetet kring elever i behov av stöd utvecklas på bästa sätt? Elevhälsan - Elevhälsan. Tänk om ”fusket” är kompensation för ojämlikhet. Om debattören Pia Rehn Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, lärare och specialpedagog. Skolportens specialpedagogiska nyhetsbrev. 2 mars 2017 Nu har perioden då många elever skriver nationella prov startat.

New collection

New collection. Nyheter & Fakta. JUMP Math. Varför kunna matematik? Matematik - ett användbart verktyg! Skolsverige – En podd med och för skolsverige. Lyfta upp eller trycka ner: Lågaffektiv teori och metod, del 1. Elevhälsa. Likvärdig utbildning eller speciella yrken för speciella elever? Inkludering ... New collection. Att höja skolans elevhälsokompetens. Hur mycket får man hjälpa på provet? Om att utveckla resonemang. Går det att skapa ett inkluderande språk? - Claes Nilholms blogg. VR1519Formativ bedoemning i svensk och internationell forskning webb.compressed. Dyslexi barn ungdomar tester insatser 2014.

Betygen B och D - reviderat och tydligt av Skolverket. Pedagogens retorik: Den muntliga relationen - UR Skola. Se connecter à Facebook. Kortlekens-10-kamrater. ”Så stärker vi stödet för elever med språkstörning” ”Vi behöver mer kreativitet och mindre rädsla” Synen på inlärning kan göra stor skillnad – ThereseLinnér. ”Lär barnen att de kan påverka sina hjärnor” Reaktiv eller proaktiv undervisning? Mobiltelefonens vara eller icke vara i klassrummet. Laborativ matematik (38328-01) Förstelärare i Svedala. Bedömning måste ses som en helhet.

Webbinarier. Åtta skäl till att läsa böcker regelbundet. #Beppematik. Fr dyskalkyli 150623 webb.

New collection

Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION. Bok språkinriktad undervisning, Hajer. Mer bedömning än återkoppling i kamratbedömning.