background preloader

Korkeakoulut

Facebook Twitter

Yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja tutkimusta koskevat lait ja asetukset. Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi valtion säädöstietopankki Finlexistä.

Yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja tutkimusta koskevat lait ja asetukset

Tietokannasta voi hakea myös säädöskäännöksiä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön antamia alemman tason säädöksiä eli määräyksiä ja ohjeita. Ammattikorkeakouluja koskevia säädöksiä Ammattikorkeakoululaki (932/2014) Laissa säädetään mm. ammattikorkeakoulujen tehtävistä, organisaatiosta, tutkinnoista, opiskelijoista, henkilöstöstä ja rahoituksesta. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014) Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisemmin mm. ammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista, tutkintoon johtavista opinnoista, erikoistumiskoulutuksesta, todistuksista ja rahoituksesta. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ammattikorkeakoululain (932/2014) nojalla: Ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot ja koulutuksen järjestäminen Ammattikorkeakoulussa suoritettavia tutkintoja ovat ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

Ammattikorkeakoulututkinto on ammattikorkeakoulun perustutkinto. Tämän asetuksen liitteessä on luettelo ammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista ja niihin liitettävistä tutkintonimikkeistä. Tutkintoon johtava koulutus voidaan järjestää kansainvälisenä yhteistyönä. Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: Ammattikorkeakoululaki 932/2014 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin ammattikorkeakouluihin.

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Ammattikorkeakoulujen asema koulutusjärjestelmässä Ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluyhteisö Ammattikorkeakouluyhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä johon kuuluvat ammattikorkeakoulun opettajat, muu henkilöstö ja tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Tehtävät Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Oikeushenkilöasema Ammattikorkeakoulu on osakeyhtiömuotoinen oikeushenkilö (ammattikorkeakouluosakeyhtiö), johon sovelletaan osakeyhtiölakia (624/2006), jollei tässä laissa toisin säädetä. Yhteistyö toimintaympäristön kanssa 2 luku Toimilupa Opetusyhteistyö 3 luku. 770/2009 - Säädösmuutosten hakemisto - FINLEX ® Yliopistolaki 558/2009 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään.

Yliopistolaki 558/2009 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Yliopistoja ovat: 1) Helsingin yliopisto; Tutkintosääntö, pedagogiset ja eettiset periaatteet - Opinto-opas. Tutkintosääntö — Suomi. Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla yliopiston hallitus on 16.3.2015 hyväksynyt seuraavan tutkintosäännön, jota sovelletaan Jyväskylän yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa on säädetty sekä Jyväskylän yliopiston johtosäännössä määrätty.

Tutkintosääntö — Suomi

In English 1 § Tutkintosäännön soveltamisala 2 § Koulutuksen johtaminen 1 KOULUTUSVASTUU JA TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 3 § Yliopiston koulutusvastuut 4 § Tutkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen 5 § Tutkintoon johtavan ohjelman perustaminen ja lakkauttaminen 6 § Yhteiset tutkinto-ohjelmat 7 § Yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrät. NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition. NMC Horizon Report > 2017 Higher Education Edition. The NMC Horizon Report > 2017 Higher Education Edition is a collaborative effort between the NMC and the EDUCAUSE Learning Initiative (ELI).

NMC Horizon Report > 2017 Higher Education Edition

This 14th edition describes annual findings from the NMC Horizon Project, an ongoing research project designed to identify and describe emerging technologies likely to have an impact on learning, teaching, and creative inquiry in education. Six key trends, six significant challenges, and six important developments in educational technology are placed directly in the context of their likely impact on the core missions of universities and colleges. The three key sections of this report constitute a reference and straightforward technology-planning guide for educators, higher education leaders, administrators, policymakers, and technologists. Eli3035. Oppimisen uusi ekosysteemi. Verkko-opintojen laatukriteerit. eAMK. Ilmoittautumiset CampusOnlinen kursseille (in English below) Oletko jo tutustunut CampusOnlineen? CampusOnline on ammattikorkeakoulujen digitaalinen opintotarjontaportaali, jossa voit valita opintojaksoja muista ammattikorkeakouluista ja sisällyttää ne omaan tutkintoosi.

Opintojaksot ovat ilmaisia tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille sekä polkuopiskelijoille. Ilmoittautumiset syksyn kursseille alkavat 17.8.2020 klo 8.00. Ole nopea, sillä kurssipaikkoja on rajoitettu määrä. Digitaaliset oppimisympäristöt - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö. Digitalisaatio mahdollistaa korkeakoulujen välisen yhteistyön opetuksen järjestämisessä.

Digitaaliset oppimisympäristöt - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Korkeakoulut kehittävät laajaa verkko-opetustarjontaa, jolla mahdollistetaan opiskelijoille joustavat opinnot yli korkeakoulurajojen. Luodaan hallinnollisesti yksinkertainen tapa saada muiden korkeakoulujen opinnot osaksi tutkintoa, ja ohjataan korkeakoulut kehittämään tämän edellyttämiä tietojärjestelmien välisiä kytkentöjä ja yhteisiä tietovarantoja. Tavoite on, että korkeakoulut tuottavat yhteistä verkko-opetustarjontaa, ja sopivat keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta verkko-opetuksessa.

Opetusta voidaan tarjota myös täysin avoimesti ja parantaa näin esimerkiksi toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua korkeakouluopintoihin. Tietovarantoja ja tietojärjestelmiä kehitetään v. 2016–2018 Opetushenkilöstön digitaalista osaamista parannetaan ja opiskelua ja ohjausta tukevaa oppimisanalytiikkaa kehitetään järjestämällä yhteisiä käytäntöjä edistäviä seminaareja. SAVONIA ple 2011 lopullinen versio. Developing Online Learning Environments in Nursing Education, Third Edition - Carol A. O'Neil, Matthew J. Rietschel, Cheryl A. Fisher.

KOHTI DIGIKAMPUSTA Humak julkaisuja 22 sisällys.