background preloader

Språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

LasaTalaLyssnaSkriva. Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla. På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa. Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men fantastiskt inspirerande inlägg om hur man kan undervisa eleverna i läs- och skrivstrategier. Det är en helt vanlig tisdag morgon. Vi smyger in i 2:ans klassrum där en skrivlektion precis börjat. Eleverna och läraren sitter tillsammans på en stor matta på golvet, ingen av dem tar någon notis om vår entré, utan fokus är på den minilektion som precis startat. Då läraren inleder med att visa en kom-ihåg-lista på smartboarden och brygga dagens minilektion till gårdagens arbete förstår vi snart att eleverna är i en bearbetande fas i sitt skrivande och att dagen kommer att ägnas åt att skriva titlar till egenförfattade texter.

Vi tar också chansen att titta närmare på vad eleverna arbetar med och får se hur de provar minilektionens innehåll på egen hand. Kooperativ redovisning – Kooperativt Lärande. Eleverna har haft i uppgift att intervjua sina föräldrar om deras yrken. De har sedan skrivit en beskrivande text om detas yrken. I stället för att som på traditionellt sätt stå inför hela klassen och redovisa så har de fått redovisa för varandra i små grupper.

Innan vi startade skrev vi på tavlan vad man ska tänka på när man redovisar på detta sätt. De hade många kloka strategier som att lyssna på varandra, låta kamraten tala till punkt, titta på den som talar, tala tydligt och ställa frågor. De läste sen upp sina texter för varamdra i sin lilla grupp. Kamraterna i sin tur ställde frågor om yrket. De förklarar för varandra och resonerade kring de olika yrkena. Nu är alla yrkena samlade i en mapp så de finns tillgängliga för alla att läsa. Att redovisa kooperativt När man arbetar i klasser upp mot 25-30 elever kan redovisningar ta lång tid, även om du låter eleverna arbeta i par eller grupper.

I "Allmänt" Konsten att konstruera frågor Struktur: Huvuden ihop! Lässtrategier - exempel från klassrummet! Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag. Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något.

Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Värdet av den känslan kan man ju diskutera, men det mynnade ut i att jag som en del av arbetet under hösten anordnade tre stycken workshops om lässtrategier. Varje tillfälle var 40 minuter. Jag pratade en stund utifrån presentationerna nedan, lärarna fick testa olika läsövningar jag hade gjort med eleverna, och avslutningsvis fick de berätta vilken av lässtrategierna de kände sig mest lockade av och varför. De tre tillfällena delades för enkelhetens skull upp i lässtrategier man använder innan, under tiden och efter läsningen, men naturligtvis är gränserna dem emellan inte knivskarpa. Alls. Övning 3 - Titel, rubriker och bilder Övning - bilder Övning - nyckelord.

Undervisning för skrivutveckling. Reading to Learn – Teaching Children to Read. Lärarrummet: Reading to learn i Alfta - UR Skola. UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus: Metodiken Reading to learn för alla - UR Skola. Informationstjuvar. Plocka ut nyckelord ur en text. Strategi: Fråga, pausa, nedslag & studs – Kooperativt Lärande. Vill du variera vanlig handuppräckning? Gillar du EPA och Par På Tid? Att arbeta elevaktivt och med Kooperativt Lärande kräver ofta att man växlar olika strukturer för att motivera eleverna med nya strukturer och frågekonstellationer. Olika strukturer vid frågor ger motiverade elever och samtalen får ett större djup. Vid traditionell handuppräckning kan du använda Fråga, pausa, nedslag och studs för att engagera eleverna då de blir på helspänn efter att en elev svarat; de lyssnar intensivt för att själva göra sig beredd på vem som får frågan härnäst.

Strategin skapar ett flöde i samtal i en större grupp och lägger över ansvar på eleverna att strukturera samtalen i klassen med intressanta tankar och funderingar. Strategin kan användas varje dag i undervisningen! På engelska kallas denna strategi för pose, paus, pounce & bounce. Du ställer en Fråga av öppen karaktär och söker med blicken i gruppen intensivt! Varför använda Fråga, pausa, nedslag och studs? I "Allmänt" Struktur: Vem är jag? Lär för livet! | Formativ bedömning och ett språkutvecklande arbetssätt lyfter undervisningen! Språkutvecklande arbetssätt med Åsa Sebelius. Mallar och instruktioner. Stc3b6dmall skriva insc3a4ndare. Plugga-smart. Gratisiskolan. Begeppsträning | Förstelärare i Svedala. För att förstå en text bör 95 % av orden vara kända för eleverna menar Inger Lindberg & Sofie Johansson Kokkinakis. 65 % av orden i de flesta texter som eleverna möter är flertydliga.

För att förstå en text fodras det mycket av elevers faktiska ordförråd, förmåga att tyda synonymer och att kunna hitta rätt sammanhang. Annars kan det leda till potentiella problem i de texter eleven möter och det vill vi undvika i högsta grad! Därför ställs det nödvändigtvist krav på oss som jobbar som lärare att jobba med språket i alla ämnen för att ge eleverna en chans att utvecklas så långt som möjligt. I detta blogginlägg ska jag berätta hur jag arbetar med begrepp och få dem i ett sammanhang. Även om det är ord tillsammans som är meningsskapande är det bra att fundera på delarna i texter. Det kan vara olika problem med olika typer av ord. De flesta jobbar nog mycket med ämnesrelaterade ord men vi får inte glömma att det är inte är endast dessa ord som kan skapa hinder för våra elever.

Memory Kahoot. Nyckelord, lucktext och eget skrivande | annaochsandrasklassrum. Faktatexter var det område vi valde att starta med när vi skulle planera vårt första arbetsområde efter språkutvecklande arbetssätt och cirkelmodellen. Arbete gick över förväntan och det var verkligen en helt annan undervisning än den vi är vana med. Ut med alla läromedel, vad ska vi med dem till? Nejdå men i glädjen av att det blev så bra så fanns tanken där och malde. Kanske kan vi inte använda läromedel på samma sätt som vi har gjort…. Vi behöver inte ha flera olika arbeten igång, flera olika arbetsböcker och flera olika planeringar till eleverna. Nej nu kan alla vara delaktiga! Det känns så självklart att arbeta språkutvecklande, varför har vi inte gjort det innan… ? Språkutvecklande arbetssätt känns lite klurigt när vi inte tänkt på det sättet innan och det krävdes en hel del förberedelse.

Begreppslistor på arabiska i SO, NO och teknik Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Logische volgorde. Logische volgorde Werkbladen Kan het kind al verbanden leggen tussen verschillende gebeurtenissen. Kan het al benoemen wat eerder of later gebeurd is. Deze werkbladen zijn een handige hulp bij het aanleren van deze aspecten. De kinderen kunnen de plaatjes uitknippen en op een strook papier in de goede volgorde plakken. Van baby tot opa Van baby tot oma De eerste versie is te gebruiken bij groep 1, de moeilijkere versie daaronder kun in groep 2 inzetten. Klik hier voor het werkblad. Klik hier voor het werkblad. Språkutveckling med sekvensbilder - Hülya Basaran. Varför sekvensbilder?

Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättandet. Genom samtal och interaktion med lärare eller en kompis kan eleverna träna logiskt tänkande och lägga bilderna i kronologisk ordning. Genom bilderna som utgångspunkt har eleverna möjlighet att träna på att utrycka sitt berättande både muntligt och skriftligt.

Med utmanande frågor till bilderna utökar de sitt ordförråd och tränar på grammatik i ett meningsfullt sammanhang. Berättande till bilder kan användas för språkutveckling i flera språk än just svenska som andraspråk, till exempel modersmålet, engelska och moderna språk. Man kan också skriva meningar till varje bild där övningen är att para ihop rätt meningar till bilderna. Det finns säkert en mängd olika sätt som man kan använda sekvensbilder. Med sekvensbilder kan eleverna: Berättar-10:an.

Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början. En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. Berättar-10:an Berättar-10:an är ett fristående kopieringsunderlag till skrivhandledningen Pennvässaren. © Veronica Grönte och Argument Förlag 2002 & 2005 • Berättar-10:an hjälper dig att skriva en dramatisk berättelse utan ansträngning.• Berättar-10:an låter dig förstå att en berättelse kan vara intressant trots att den är kort.• Berättar-10:an gör det enkelt att gestalta karaktär och miljö.• Berättar-10:an fungerar som inspiration när idéerna tryter.

Undertext - att läsa mellan raderna 4. Berättelse skapad i Berättar-10:an Början. Makete.se - dramaturgi i lärande. Att resonera och skriva resonerande text. ForstaSpraketNOSO Lararsidor. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Återberättande text | Språkutveckling – ASL. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver. De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Vi har börjat med återberättande texter och eleverna uttrycker en glädje av att se hur de har utvecklat sina texter bara på några veckor.

Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen används för att visa och stötta eleverna i olika texttyper. Cirkelmodellen består av fyra faser. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll. Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. Fas 3 – Skriva gemensam text Läraren skriver text tillsammans med eleverna så eleverna är delaktiga och kan se hur texten byggs upp. 2. Här är texten att öva på: Alicia bakar.

Manadenssprakovningjuni2012. Läslyftet. Främja elevers lärande i SO. Språk i alla ämnen. Handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. Boken Språk i alla ämnen av Hanna Stehagen presenterar en mängd kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga och motiverar dem att bli delaktiga i den egna lärprocessen.

Den innehåller teorier, modeller och konkreta verktyg för undervisning som utvecklar elevernas språk och kunskap oavsett ämne. På så sätt kan fler elever lyckas i skolan och nå målen. Boken innehåller konkreta exempel med elevuppgifter från såväl enstaka lektioner som ämnesövergripande temaarbeten ur författarens egen undervisningsvardag. Målgrupp Boken vänder sig till lärare som undervisar i grundskola 7-9 samt gymnasiet.

Visa-enskild-publikation?_xurl_= Så var det, det där med språkutveckling | Språkutveckling med Duoab. Språkutveckling är ett av modeorden just nu och ju mer språkutvecklande din undervisning är desto bättre för eleverna. Men vad är egentligen språkutvecklande undervisning i praktiken? Jag har den senaste tiden fått flera uppdrag att redogöra för språkutvecklande undervisning. Det som från början, när jag introducerade begreppet i mitt ordförråd, verkade enkelt har nu för varje gång som jag ska reda ut begreppet blivit svårare och svårare. Språkutveckling är ett komplext begrepp men absolut nödvändigt i dagens klassrum.

Många är de ord som kopplas ihop med språkutveckling; EPA, startuppgift, begreppsträd, stöttning, stödmallar, etc. För mig är en startuppgift en uppgift där eleverna får värma upp inför lektionens arbete. Hur ska man tänka då? Höga förväntningar Utmanade undervisning Struktur och tydlighet Skapa motivation hos eleven Integrera lärandet i ett större sammanhang Skapa möjlighet för interaktion ”Språkutvecklingen är en livslång process som börjar före födseln. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter - UR Skola. Alla lärare är språklärare! Språkliga mål - vad & varför? (1 av 3) Hur sätter jag tydliga och begripliga språkliga mål? (2 av 3) Språkliga mål - hur börjar man? (3 av 3) Cirkelmodellen. Film 1: Tema Hemlösa - filmer om språkutvecklande arbetssätt. "Bilder på ryggen" Cirkelmodellen i praktiken - Explicit undervisning - Läskraft.

Skrivmallar/genrer/texttyper. Språkutvecklande arbete. Läs och Skrivportalen - Välkommen till Läslyftet som startar hösten 2015. Läslyftet som bygger på kollegialt lärande och syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. Läslyftet riktar sig till lärare i alla ämnen. Lärare och förskollärare i förskoleklass och personal i skolbibliotek kan också medverka.

Ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen. (Skolverket 2012) Materialet är intressant oberoende av skolform, åldrar eller vilket eller vilka ämnen du undervisar i. Greppa språket - Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet (Skolverket 2011) Nästan var femte elev i den svenska skolan har ett annat modersmål än svenska. Skolinspektionens granskning, texter och rekommendationer om Flerspråkiga elever (2010) Flera språk i förskolan - stödmaterialet syftar till att öka förskolepersonalens kunskaper, inspirera och ge vägledning i arbetet med flerspråkighet i förskolan (2013) Nya språket lyfter! Språklekar, lek Tema Modersmål. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker.

Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Förslag på arbetsgång Greppa språket. Arbetsgång. Lgr 11 eller din skolforms läroplan, Få syn på språket och Greppa språket är underlag som bör finnas med under arbetets gång.

Det är en fördel om deltagarna i arbetet har läst dessa dokument i förväg. Möte 1 Enskilt arbete inför mötet Läs del 1 och 2 (sidan 2-6) i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Under mötet Titta på de två filmerna Språk i alla ämnen del 1 och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Möte 2 Använd ämnesspecifika texter i undervisningen och pröva en eller flera av de stöttningsstrategier ni kommit överens om. Berätta om era erfarenheter av att använda tydliga stöttningsstrategier i undervisningen. Möte 3 Ta reda på elevernas erfarenheter, föreställningar och ämnesspråkliga förkunskaper i undervisningen inför ett nytt undervisningsinnehåll eller ämnesområde. Berätta om era erfarenheter av den genomförda undervisningen.

Möte 4 Pröva de delar som ni enats om i din undervisning och skriv ner dina egna reflektioner kring vad som händer. Möte 5. Textsamtal – ett stöd för lärandet. Strategier för lärande – Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och psykologi på gymnasiet. Undervisa Nyanlända. Att läsa tillsammans - arbete före, under och efter läsning. Annaochsandrasklassrum | Språkutvecklande arbetssätt.