background preloader

Språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

Kooperativ redovisning – Kooperativt Lärande. Eleverna har haft i uppgift att intervjua sina föräldrar om deras yrken.

Kooperativ redovisning – Kooperativt Lärande

De har sedan skrivit en beskrivande text om detas yrken. I stället för att som på traditionellt sätt stå inför hela klassen och redovisa så har de fått redovisa för varandra i små grupper. Innan vi startade skrev vi på tavlan vad man ska tänka på när man redovisar på detta sätt. De hade många kloka strategier som att lyssna på varandra, låta kamraten tala till punkt, titta på den som talar, tala tydligt och ställa frågor. De läste sen upp sina texter för varamdra i sin lilla grupp. Lässtrategier - exempel från klassrummet! Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag.

Lässtrategier - exempel från klassrummet!

Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något. Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Värdet av den känslan kan man ju diskutera, men det mynnade ut i att jag som en del av arbetet under hösten anordnade tre stycken workshops om lässtrategier. Varje tillfälle var 40 minuter. Jag pratade en stund utifrån presentationerna nedan, lärarna fick testa olika läsövningar jag hade gjort med eleverna, och avslutningsvis fick de berätta vilken av lässtrategierna de kände sig mest lockade av och varför.

Deltagarna undrade om jag kunde dela materialet, så här nedan samlar jag både mina - ytterligt stilrena - presentationer, och sammanfattningar av de olika exempel från klassrummet jag berättade om under workshopparna. Undervisning för skrivutveckling. Reading to Learn – Teaching Children to Read. Lärarrummet: Reading to learn i Alfta - UR Skola. UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus: Metodiken Reading to learn för alla - UR Skola. Informationstjuvar. Plocka ut nyckelord ur en text. Strategi: Fråga, pausa, nedslag & studs – Kooperativt Lärande. Formativ bedömning och ett språkutvecklande arbetssätt lyfter undervisningen! Språkutvecklande arbetssätt med Åsa Sebelius. Mallar och instruktioner. Stc3b6dmall skriva insc3a4ndare. Plugga-smart. Gratisiskolan. Förstelärare i Svedala. För att förstå en text bör 95 % av orden vara kända för eleverna menar Inger Lindberg & Sofie Johansson Kokkinakis. 65 % av orden i de flesta texter som eleverna möter är flertydliga.

Förstelärare i Svedala

För att förstå en text fodras det mycket av elevers faktiska ordförråd, förmåga att tyda synonymer och att kunna hitta rätt sammanhang. Annars kan det leda till potentiella problem i de texter eleven möter och det vill vi undvika i högsta grad! Därför ställs det nödvändigtvist krav på oss som jobbar som lärare att jobba med språket i alla ämnen för att ge eleverna en chans att utvecklas så långt som möjligt. I detta blogginlägg ska jag berätta hur jag arbetar med begrepp och få dem i ett sammanhang. Även om det är ord tillsammans som är meningsskapande är det bra att fundera på delarna i texter. Nyckelord, lucktext och eget skrivande. Faktatexter var det område vi valde att starta med när vi skulle planera vårt första arbetsområde efter språkutvecklande arbetssätt och cirkelmodellen.

Nyckelord, lucktext och eget skrivande

Arbete gick över förväntan och det var verkligen en helt annan undervisning än den vi är vana med. Ut med alla läromedel, vad ska vi med dem till? Nejdå men i glädjen av att det blev så bra så fanns tanken där och malde. Kanske kan vi inte använda läromedel på samma sätt som vi har gjort…. Begreppslistor på arabiska i SO, NO och teknik Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Logische volgorde. Språkutveckling med sekvensbilder - Hülya Basaran. Varför sekvensbilder?

Språkutveckling med sekvensbilder - Hülya Basaran

Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättandet. Genom samtal och interaktion med lärare eller en kompis kan eleverna träna logiskt tänkande och lägga bilderna i kronologisk ordning. Genom bilderna som utgångspunkt har eleverna möjlighet att träna på att utrycka sitt berättande både muntligt och skriftligt. Med utmanande frågor till bilderna utökar de sitt ordförråd och tränar på grammatik i ett meningsfullt sammanhang. Det finns säkert en mängd olika sätt som man kan använda sekvensbilder. Hur kan jag använda sekvensbilder? Sekvensbilder, eller foton kan användas på olika sätt:

Berättar-10:an. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Berättar-10:an

Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början. En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. Berättar-10:an Berättar-10:an är ett fristående kopieringsunderlag till skrivhandledningen Pennvässaren. © Veronica Grönte och Argument Förlag 2002 & 2005. Makete.se - dramaturgi i lärande. Att resonera och skriva resonerande text. ForstaSpraketNOSO Lararsidor. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning.

Återberättande text. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver.

Återberättande text

De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Vi har börjat med återberättande texter och eleverna uttrycker en glädje av att se hur de har utvecklat sina texter bara på några veckor. Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen används för att visa och stötta eleverna i olika texttyper. Cirkelmodellen består av fyra faser. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll. Manadenssprakovningjuni2012. Läslyftet. Främja elevers lärande i SO. Språk i alla ämnen. Handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan.

Språk i alla ämnen

En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. Boken Språk i alla ämnen av Hanna Stehagen presenterar en mängd kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga och motiverar dem att bli delaktiga i den egna lärprocessen. Den innehåller teorier, modeller och konkreta verktyg för undervisning som utvecklar elevernas språk och kunskap oavsett ämne. På så sätt kan fler elever lyckas i skolan och nå målen.

Boken innehåller konkreta exempel med elevuppgifter från såväl enstaka lektioner som ämnesövergripande temaarbeten ur författarens egen undervisningsvardag. Målgrupp Boken vänder sig till lärare som undervisar i grundskola 7-9 samt gymnasiet. Visa-enskild-publikation?_xurl_= Så var det, det där med språkutveckling. Språkutveckling är ett av modeorden just nu och ju mer språkutvecklande din undervisning är desto bättre för eleverna.

Så var det, det där med språkutveckling

Men vad är egentligen språkutvecklande undervisning i praktiken? Jag har den senaste tiden fått flera uppdrag att redogöra för språkutvecklande undervisning. Det som från början, när jag introducerade begreppet i mitt ordförråd, verkade enkelt har nu för varje gång som jag ska reda ut begreppet blivit svårare och svårare. Språkutveckling är ett komplext begrepp men absolut nödvändigt i dagens klassrum.

Många är de ord som kopplas ihop med språkutveckling; EPA, startuppgift, begreppsträd, stöttning, stödmallar, etc. För mig är en startuppgift en uppgift där eleverna får värma upp inför lektionens arbete. Hur ska man tänka då? Höga förväntningar. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter - UR Skola. Alla lärare är språklärare! Språkliga mål - vad & varför? (1 av 3) Hur sätter jag tydliga och begripliga språkliga mål? (2 av 3)

Språkliga mål - hur börjar man? (3 av 3) Cirkelmodellen. Film 1: Tema Hemlösa - filmer om språkutvecklande arbetssätt. "Bilder på ryggen" Cirkelmodellen i praktiken - Explicit undervisning - Läskraft. Skrivmallar/genrer/texttyper. Språkutvecklande arbete. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Arbetsgång. Lgr 11 eller din skolforms läroplan, Få syn på språket och Greppa språket är underlag som bör finnas med under arbetets gång. Det är en fördel om deltagarna i arbetet har läst dessa dokument i förväg.

Möte 1 Enskilt arbete inför mötet. Textsamtal – ett stöd för lärandet. Både lärarledda och elevstyrda textsamtal kan stötta elevers läsförståelse och lärande, men det krävs förberedelser och en tydlig struktur för att de ska göra det, visar Yvonne Hallessons forskning. I avhandlingen lyfter hon fram vad som utmärker de textsamtal som fungerar bra ur ett didaktiskt perspektiv. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag gjorde min lic-avhandling om högpresterande gymnasieelever där jag tittade på vad som utmärkte goda läsare. Strategier för lärande – Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och psykologi på gymnasiet. Undervisa Nyanlända. Att läsa tillsammans - arbete före, under och efter läsning. Under mina år som lärare i både svenska och svenska som andraspråk har skönlitteraturen varit i fokus.

Att gemensamt läsa en bok, med innehåll som intresserar eleverna och med en språklig nivå snäppet över elevernas, är ett oersättligt moment i undervisningen. Läsningen ger naturliga situationer av ord- och begreppsinlärning, samtal, reflektioner och skrivande kring det som händer med kopplingar till eleverna och till deras egna erfarenheter. Det leder till omvärldskunskap och till ställningstaganden kring rätt och fel och diskussioner om hur de tror att det kommer att gå för bokens personer hur det hela kommer att sluta.

Sedan kan tankarna också spinna vidare kring hur det kommer att gå för karaktärerna fortsättningsvis. Böcker väcker nyfikenhet och ger ofta mersmak vilket syns tydligt i den språkvalsgrupp med SVA-elever i åk. 8 som jag har arbetat med i tre terminer. C.S. Språkutvecklande arbetssätt.