background preloader

Python

Facebook Twitter

Python Cheat Sheet. String String Methods Array Indexes and Slices a=[0,1,2,3,4,5] 6 len(a) 0 a[0] 5 a[5] 5 a[-1] 4 a[-2] [1,2,3,4,5] a[1:] [0,1,2,3,4] a[:5] [0,1,2,3] a[:-2] [1,2] a[1:3] [1,2,3,4] a[1:-1] Shallow copy of a b=a[:] Math Constants math.pi The mathematical constant π = 3.141592..., to available precision. math.e The mathematical constant e = 2.718281..., to available precision.

Python Cheat Sheet

Random Functions Sys Sys Variables argv Command line args builtin_module_names Linked C modules byteorder Native byte order check_-interval Signal check frequency exec_prefix Root directory executable Name of executable exitfunc Exit function name modules Loaded modules path Search path platform Current platform stdin, stdout, stderr File objects for I/O version_info Python version info winver Version number sys.argv. Object-oriented Programming (OOP) in C++ 1.

Object-oriented Programming (OOP) in C++

Why OOP? Suppose that you want to assemble your own PC, you go to a hardware store and pick up a motherboard, a processor, some RAMs, a hard disk, a casing, a power supply, and put them together. You turn on the power, and the PC runs. You need not worry whether the motherboard is a 4-layer or 6-layer board, whether the hard disk has 4 or 6 plates; 3 inches or 5 inches in diameter, whether the RAM is made in Japan or Korea, and so on.

Object-oriented Programming (OOP) in C++ Сложност на алгоритми. Big-O Algorithm Complexity Cheat Sheet. Linked list. Introduction to Object Oriented Programming Concepts (OOP) and More. Recommended framework: Table of contents 1.

Introduction to Object Oriented Programming Concepts (OOP) and More

Lesson: Object-Oriented Programming Concepts (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language) If you've never used an object-oriented programming language before, you'll need to learn a few basic concepts before you can begin writing any code.

Lesson: Object-Oriented Programming Concepts (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language)

This lesson will introduce you to objects, classes, inheritance, interfaces, and packages. Списък (абстрактен тип данни) Статичен списък - капацитет Чрез класа List<T> можем: да добавяме нови елементи в края на редицата.да премахваме такива от края или избрана от нас позиция.да изтриваме цялото му съдържание.да сравняваме елементите му.да ги копираме в друг списък или масив.да сортираме или обръщаме елементи.

Списък (абстрактен тип данни)

Създаване на нов обект от тип List в езика C# и обработка посредством някои негови методи: Предимства и недостатъци: Плюсът на списъка е, че, както вече споменахме, може да се оразмерява и търсенето на елементите в него е сравнително бърза операция. За разлика от това, самото добавяне или премахване на елементите работи доста по-бавно, особено, когато тези елементите не са в началото или края на списъка. Свързан списък - всеки елемент съдържа променлива и указател, сочещ към следващия елемент. Introduction to Programming with C# / Java Books » Глава 16. Линейни структури от данни.

В тази тема...

Introduction to Programming with C# / Java Books » Глава 16. Линейни структури от данни

Много често, за решаване на дадена задача се нуждаем да работим с последователности от елементи. Например, за да прочетем тази книга, трябва да прочетем последователно всяка една страница т.е. да обходим последова­телно всеки един от елементите на множеството от нейните страници. В зависимост от кон­крет­ната задача се налага да прилагаме различни операции върху тази съвкупност от данни. В настоящата тема ще се запознаем с някои от основните представяния на данните в програмирането. Ще видим как при определена задача една структура е по-ефективна и удобна от друга.

Съдържание Видео. Introduction to Programming with C# / Java Books » Глава 11. Създаване и използване на обекти. В тази тема...

Introduction to Programming with C# / Java Books » Глава 11. Създаване и използване на обекти

В настоящата тема ще се запознаем накратко с основните понятия в обектно-ориентираното програмиране – класовете и обектите – и ще обясним как да използваме класовете от стандартните библиотеки на .NET Framework. Ще се спрем на някои често използвани системни класове и ще видим как се създават и използват техни инстанции (обекти). Ще разгле­даме как можем да осъществяваме достъп до полетата на даден обект, как да извикваме конструктори и как да работим със статичните полета в класовете. Накрая ще се запознаем с понятието "пространства от имена" – с какво ни помагат, как да ги включваме и използваме.

Алгоритми и структури от данни. Този сайт е предназначен за студентите от специалност Информатика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Алгоритми и структури от данни

В него са поместени упражненията по дисциплината Алгоритми и структури от данни. Те се състоят от съвсем кратка теоретична част и подробно обяснен код на C++. Учебният материал е писан с идеята, че читателят има основни познания по програмиране на C++ и обектно-ориентирано програмиране. Classes (I) Classes are an expanded concept of data structures: like data structures, they can contain data members, but they can also contain functions as members.

Classes (I)

C, PHP, VB, .NET » Списъци, динамични масиви, стекове и опашки. 1.

C, PHP, VB, .NET » Списъци, динамични масиви, стекове и опашки

Масиви: Когато се заговори за понятието „списък“ всеки начинаещ програмист моментално се досеща за най-често използваната в учебните примери структура – масив. Масивите представляват наредени елементи от един и същи тип данни (може да бъде както примитивен тип, така и данни от определен клас). Те са с константна дължина (т.е. точно определен брой елементи). Списък (абстрактен тип данни) Python Tutorial: Object Oriented Programming. Object Oriented Programming In the previous chapters, we intentionally avoided object oriented programming (OOP). We think it's easier and more fun to start learning Python without having to know about object oriented programming. But even though we have avoided OOP, we have used in our examples objects and methods from classes. In this chapter we are giving a proper introduction into the object oriented approach of Python.

OOP is one of the most powerful tools of Python, but nevertheless you don't have to use it, i.e. you can write powerful and efficient programs without it as well. 9. Classes. A Beginner's Python Tutorial/Classes. Introduction[edit] One thing that you will get to know about programming, is that programmers like to be lazy. If something has been done before, why should you do it again? Python Object Oriented. Python has been an object-oriented language since it existed. Because of this, creating and using classes and objects are downright easy. This chapter helps you become an expert in using Python's object-oriented programming support.

A Gentle Introduction to Programming Using Python. A Gentle Introduction to Programming Using Python. Non-Programmer's Tutorial for Python 3/Print version. All example Python source code in this tutorial is granted to the public domain. Therefore you may modify it and relicense it under any license you please. Since you are expected to learn programming, the Creative Commons Attribution-ShareAlike license would require you to keep all programs that are derived from the source code in this tutorial under that license. Since the Python source code is granted to the public domain, that requirement is waived. This tutorial is more or less a conversion of Non-Programmer's Tutorial for Python 2.6.

Older versions and some versions in Korean, Spanish, Italian and Greek are available from. Python Tutorial. The Python tutorial is constructed to teach you the fundamentals of the Python programming language. Eventually, the Python Tutorial will explain how to construct web applications, but currently, you will learn the basics of Python offline. PythonMonk - Interactive Python tutorials. Invent Your Own Computer Games with Python. How to Learn to Learn Python. A reader on my post about why everyone should program asked me for some advice on the step I took to learn the Python programming language. So I thought I might write a little guide for those who think they might be interested in learning Python. This guide will be a little unusual by most standards – and it won’t be for everyone.

It will be for those who are vaguely interested in learning to program, but aren’t entirely sure if it’s for them. It’s for those who have perhaps tried before to get into it, but couldn’t sustain the discipline or motivation to keep going. Those who often hear stories about people getting addicted to programming but never could understand why themselves – such people might get something out of this guide. LearnPYdia / FrontPage. S Python Class - Google's Python Class - Google Code. Welcome to Google's Python Class -- this is a free class for people with a little bit of programming experience who want to learn Python.

The class includes written materials, lecture videos, and lots of code exercises to practice Python coding. These materials are used within Google to introduce Python to people who have just a little programming experience. The first exercises work on basic Python concepts like strings and lists, building up to the later exercises which are full programs dealing with text files, processes, and http connections. Tutorial - Learn Python in 10 minutes. NOTE: If you would like some Python development done, my company, Stochastic Technologies, is available for consulting.

This tutorial is available as a short ebook. The e-book features extra content from follow-up posts on various Python best practices, all in a convenient, self-contained format. All future updates are free for people who purchase it. Preliminary fluff. BeginnersGuide. Learn Python - Free Interactive Python Tutorial.