background preloader

Hjälpmedel

Facebook Twitter

BIG 5 LATHUND. Synonymer sa hon ~ Kilskrift. Encyclopedin för barn. Creative Commons i skolan. Foto: Untitled by DC Greens, CC BY-SA Det ursprungliga fotot på Flickr DC Greens foton på Flickr CC BY-SA Creative Commons ersätter inte upphovsrätten Upphovsrätten gäller på internet precis som i alla andra sammanhang.

Creative Commons i skolan

Den som har producerat ett verk (till exempel en bild, ett musikstycke, en film) har rätt att bestämma över hur det får spridas och användas. Creative Commons tar inte bort upphovsrätten, utan licenserna är ett sätt att visa hur materialet får användas av andra. De gör det lättare att dela med sig av eget material och lättare att använda andras material. Villkoren för licenserna Creative Commons-licenserna bygger på fyra licensvillkor som ser ut så här: Erkännande (eng.

Bildning och kunskap. Tips till dig som vill införa mer IKT i din undervisning. Pausr%C3%B6relsekort2.pdf. Lekar-for_alla_skarm. Stödmaterial om funktionsnedsättning. Texter - upphovsrättsguide för lärare. Checklistasocmed14.pdf. Kompendium-Pedagogisk-profession.pdf. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser - SBU. Hur arbetar skolan med värdefrågor? Skolans uppdrag är inte bara att förmedla kunskap.

Hur arbetar skolan med värdefrågor?

I styrdokumenten för förskolan, grundskolan och gymnasiet framgår tydligt att skolan också ska arbeta med värdefrågor. Enligt Skollagen ska utbildningen "förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på". En del av detta sker inom ramen för undervisning i exempelvis samhällskunskap, religion och historia. Men värdegrunden ska också förmedlas i skolans vardag och dagliga rutiner. Läroplanen stadgar att "det vardagliga arbetet ska utgå från ett demokratiskt förhållningssätt" och att läraren "tillsammans med eleverna ska utveckla regler för arbetet och samvaron". Läs. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet.

8 thoughts to help your classroom standout. Program A-Ö. Om OutdoorTeaching - Outdoor Teaching. När hela kroppen och alla sinnen är involverade blir kunskapen påtaglig och konkret.

Om OutdoorTeaching - Outdoor Teaching

När kunskapen knyts till en egen upplevelse, gärna tillsammans med andra, blir den meningsfull och lättare att komma ihåg. Med detta som grund och en övertygelse om ”uterummens” möjligheter att förstärka kunskapen inom svenska, engelska, matematik och teknik har förlaget OutdoorTeaching Förlag AB bildats. - Hur kan man synliggöra förmågorna? Dyslexi, läs- & skrivsvårigheter / Få stöd av Kod-Knäckarna.

Lärare

Spel som tränar hjärnan. Spel som tränar hjärnan.

Spel som tränar hjärnan

Alla kategorier. Scrawlar - Share Drawings and Documents Without Using Email. Hjälpmedel för elever som har olika typer av funktionsnedsättning. Ljudböcker på Youtube? Ja! Vilka gränser överskrids med mobilt lärande? Gränsöverskridande mobil teknik med konstant tillgång innebär inte automatiskt att lärande äger rum, men 1:1, 24x7 bär med sig möjligheter för elever att lära i en rad olika kontexter när de är motiverade att lära – inte bara på skoltid och i skolan.

Vilka gränser överskrids med mobilt lärande?

Vad är det för gränser vi överskrider när det gäller lärande med mobil teknik? Den frågan är i fokus för en forskningsöversikt som publiceras i tidskriften Computers & Education. I översikten går författarna igenom 54 artiklar som alla kan sorteras under sökorden ”seamless”, ”mobile learning”, ”ubiquitous learning” och ”handheld devices”. En del av begreppen har inte självklara svenska motsvarigheter, men de signalerar att det handlar om lärande i en tillvaro där vi ofta är uppkopplade, lärande i både formella och informella lärandemiljöer och lärande som sker med hjälp av mobil digital teknik. I översikten ingår artiklar som visar hur den mobila tekniken erbjuder intressanta kopplingar mellan digitala och fysiska världar. Planeringen gör jag till undervisning. Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete.

Planeringen gör jag till undervisning

Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. När jag planerar tillsammans med mina elever utgår jag självklart ifrån att mina elever både vill och kan ta ett personligt ansvar för såväl inlärning som för hur arbetet i skolan kan utformas.

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... How Parents Can Use Pinterest To Keep Kids Learning Over the Summer. It’s summer time, kids are out of school, and parents are likely looking for ways to keep them busy.

How Parents Can Use Pinterest To Keep Kids Learning Over the Summer

It would be nice if they were learning too, no? One fantastic resource for parents is Pinterest expert Melissa Taylor, who curates educational content there for her Imagination Soup blog readers on her Pinterest page. Absolutely Free Clip Art - Images, Graphics, & Clip Art. Bildbanker. Olika bildbanker är bra på olika sorters bilder,- en del är bra på tecknade illustrationer, en del har bara foton, någon annan är bra på kartor och flaggor.

Bildbanker

Vill man ha nordiska bilder hittar man kanske inte så mycket av det på stora internationella bildbanker. Videos, Common Core Resources And Lesson Plans For Teachers: Teaching Channel. Internetguider. Kunskapshubben - HEM. Facebookgrupper. Här är tipsen som gör ditt googlande lättare. Årskurs 1-3 - Media Smart. Media Smart för lågstadiet består av fem lektioner som syftar till att ge barn en introduktion till reklam.

Årskurs 1-3 - Media Smart