background preloader

SKOLBIBLIOTEK

Facebook Twitter

Impact of school libraries on student achievment: a review of the research (2003) Vardet av skolbibliotek. Skolbibliotekens ledning under skolans rektor. Att vara rektor innebär att ansvara för ett brett område.

Skolbibliotekens ledning under skolans rektor

Förutom det man kan betrakta som kärnverksamheten, d.v.s. traditionell utbildning och undervisning, har rektor ansvar för fritidshemmets verksamhet, den administrativa enheten och skolbiblioteket. Ofta tillkommer lokalvård och skolbespisningspersonal. När det gäller hur skolan ska styras finns det olika omfattande och olika tydliga specificeringar för de olika områdena. Rektor ska vara insatt i alla styrdokument för verksamheten men frågan är om rektor är det?

I detta inlägg ligger fokus på skolbiblioteken och skolbibliotekarierna. Jag delade en länk till en enkät via skolbibliotekariernas e-postlista som administreras av skolverket. Syftet med studien i sin helhet är att ta reda på hur olika personalgrupper upplever skolans ledarskap. Skolbibliotek. Skolbiblioteksportalen. Why School Librarians Are the Literacy Leaders We Need - Teaching for the Whole Story. Earlier this year, I wrote a post about how teams of teachers can work together across subject areas to improve student reading.

Why School Librarians Are the Literacy Leaders We Need - Teaching for the Whole Story

I received comments on the piece from two school librarians, pointing out that they have important contributions to make to the effort, and questioning why I had not included school librarians in my suggestions in the first place. Well, they are absolutely right about this, and their voices prompted my reflection on the topic. I've taught in four public schools in New York City and only ONE had a true functioning library with a certified librarian in it. Let me tell you, that one school library was small, but game changing, thanks to the wonderful work of the librarian, Leslie Gallager, and the wise choice to fund it by school leaders at Brooklyn Prospect. Nya skolbibliotek ger bästa förutsättningar för lärande – Skolledarna. Skolbibliotekens nya uppdrag ökar likvärdigheten och ger eleverna högre kvalitet i undervisningen, skriver Sofia Malmberg och Charlotta Granath.

Nya skolbibliotek ger bästa förutsättningar för lärande – Skolledarna

Den 1 juli 2018 träder den reviderade läroplanen för grundskola och gymnasium i kraft, där skolbiblioteket ges ett nytt uppdrag. Skolbiblioteket som en bokutlåningsstation förpassas till historien och det definieras istället som en pedagogisk funktion med uppdrag att verka för elevernas ökade måluppfyllelse. Lärare och skolbibliotekarier ska gemensamt stärka elevernas språkutveckling och digitala kompetens i undervisningen. Den nationella digitaliseringsstrategin betonar att skolan har ett särskilt uppdrag i att skapa likvärdighet.

Flödet - en podd om skolbibliotek by Flödet on Apple Podcasts. ResearchBrief:School Libraries and Their Impact on Student Performance. FULLTEXT01. Vår vision är ett Sverige där bemannade skolbibliotek är en självklar och integrerad del i skolans arbete. Skolbibliotekens roll behöver stärkas. Skolbibliotekens pedagogiska funktion finns inte inskriven i skollagen idag.

Skolbibliotekens roll behöver stärkas

Därför föreslår Skolverket att regeringen utreder om skollagen kan förtydliga skolbibliotekens roll i skolan. Skolbiblioteken ska vara en integrerad del i undervisningen och skolbibliotekariernas kompetens behöver tas tillvara. – I en tid då elever möter propaganda och ”fake news” i sociala medier är skolbibliotekariernas kunskap om källkritik och medier viktigare än någonsin. Skolbiblioteken kan också bidra till att öka elevernas läslust men potentialen utnyttjas inte fullt ut idag, säger Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket. Här finns Stockholms bästa skolbibliotekarier. Samarbete bibliotekarie-lärare. Ibland hör jag att skolbibliotekarier har svårt att få till det samarbete de önskar med lärarna.

Samarbete bibliotekarie-lärare

Och ja, visst har jag också känt av det emellanåt. The world's largest reviewer of books, multimedia, and technology for children and teens. Skolbiblioteken viktiga för elevernas prestation. Elever presterar bättre om de har ett bra skolbibliotek.

Skolbiblioteken viktiga för elevernas prestation

Det bekräftar en ny rapport som undersökt vilken roll skolbiblioteket har för elevers lärande och prestationer. I den nya rapporten har över 100 nationella och internationella undersökningar om skolbibliotek, läsfrämjande och informationskompetens sammanställts. Tanken är att rapporten ska användas som en del i Kungliga bibliotekets arbete med att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Sammanställningen visar att elever presterar bättre i skolan om det finns ett välfungerande skolbibliotek. – Det viktigaste av allt när det gäller skolbibliotek, utifrån elevens perspektiv, är att det finns ett gott samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie. Det är också viktigt att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledningen. Vad gör du på skolbiblioteket när det är sommarlov? – Bibliotek och information.

Den eviga frågan ”Vad gör du på skolbiblioteket när det är sommarlov?”

Vad gör du på skolbiblioteket när det är sommarlov? – Bibliotek och information

Har liksom ett eget liv. Det är svårt för folk (elever, lärare, vänner) att förstå att man faktiskt har mer att göra än det som syns utåt, och frågan kan ställas flera gånger om dagen, ibland upprepas den även av samma person. Och jag kan förstå detta – jag har själv dålig kunskap om vad andra gör på sina jobb. Mina egna begränsade kunskaper kan ju aldrig ge en fullödig bild av den andras situation. Men här är mitt svar, grundat i vad jag gjort de senaste dagarna. Skolbibliotek är en vinstlott för samhället. Nu har samtliga Sveriges drygt en miljon grundskoleelever sommarlov.

Skolbibliotek är en vinstlott för samhället

För en del av dem kommer den här sommaren vara den sista innan de tar klivet vidare till gymnasiet. Läskunnighet är en förutsättning för fortsatta studieframgångar och en viktig del av den språkliga förmågan. Men enligt de senaste PISA-undersökningarna går var femte elev ur grundskolan med otillräcklig läsförmåga varje år. Stop telling people to love libraries – Library AF – Medium. A common complaint I’ve heard among librarians is that some people, especially community leaders and elected officials, just don’t get libraries.

Stop telling people to love libraries – Library AF – Medium

They don’t understand the value of public libraries… or what resources libraries offer… or what librarians actually do for a living. School Library Research (SLR) School Libraries make a difference. Why school librarians matter: What years of research tell us - kappanonline.org. When schools have high-quality library programs and librarians who share their expertise with the entire school community, student achievement gets a boost.