background preloader

Vatten

Facebook Twitter

Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla. Hur får man en undervisning som utmanar alla elever?

Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla

Hur ser en undervisning ut där eleverna får träna och utveckla de förmågor som ska bedömas. Arbetsuppgifter som utmanar högpresterande elever, men som också stöttar de elever som är i behov av särskilt stöd. Jag har höga förväntningar på alla elever, men det är en utmaning att motivera och skapa strukturer så att alla eleverna ges möjlighet att nå upp till dessa. Det som är god undervisning för elever i allmänhet är också bra för högpresterande elever. Enkelt, god undervisning är bra för alla elever. Först börjar jag med att ta reda på elevernas erfarenhet. Lektionsstrukturen jag ska presentera utgår från ett exempel och det centrala innehållet i kemi, åk 4-6: Partiklars rörelse som förklaring till övergångar mellan, fast form, flytande form och gasform.Vattnets egenskaper. För att väcka intresse och ta reda på förkunskaperna utgår vi oftast från en bild eller en ”öppen fråga”. 1.

Här jobbar vi enligt EPA-metoden. 3. Att diskutera. Världsvattendagen » Roligt med vatten. Det här momentet, som vi kallar Roligt med vatten hoppas vi ska kunna inspirera och vara till hjälp vid undervisning i olika vattenfrågor.

Världsvattendagen » Roligt med vatten

Experimenten, aktiviteterna, hemuppgifterna och rollspelen som vi har plockat ihop från olika källor kan förhoppningsvis väcka nyfikenhet och vara lärorika på olika sätt. Gå gärna vidare till källorna som vi refererar till för att hitta flera roliga experiment och övningar! Vatten har många intressanta fysiska och kemiska egenskaper som man kan lära sig mer om genom enkla experiment utomhus eller i klassrummet. Dessutom spelar vattnet en avgörande roll för allt liv på jorden, det ingår i de flesta större fysiska processer som sker på jorden, vi människor använder oss av det på många sätt i vår vardag och det spelar en viktig roll i världsekonomin.

Vattnet kan även vara förödande på många sätt. (Momentet Roligt med vatten skrevs ursprungligen av Jan Seibert och Amelie Darracq, och har därefter reviderats av Veronika Raguž) Vattentanken presentation. Stockholm Vattens skolsajt. Visste du att innan dricksvattnet kommer till din kran hemma så kommer det från sjön Mälaren?

Stockholm Vattens skolsajt

Mälaren är Sveriges tredje största sjö. Du kanske har badat, fiskat eller åkt båt på Mälaren någon gång. Vattnet i Mälaren har en bra kvalitet och är därför bra att göra dricksvatten av. Men innan vattnet kommer hem till din kran renas det i ett vattenverk (det får du läsa mer om i nästa avsnitt). Trots att stora mängder vatten tas från Mälaren och blir dricksvatten så tar vattnet inte slut. För att vattnet i Mälaren ska fortsätta att ha en bra kvalitet måste alla hjälpa till. UploadFile.aspx. What if you stopped drinking water? What would actually happen to your body if you stopped drinking water, including all beverages that contain water, like juices, soft drinks, and tea?

What if you stopped drinking water?

Let's just say it wouldn't be pretty - your body is made up of 60 percent water, which is reason enough to make sure you're constantly replenishing your supply. All that water works really hard to ensure that you continue functioning properly, by transporting vital nutrients and hormones to where they need to go, cushioning our joints, regulating our internal temperature, and lubricating our eyeballs. But we lose a whole lot of it through processes such as urination - about 1.5 litres a day - defecation, and sweating, so we need to know when we should be upping our intake. That's where the 'thirst centre' of the brain, which is located in the hypothalamus, comes in. So what happens when you don't? Instant Ice - Waterbending In Real Life! Arbhandledn_tema_vatten. Det är lätt att spola rätt! Fr%c3%a5gequiz%20inkl%20facit.pdf. Skolklasser - Gryaab - för ett renare hav. Professor Vatten.

Vattenskolan. Vattnets kretslopp (Mellanstadiet) - Geografi. Mer att läsa - Vattenmyndigheterna. Vattenförvaltningens arbete finns dokumenterat och beskrivet i olika publikationer och är alla sökbara i vattenmyndigheternas gemensamma publikationsdatabas.

Mer att läsa - Vattenmyndigheterna

Vattenförvaltningssarbetet regleras framför allt genom 5 kap miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen, men även annan lagstiftning är viktig, liksom Havs- och vattenmyndighetens, Naturvårdsverkets och SGU:s föreskrifter, handböcker och riktlinjer. Publikationer I vattenmyndigheternas publikationsdatabas finns beslutade dokument vilka omfattar miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan beslutade i december 2009.

Samrådsmaterial innehåller samrådsmaterial, förslag till beslut och sammanställning av remissvar. Dricksvatten. En bra vattenförsörjning är en hörnsten i ett väl fungerande samhälle.

Dricksvatten

Kranvatten används bland annat som dricksvatten, för hygieniska ändamål som bad, tvätt och toaletter samt till brandsläckning. Som samhällsfunktion karaktäriseras vattenförsörjningen av att den är storskalig och komplex. Samtidigt måste den vara robust nog för att fungera tjugofyra timmar om dygnet, dag efter dag, månad efter månad, år efter år Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Start - Stockholm Vatten. Välkommen till Stockholm Vattens skolsajt I Stockholm har vi ett av världens bästa vatten.

Start - Stockholm Vatten

Få städer har ett så gott och rent dricksvatten som vi, och få renar sitt avloppsvatten så bra som vi. Men det finns fortfarande mycket att göra för miljön. Så hjälp oss och bli vår vattenvän! Gilbert förklarar - Vanligt vatten. Grundvatten-av-god-kvalite.pdf. Mitt Vatten. Animated Science - Molekyler: Vattenmolekylen. Hur många vattendroppar ryms på en 5-krona? Svenskt Vatten - branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige. Vattnets kretslopp. Vattenexpreriment "Det magiska ägget"