background preloader

Asylum law

Facebook Twitter

Dublinverordening

Journey. Jurisprudence. Opvang. Policy. Refugee. Subsidiary status. Advies_39-WEB-DEF. Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. Europees Commissaris voor de Mensenrechten publiceert rapport over Nederland (17-03-2009) STRAATSBURG.

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

De Europees Commissaris voor de Mensenrechten, Thomas Hammarberg, heeft op 11 maart jl. een rapport over Nederland gepubliceerd. Hierin beveelt de Commissaris aan het Nederlandse immigratie- en asielbeleid te herzien. Het rapport behandelt daarnaast een breed scala aan onderwerpen, waaronder de bescherming van de rechten van het kind, racistische en xenofobe tendensen, het immigratiebeleid en anti-terrorisme-maatregelen. Ten aanzien van het Nederlandse asielbeleid stelt de Commissaris vast dat er veel kritiek is op het Nederlandse asielbeleid, onder meer van de UNHCR en een groot aantal non-gouvernementele organisaties (NGOs). Voorts brengt de Commissaris in zijn rapport zijn bezorgdheid tot uitdrukking over racistische, anti-Semitische en andere intolerante tendensen in de Nederlandse samenleving, in het bijzonder intolerantie tegenover Moslims. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Herschikken gronden voor asielverlening (33.293) Dit wetsvoorstel schrapt in de Vreemdelingenwet 2000 twee asielgerelateerde toelatingsgronden.

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Herschikken gronden voor asielverlening (33.293)

De toelating op grond van klemmende reden van humanitaire aard en toelating op grond van het categoriaal beschermingsbeleid komen te vervallen. Hiermee komt de Nederlandse asielregelgeving meer in overeenstemming met de Europese regelgeving. Met dit voorstel wordt de procedure voor verlening van een verblijfsvergunning asiel aan nareizende gezinsleden vereenvoudigd. Hierdoor krijgen nareizende gezinsleden sneller duidelijkheid over verblijf in Nederland.

Ook wordt het mogelijk om leges te heffen voor de vervanging van een verblijfsvergunning, als die verloren is gegeaan of identificatie niet meer mogelijk is. Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel (EK 33.293, A ) is op 23 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. Ingediend 6 juni 2012 titel schriftelijke voorbereiding inbreng geleverd door ondertekening. Groups. Boeken.vorige.nrc. Nee, vooruitzien is regeren niet, wél koehandel.

boeken.vorige.nrc

Dat wordt duidelijk in Een vreemdeling op Justitie, het boek over de tweeënhalf jaar dat Job Cohen als staatssecretaris het asielbeleid onder zijn hoede had. De auteur mocht Cohen op kosten van het door de overheid gefinancierde fonds voor bijzondere journalistieke projecten volgen, op voorwaarde dat hij tijdens de rit niet publiceerde. De auteur is bevlogen over het onderwerp, Cohen wil de vastgelopen asielprocedure stroomlijnen. Visionair is Cohen niet. De auteur vindt hem zelfs oppervlakkig.

Jeroen Corduwener: Een vreemdeling op justitie. Het woord `vreemdeling' in de titel doet denken aan de Britse comedy-serie Yes minister over een minister als gegijzelde van zijn ambtenaren. Cohens eigen partij, de PvdA, voerde een procedurele guerrilla tegen terugkeerregelingen. Hongerstaking Duizenden asielzoekers zijn minderjarig of beweren dat te zijn om eerder te worden toegelaten. Vergezichten. Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot vluchtelingen. Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot vluchtelingen Algemeen Verdragsnummer Datum totstandkoming Plaats totstandkoming Straatsburg Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking Tractatenblad Kamerstuk Staatsblad Geconsolideerde tekst Koninkrijk der Nederlanden Partijeninfo.

Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot vluchtelingen

Documents. Language of document : ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) „Asiel – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 4 – Verordening (EG) nr. 343/2003 – Artikel 3, leden 1 en 2 – Bepaling van lidstaat die verantwoordelijk voor behandeling van asielverzoek dat door onderdaan van derde land bij een van de lidstaten is ingediend – Artikelen 6 tot en met 12 – Criteria voor bepaling van verantwoordelijke lidstaat – Artikel 13 – Restclausule” In zaak C‑4/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Hessische Verwaltungsgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 22 december 2010, ingekomen bij het Hof op 5 januari 2011, in de procedure Bundesrepublik Deutschland.

Documents

D66: inhoudelijke rol asielrechter. Maandag 9 sep 2013, 08:03 (Update: 09-09-13, 09:59) Gerard Schouw ANP Rechters moeten zelf onderzoek kunnen doen in asielzaken, en niet alleen maar moeten afgaan op de conclusies van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

D66: inhoudelijke rol asielrechter

Dat staat in een wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Gerard Schouw van D66. Nu mogen rechters in asielzaken niet aan waarheidsvinding doen. De asielprocedures worden inhoudelijk uitgevoerd door de IND, en de rechter mag alleen kijken of de juiste procedures zijn gevolgd. International Migration Law and Human Rights. Documents. Language of document : ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) „Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor toekenning vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus – Artikel 10, lid 1, sub d – Behoren tot specifieke sociale groep – Seksuele gerichtheid – Grond van vervolging – Artikel 9, lid 1 – Begrip ‚daden van vervolging’ – Gegronde vrees voor vervolging wegens behoren tot specifieke sociale groep – Daden voldoende ernstig om deze vrees te rechtvaardigen – Regelgeving die homoseksuele handelingen strafbaar stelt – Artikel 4 – Beoordeling op individuele basis van feiten en omstandigheden” In de gevoegde zaken C‑199/12 tot en met C‑201/12, betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Raad van State (Nederland) bij beslissingen van 18 april 2012, ingekomen bij het Hof op 27 april 2012, in de procedures Minister voor Immigratie en Asiel tegen en Minister voor Immigratie en Asiel (C‑201/12),

Documents

Cp130145nl. Www.acvz.org/publicaties/Advies38-ACVZweb.pdf.