background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Språkbruk. De mekanismer som används för att ange samband mellan satser och meningar i en text brukar kallas för textbindning.

Språkbruk

Ofta talar man om tre grundläggande slag av textbindning, nämligen referensbindning, konnektivbindning och tematisk bindning. Konnektivbindningen och den tematiska bindningen har jag behandlat i tidigare artiklar i Språkbruk. Denna artikel ska jag ägna referensbindningen. ”Referensbindning kan sägas vara den allra viktigaste bindningsmekanismen i en text, den bindning som ingen text klarar sig utan” säger Catharina Nyström i sin bok Hur hänger det ihop? En bok om textbindning. Det finns flera olika slag av referensbindningar. En annan huvudgrupp är enligt Nyström bindningar som bygger på semantiskt släktskap. Hon arbetar bäst på natten. Referensbindning kan skapa sammanhangskedjor genom en hel text, när det finns återkommande referenser till samma eller besläktade begrepp.

Start - Jag skriver i dina ord. Kielijelppi: Disposition. Disposition betyder plan(läggning).

Kielijelppi: Disposition

Dispositionen i en vetenskaplig text ska vara logisk, konsekvent och synlig. Logisk blir dispositionen när du har en plan för din text. Konsekvent betyder t.ex. att du genom hela texten delar in texten i stycken på samma sätt, och att kapitelrubrikerna är enhetliga. Synlig innebär att läsaren med en blick på innehållsförteckningen ska kunna se vilka delar texten består av och hur de förhåller sig till varandra. Också med hjälp av metatext och styckeindelning visar du läsaren hur textens delar hänger ihop. De viktigaste dispositionsprinciperna är följande: dialektisk/kontrastiv disposition disposition enligt orsak-verkan tematisk disposition emfatisk disposition kronologisk disposition. Dialektisk/kontrastiv disposition innebär att du behandlar ämnet utifrån en motsättning.

Det går ofta bra att kombinera flera olika dispositionsprinciper, till exempel kan man behandla motsättningen mellan två forskare genom att tema för tema gå igenom deras åsikter. För pratig? 10 saker som du kan stryka i din text. Har du en tendens att bli pratig och mångordig när du skriver?

För pratig? 10 saker som du kan stryka i din text

Många skribenter tycker att det är svårt att skriva kort, och texterna sväller ut och blir onödigt långa. Här får du 10 tips på åtgärder för att korta ner och styra upp. Om oss. Vilka är vi?

Om oss

Den är bloggen är tänkt att levandegöra vårt skolarbete i svenska med vår lärare Annika Sjödahl. Vi är några nior i klass 9E på S:t Iliansskolan i Enköping, som vill skriva för läsare och dela med oss av det vi gör i klassrummet för att skapa mening med skolarbetet. Vi använder oss av #meningarmedelever om du vill följa vårt arbete i socialamedier. Inläggen görs av elever med granskning av vår lärare, samt även av vår lärare då hon visar oss hur. Kommentarsfunktionen är satt så inga kommentarer publiceras innan de godkänts. Syfte.

Formalia

Referenssystem. Lyrik. Genre & texttyp. Journalistik. Litteraturanalys. Utredande text. Att utveckla sitt skrivande. Att gestalta, skriva målande och använda bildspråk Här i flikarna finner du stöd för skrivandet som bildspråk (förklaring på engelska än så länge svenska kommer), gestaltning och att skriva målande.

Att utveckla sitt skrivande

Om du tänker på följande tips kommer du utveckla ditt skrivande från en enkel nivå till utvecklat. Formella saker som stycken, punkt, stor bokstav, rubrik och att man håller sig till texttypen är viktigt. Stavfel får du ha på enkel nivå men på högre nivå endast på svårare ord och inte de vanligaste. Jag kommer också visa på fler saker framöver som utvecklar skrivandet – som parallellhandling och hur meningarna kan varieras i längd för att få in tempo och intresse i texterna. Matris för själv- eller kamratbedömning Du kan gärna använda denna matris för att kunna bedöma ditt eget arbete innan du lämnar in ditt arbete. Varför kamratbedömning? Det finns flera orsaker. Sen i sig är det ett kunskapskrav och ingår i svenskans läroplan.

Handskriften - en utdöende konst. Sedan 1985 är skrivstil frivilligt i svenska skolor och de lärare som prioriterar ämnet är lätt räknade.

Handskriften - en utdöende konst

Handskriften är under attack efter femtusen år som central kulturbärare. God och standardiserad skrift var målet när Skol­överstyrelsestilen skapades 1975. Bort skulle alla svåra snirklar.Stilen nöttes in i skrivböcker med stödlinjer. Handskriftens förespråkare menar att något väsentligt går förlorat när vi tappar den taktila känslan av att forma orden på papper. Länge var handskrift det mest naturliga sätt att uttrycka sig. Blir en klassmarkör Forskaren Rosemary Sassoon som skrivit mängder med böcker i ämnet, varnar för att bristande övning i skrivstil leder till ett tudelat samhälle, där snygg och funktionell handstil blir en klassmarkör. –Vi får ett samhälle där hälften kan skriva och använda dator och hälften bara kan använda datorn. . – Det är en färdighet som man inte lär sig på egen hand. Jenny på Wendes: Mallar och instruktioner.

Utvecklande feedback inom rimlig tid. Strukturen leder eleven framåt. För över 25 år sedan tog professor Lucy Calkins och hennes forskarkollegor sig an uppgiften att förbättra läs- och skrivkunskaperna hos skolbarn i New York.

Strukturen leder eleven framåt

I dag strömmar tusentals lärare till Columbia University för att ta del av de framgångsrika läs- och skrivstrategierna. En av dem som tidigt imponerades av Teachers College Reading and Writing Project är Catharina Tjernberg, doktor i specialpedagogik som forskar om framgångsrik läs- och skrivundervisning. I tre år har hon följt lågstadielärare som arbetar med processinriktad skrivundervisning i svenska klassrum. – Förhållningssättet går hand i hand med vår svenska läroplan, den formativa bedömning vi arbetar efter och det arbete som Skolverket initierar i Läslyftet. Arbetssättet bygger på att eleven successivt utvecklas till en självständig skribent.

De läser, skriver och samtalar om texterna tillsammans med lärare och klasskamrater. Undervisningen följer en tydlig struktur. Lektionerna har tre faser. . – Strukturen ger en trygghet.