background preloader

Lektionsobservationer

Facebook Twitter

Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION. Skolinspektionen (2012) har utvecklat ett observationsschema som används vid inspektioner och kvalitetsgranskningar av undervisningen.

Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION

Observationsschemat bygger på aktuell forskning om framgångsrik undervisning. Skolinspektionen (2012) har även gjort en forskningssammanställning om framgång i undervisningen. Vill man fördjupa sin ytterligare kring olika framgångsfaktorer i undervisningen rekommenderas Utmärkt Undervisning (2013) av Jan Håkansson och Håkan Sundberg samt Synligt Lärande (2009) av John Hattie eller SKL (2011) som gjort en sammanfattning av Hatties forskning. Syftet med en lektionsobservation är att samla in bedömningsinformation om kvalitén i undervisningen. Lektionsobservationerna bör ske på ett stukutrerat sätt utifrån på förhand definierade bedömningskriterier som bygger på evidensbaserade kriterier om framgångsrik undervisning. Utvecklingsprojekt. I min roll som förstelärare har jag i samråd med rektor formulerat ett utvecklingsprojekt på den egna skolan.

Utvecklingsprojekt

Det övergripande temat är ”Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet”. Det är ett långsiktigt arbete som i slutändan skall resultera i högre måluppfyllelse. Jag har gjort flera inlägg på bloggen om hur jag arbetar med mitt utvecklingsprojekt i kollegiet men för att dessa skall bli lättare att hitta länkar jag till de olika inläggen här. Observee’s checklist – surviving an observed lesson – The TEFL Show. In this episode of the TEFL Show podcasts we talk about every teacher’s nightmare – observed lessons.

Observee’s checklist – surviving an observed lesson – The TEFL Show

Having survived many formal observations during our careers, we suggest an observee’s checklist: a list of tips that will not only help you survive an observed lesson, but actually do well on it too. Among other things we look at classroom management, giving instructions, monitoring and board work. What do you think? Do you find observations useful? iPad Classroom Visit Look-Fors. I think we would all agree that a classroom with iPads looks and functions very differently than a classroom without iPads.

iPad Classroom Visit Look-Fors

While many administrators and support staff complete standard walk-throughs, some of them struggle with what to look for beyond the basics when it comes to evaluating a classroom infused with iPads. Recently, our district started offering iLEAP academies, which blend classroom site visits and in-house professional development for districts all over my state. Many of the attendees are administrators, support staff, and teachers that have limited familiarity with 1:1 classrooms but are seeking best practices to take back to their own schools and campuses as they implement a 1:1 iPad initiative or pilot. When I began searching for ways to facilitate this type of classroom visit, I happened on an excellent list of observation tips for a traditional classroom but found nothing specifically tailored to iPads.

11 Things Coaches Should Look For in Classroom Observations. Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen. Var tredje svensk lärare säger sig aldrig ha fått återkoppling på sitt arbete, varken av rektor eller kollegor.

Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen

Svenska skolan är bland de sämsta i OECD på att utvärdera lärarnas arbete. Det försämrar lärarnas motivation och därmed elevernas resultat. Men framför eleverna gör han som han brukar. De håller på med religion och idag ska de arbeta med religiösa högtider. Prata pedagogik! - Kvartssamtal.se. Presentation av gruppers utveckling i teori och praktik. Kompetens i klassrumsbedömning - Högskolan i Halmstad. Kollegan ser dig — läskigt eller lärorikt? Kompetens i klassrumsbedömning. – Studien visar vikten av att lärare tillsammans reflekterar över sin praktik i syfte att synliggöra, beskriva, problematisera, förstå och utveckla sitt yrkeskunnande.

Kompetens i klassrumsbedömning

Medvetet agerande bygger på systematisk reflektion, och kanske borde en viss del av lärares arbetstid öronmärkas för reflektion, säger Fredrik Thornberg på Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, som genomfört forskningsstudien. Klassrumsbedömning inbegriper de formella och informella procedurer som lärare kontinuerligt använder för att dra slutsatser om vad deras elever vet och kan göra. Fredrik Thornberg har i sin forskning studerat NO-undervisning i grundskolans låg- och mellanstadium. Göra/pröva. I detta moment ska ni observera något i er verksamhet som skulle vara intressant att titta närmare på.

Göra/pröva

Det finns olika metoder som kan användas för observation. Välj en situation där ni undersöker/observerar hur ni bemöter barnen. Reflektera över deras möjlighet till utveckling och lärande. Gulmarkeringar sidan 44-72 i Hans-Åke Scherps Leda lärande samtal - Kollegialt lärande. De flesta känner intuitivt skillnaden mellan ett samtal som präglas av att man är på samma våglängd respektive ett samtal där man pratar förbi varandra.

Gulmarkeringar sidan 44-72 i Hans-Åke Scherps Leda lärande samtal - Kollegialt lärande

Samspelet mellan tanke- och känslokanalerna tycks vara mycket betydelsefullt för hur samtalet och kontakten upplevs. En liten pojke står på lekplatsen och gråter och ropar påmamma. Utökad modell för kollegialt lärande - Kollegialt lärande. Att notera - metod för att öka medvetenhet om undervisning. Observation av lärandesituationer. Att samla in information och iakttagelser genom observation av olika företeelser brukar kallas för deltagande observation.

Observation av lärandesituationer

Men vad ska läraren observera? Och hur ska läraren dokumentera observationerna? Fördelen med observation är att du i fältanteckningarna beskriver direkta iakttagelser om elevens handlande, men även om relationen mellan eleven/eleverna och läraktiviteten och hur du som lärare observerar lärprocessen. Lärmodul för rektorer, "Lektionsobservation 1" Kollegialt lärande för elever och lärare.

Inläsning av texter eller filmer där metoder, begrepp och modeller presenteras (som har stöd i forskning)Kritiska diskussioner och gemensam planering utifrån det som lästs inNoteringar och observationer av praktiken, och slutligenUppföljning, dokumentation och erfarenhetsutbyte.

Kollegialt lärande för elever och lärare

Arbetet sker systematiskt och erfarenheterna dokumenteras. ”Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans” Individuell förberedelse NO-lektionsobservationsschema, KlassrumsobservationsschemaKollegialt arbete (ex arbetslag, lärande samtal, klassrumsobservationer)Aktivitet ( ex. pedagogiska caféer, pärlor i undervisning, lärmässa, ”Fluga på väggen”, förstelärare)Uppföljning i arbetslagetI utvärderingen ska både process och resultat beaktas.- Hur har samtalen fungerat? – Hur har era arbetssätt och synsätt förändrats genom det kollegiala arbetet med lärmoduler? Lektionsobservationer.

Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare. Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning. Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Schemat utgår från forskning om vad som är bra undervisning.