background preloader

Pedagogiska tips

Facebook Twitter

Lär på ditt sätt. Mobile Stories. Elva aspekter på kollegialt lärande. Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Accommodations to Help Your Child With Executive Functioning Issues. Att arbeta med särskilt begåvade elever. Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade.

Att arbeta med särskilt begåvade elever

De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov.

Differentiering. Prata pedagogik! - Kvartssamtal.se. Minds in Bloom: 37 Ways to Help Students with Dyslexia Flourish in the Mainstream Classroom. Minds in Bloom is excited to present Anne-Marie of BayTreeBlog.com who is giving us a TON of great tips on teaching students with dyslexia.

Minds in Bloom: 37 Ways to Help Students with Dyslexia Flourish in the Mainstream Classroom

You work so hard. You're dynamite with your students. You spend hours preparing your classroom activities. And yet, your hard work isn't paying off for all of your students. You're not alone. Most classroom teachers have a small handful of students who misspell words, struggle to memorize math facts, or hate to read out loud. Chances are good that some of these students have dyslexia. Dyslexia is a loaded word. There are lots of misconceptions and misunderstandings about this condition. People with dyslexia see words backwards.Only boys are impacted by dyslexia.People with dyslexia are less intelligent.Dyslexia is caused by bad teaching.People with dyslexia can't learn to read.

Here's what we know to be true. En ask med godbitar ~ Kilskrift. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande..

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling...

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Educational Technology and Mobile Learning: A Must Have Questioning Toolkit for Teachers and Educators. Minds in Bloom: Writing in Math Class? Minds in Bloom is happy to present this guest post by Kim of Teaching Math by Hart.

Minds in Bloom: Writing in Math Class?

We just know you're going to love this post on journaling in math class! When I first introduce journaling to my students in my class, I generally hear comments like, "Aren't we in Math class right now? " Etik-de 55 viktiga! The Teacher's Corner - Lesson Plans, Worksheets and Activities. Ämnesdidaktisk forskning inom samhällsorienterande ämnen. Här presenteras aktuell ämnesdidaktisk forskning med relevans för de fyra SO-ämnena historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi.

Ämnesdidaktisk forskning inom samhällsorienterande ämnen

Ambitionen är att ha ett brett anslag med flera olika teman och typer av forskning med det gemensamma att det ska vara relevant för lärare och rektorer. Forskningen inom SO-didaktik har ökat i omfattning de senaste åren och har nu också en mer praxisnära inriktning än tidigare. En viktig utgångspunkt är att det både finns gemensamma och specifika ämnesdidaktiska faktorer inom SO-ämnena. Det finns flera ämnesövergripande faktorer som är viktiga för att lyckas genomföra bra undervisning i skolan. Men forskningen visar också att det finns innehåll och företeelser i det enskilda ämnet som påverkar undervisningen och hur undervisningen uppfattas. Den ämnesdidaktiska forskning som presenteras har olika fokus.

Antologi ger lärare redskap för arbete med abstrakta begrepp. Antologin ”Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning” har redigerats av Fredrik Jeppsson och Jesper Haglund vid Linköpings universitet.

Antologi ger lärare redskap för arbete med abstrakta begrepp

I den beskriver tio svenska forskare inom fysikens, kemins och biologins didaktik sin forskning. Det handlar om hur olika former av representationer kan användas för att hjälpa elever att lära sig abstrakta vetenskapliga begrepp. Författarna ger även exempel på vad resultaten från forskningen kan betyda för praktiken i skolan. Elevens förkunskap bestämmer analogiförståelse Enligt forskarna förstår elever nya modeller, analogier och metaforer baserat på sina tidigare, unika, kunskaper och erfarenheter. De personliga, unika, kunskapsstrukturerna fungerar som ett filter som avgör hur en elev tolkar vetenskapliga modeller av verkligheten. Lärande och undervisning med modeller, analogier och metaforer är därför en aktiv process.

Digitala prov. Årskurs 7-9 - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. Hur kan vi hantera beteendeproblem i skolan – Sveriges Psykologforbund. Konflikter, beteendeproblem och våld kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning.

Hur kan vi hantera beteendeproblem i skolan – Sveriges Psykologforbund

Hur kan skolpersonal tänka och agera i mötet med elever i utmanande situationer? Här diskuteras metoder som utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Se webbTV Konflikter och beteendeproblem kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning. Psykolog Bo Hejlskov Elvén visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat. Bo Hejlskov Elvén tar avstamp i belysande exempel, kopplar dem till forskning och beskriver elva praktiska principer som personal kan utgå från för att lösa och förebygga konflikter i vardagen. Bo Hejlskov Elvén har lång erfarenhet av att handleda och utbilda pedagoger och vårdpersonal i hantering av problemskapande beteende. Medverkande: Bo Hejlskov Elvén, leg psykolog, författare till "Beteendeproblem i skolan".Anna Sandell, leg psykolog ordförande, Psifos Psykologer i förskola och skola. Resurssida. Blomman lära känna övning.