background preloader

Betyg och bedömning

Facebook Twitter

Elevers frågor om betyg. Lär på ditt sätt. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många. Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Hur kan man tillämpa den och hur påverkar det eleven? Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden.

Paketet är uppbyggt kring fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussion. Arbetet med studiepaketet kan, efter en inledande planering, med fördel genomföras under fyra tillfällen. Samtalen kommer troligen att bli bättre om du och dina kolleger tillsammans har fått reflektera över nuläget, en självskattning inför diskussionerna. Förslag till frågeställningar: Hur skapar ni en likvärdig undervisning för en elev med funktionsnedsättning? Sammanställ frågor och funderingar för att få en bild av vad som bör bli er skolas fokus i diskussionerna och kompetensutvecklingen.

Nationella prov – anpassade eller inte? - SPSM. Nu har de nationella proven dragit igång över landet och vi är många som kommer ihåg provtillfället med både glädje och vånda. Om man har en funktionsnedsättning så kan man till viss del få proven anpassade. Men räcker den anpassning av proven som görs idag för elever med en funktionsnedsättning? Vi reder ut det hela med Wern Palmius, rådgivare från den östra regionen, som är stark kritisk till hela upplägget och den tonvikt som proven har fått i skolan. - De nationella proven är inte främst till för att mäta elevernas kunskap i förhållande till kunskapskraven.

Hur menar du då? Man ska aldrig utsätta en elev för en prövning som man på förhand vet att eleven kommer misslyckas med. Så vad borde man göra för att det ska bli bra för eleven? Men kan man verkligen få ett betyg då elevens nationella prov har anpassats och förändrats? Av: Anders Lager. Studiepaket om undantagsbestämmelsen - SPSM. Undantagsbestämmelsen- Del 1: Rätten till utbildning. Litteraturtips inom foramtiv bedömnning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Vi har gjort en sammanställning med ett länkarkiv till material från Skolverket, litteraturförteckning, artiklar och forskningsöversikter inom betyg och bedömning i allmänhet med formativ bedömning i synnerhet.

Här hittar ni en sammanställning med länkar över publikationer, stödmaterial och allmänna råd från Skolverket. Nedan presenteras även en litteraturförteckning, artiklar och en rad forskningsöversikter som vi kan rekommendera för dig som vill fördjupa inom formativ bedömning. Skolverket Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter Betygsskalan och betygen B och D Sambedömning i skolan Bedömningsaspekter Bedömningsportalen Bedömningsstöd Forskning om bedömning och betygssättning Formativ bedömning Sambedömning Kommentarmaterial till kunskapskraven för grundskolan IUP med omdömen Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen Stöd för den skriftliga individuella utvecklingsplanen Litteratur.

Youtube. Hem - Elevexempel - sambedömning på nätet. Gamla nationella prov. Nationella prov och bedömning - Kristian Ramstedt, "Symposium 2006" Utbildningsvetenskap. Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna. För att bedömningen ska bli en del av undervisningen behöver läraren konkretisera kunskapskraven. Det ökar möjligheten för eleven att förstå vad som förväntas av honom eller henne. Konkreta bedömningsaspekter underlättar också planering av undervisning och återkopplingen till eleven. Stödmaterialet Bedömningsaspekter kan användas av alla lärare i grundskolan, oavsett vilken årskurs eller vilket ämne läraren undervisar i. I stödmaterialet presenteras exempel samt en modell för hur du som lärare kan konkretisera kunskapskraven. Skolverket har tidigare tagit fram kommentarmaterial till kursplanerna i alla ämnen.

Materialet förhåller sig inte till hela undervisningsprocessen. Ladda ner stödmaterialet "Bedömningsaspekter" Pdf2687. Skillnader sv sva kursplan betyg. Kursplaner i A3-format. Läroplan och kursplaner för grundskoleutbildning. Bedömning. Stöd för att utveckla undervisningen.

Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen.

Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Markus Anhages fyrablocksmodell The Big Five. Betyg - Så funkar det! Verktyg för formativ bedömning.

Bedömning o betyg (en film) Nyanlända elever och betyg. Många lärare i grundskolan upplever att det är problematiskt att sätta betyg när en elev som är nyanländ till Sverige t.ex. börjar skolan sent på terminen. En del lärare tycker det känns orättvist att ge nyanlända elever ett F i betyg och väljer hellre att sätta ett streck när det finns ett litet underlag eller inget alls för att bedöma elevens kunskaper. Streck innebär frånvaro Enligt skolförfattningarna ska streck användas i de fall betyg inte kan sättas på grund av att det saknas underlag för bedömning på grund av en elevs frånvaro.

En streckmarkering signalerar att eleven inte har deltagit i undervisningen och är även en indikator på hur skolan lyckas i sin uppgift att främja elevers närvaro. När underlag för bedömning saknas Läraren ska sätta betyget F i de fall eleven har haft undervisning i ett ämne, men det saknas underlag som visar elevens kunskaper i ämnet. När begränsat underlag för bedömning finns När eleven inte har fått undervisning Extra anpassningar och särskilt stöd. Planeringsstöd LGR 11 4-6.