background preloader

Specialundervisning

Facebook Twitter

Forskningen - Optolexia. Vår screeningmetod bygger på forskning som visar att ögonrörelser avspeglar de språkliga processer som begagnas under läsning och att elever med läs- och skrivsvårigheter uppvisar avvikande ögonrörelser i sin läsning i förhållande till elever med normal läsförmåga [1-6].

Forskningen - Optolexia

När vi läser så förflyttar sig blicken över texten i små rappa rörelser, inte med en enda svepande rörelse som man kanske kan förledas att tro. Något förenklat kan man säga att blicken skiftar mellan tre olika typer av ögonrörelser: fixationer, sackader och regressioner. Vid fixationer står blicken stilla och vi tar in den information vi ser; vid sackader förflyttas blicken snabbt framåt i texten till nästa fixation; och vid regressioner förflyttas blicken tillbaka till någon tidigare del av texten.

Digitala verktyg i larandet larverktyg. Skoldatatekets applista april 2016. "Om du kan delta i en konversation kan du ha en relation" Vad kan Larry lära oss?

"Om du kan delta i en konversation kan du ha en relation"

Det är viktigt att komma ihåg att en fallstudie är just beskrivningen av en elevs behandling och behandlingsresultat. Därför så kan resultaten inte lätt generaliseras. Bedöma läsning. Här kan du lyssna på några elevläsningar och ta del av hur förmågan att läsa med flyt bedömts.

Bedöma läsning

Uppläsningarna gjordes i samband med det nationella provet i årskurs 3, 2009. Två olika läsuppgifter ingick i provet, en skönlitterär text och en faktatext. Du kan läsa högläsningstexten ur Blodligan i pdf:en nedan. Lärarens högläsning: Blodligan (27 kB) Elever läser skönlitterär text. Det här vet vi om klockan. Att kunna klockan handlar inte bara om att läsa av tiden.

Det här vet vi om klockan

Man ska även kunna räkna ut hur lång tid det har gått, hur länge något står på osv I läroplanen står det: ”Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.” Det här är vad ena gruppen i matte kunde tillsammans om klockan, visst är de duktiga!!! När vi jobbar använder vi språket som stöttepelare för att få ett gemensamt språk kring ämnet. Vi märker att det hjälper många barn, inte bara de barn som har svenska som sitt andra språk utan samtliga barn.

Minutvisaren är den långa visaren. Timvisaren är den korta visaren. Minutvisaren visar hur många minuter det har gått. Timvisaren visar vad det är för timme. En timma är lika med 60 minuter. En minut är 60 sekunder. Visa enskild publikation. Moment 4 - SPSM. En stor utmaning för dig som pedagog kan vara att förstå och förebygga problemskapande situationer.

Moment 4 - SPSM

Teorierna och modellerna som presenteras i detta moment utgår från arbete med barn och elever inom autismspektrum. Dessa teorier och modeller är användbara även när det gäller att förstå och arbeta med andra typer av utmanande beteende. Se. 15 tips för användbara åtgärdsprogram och särskilt stöd – till lärare, rektorer och annan skolpersonal. Det som är nödvändigt för några, hjälper många och stör ingen… Det är inte ett besvärligare sätt att arbeta, det är ett annat sätt att tänka!

15 tips för användbara åtgärdsprogram och särskilt stöd – till lärare, rektorer och annan skolpersonal.

Och är åtgärdsprogram för mycket administration? Eller blir det jobbigt för att vi arbetar fel med det, fel innehåll och en massa oväsentligt? Skriver åtgärdsprogram för barn istället för skolan!? Har pedagoger rätt stöd? Mallar, checklistor, återvinning av åtgärder… Har ni provat att upprätta klassdokument? Skolinspektionen konstaterar gång på gång att åtgärdsprogrammen och det särskilda stödet brister, det har inte fokus på den enskildes behov, men fokuserar ändå för mycket på fel hos den enskilde eleven och för lite på vad skolan kan göra bättre. Studiepaket - NPF - SPSM. Förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Studiepaket - NPF - SPSM

Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier. Om studiepaketet. Svenska Dyslexiföreningen. Klicka här för att få dokumentet som pdf FAQ 2014 Här har Svenska Dyslexiföreningen samlat de vanligaste frågorna föreningen får kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och de svar föreningen ger.

Svenska Dyslexiföreningen

Informationen bör betraktas som ett ”levande dokument”, där svaren kan komma att uppdateras efter hand. För senaste versionen, se www.dyslexiforeningen.se Där finns även fördjupade artiklar till vissa av svaren. 1. Stöd och anpassningar – att organisera särskilda insatser. Vässa dina elevers förmåga att tala om texter!

Och det gör du och dina elever genom att just tala om texter!

Vässa dina elevers förmåga att tala om texter!

Författaren Brooke McCaffrey brottades med sina elevers svårigheter att tala om texter. De var ”third-graders” vilket motsvarar våra tredjeklassare. Stöd och anpassningar – att organisera särskilda insatser. TextIT Premium med OCR. Upload AleksiWisth Loading...

TextIT Premium med OCR

Working... Utbildning om att utreda särskilt stöd. De här sidorna ingår i en webbaserad utbildning om att utreda elevers behov av särskilt stöd. Materialet är inte färdigt, de här sidorna är bara till för att testa strukturen under arbetsprocessen. Den färdiga utbildningen kommer att publiceras före sommaren 2016. Det här materialet ska hjälpa dig och dina kollegor att upprätta ett åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven i läroplanen, eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Introduktionsfilm: endast text Introduktionsfilm: endast text. Educational Resources for Special Needs. Recension av Making Sequences - Träna berättande med bildstöd/sekvenser. Autism - tips och träningsmaterial: App med sekvensbilder och känslouttryck. iSequences är utvecklad för barn med autism eller andra funktionsnedsättningar, men är säkert rolig och intressant för andra barn också. Den innehåller hundra stycken tecknade bildserier som tar upp saker som barnen många gånger kan relatera till. Man kan arbeta med appen på tre olika sätt. Secvente de baza - Resurse multimedia – terapie in autism. Secvente de baza. Appar - med möjligheter. Länk till Android-appar Talsyntes Text till tal Aktivera den på iPad inbyggda talsyntesen. ClaroSpeak 40 kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion.

IntoWords 129 kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad. Om läs- och skrivinlärning. TextIT på iPad - Olika sätt att hämta texter. Borg Pia - Photos from Borg Pia's post. Logopeden i skolan: Så här fungerar Stava Rex för Google Docs på en iPad. Detta skrivbordsläge fungerar ej längre (1/10-2015) I och med att Stava Rex nu finns som tillägg till Google Docs finns det möjlighet att rätta sin text även på en iPad. Detta är en funktion som har varit väldigt efterlängtad, särskilt ute på skolor. För att det ska fungera behöver du använda dig av "skrivbordsläget" i webbläsaren och inte av "mobilläget". I mitt förra inlägg visade jag hur tillägget installeras. Gör så här 1. 2. 3. 4. Stödinsatser i utbildningen. Underarmsstöd - Ergoff Miljö AB. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Visa-enskild-publikation?_xurl_= Spel-Ett. Spel-Ett är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli.

Att bygga ett ordförråd. Här är deras evidensbaserade förslag och grund till gemensamma mål och metoder: 1. Vad innebär det att kunna ett ord? Precis som jag beskrev i ett tidigare inlägg så kan man kunna ord olika “djupt”. Vad finns det för tester i svenska som andraspråk? Bedömningsstöd Det finns nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3, 6 och för skolår 9. Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling. Hargdata AB. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. InPrint.pdf. Appar som stöd - Appar som ger stöd vid kognitiva eller kommunikativa svårigheter. Enskilda uppgifter - Bedömningsportalen. Utlåtanden - FonoMix. Daglig intensiv träning bäst för lässvaga. Välkommen till webbtjänsten LukiMat! Läsinlärning i 7 steg Grundläromedel Specialundervisning Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Syftet med detta läromedel är att alla nybörjare i skolår 1 ska få en god start i läsinlärningen.

Softogram - LäsFlyt. Start. Photos de Hanna Gildebrand - Hanna Gildebrand. Hur djupt och brett är ett ordförråd? — språkforskning.se.

Appar, program

Nottingham: Fokus på utveckling ger mer engagemang. Problem med läsförståelse visar sig sent. Läsförståelseproblem hos barn som läser utmärkt, men utan att förstå, upptäcks i regel inte förrän i tioårsåldern. Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter. Träna läsflyt i skolan. Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 3) Systematiskt språkligt stöd bäst för alla barn. BAS - FSA. Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skrivsvårigheter.

Språkbehandling utifrån klassrumsaktiviteter — språkforskning.se. Stavning med Livet i bokstavslandet. ”Svensk forskning… Systematiskt språkligt stöd bäst för alla barn. Nu har vi avslutat arbetet med Klaras promenad. Språkutvecklande arbetssätt. Hitta ord. IL-basis, individuella prov - Hogrefe Psykologiförlaget.