background preloader

Specialundervisning

Facebook Twitter

Forskningen - Optolexia. Digitala verktyg i larandet larverktyg. Skoldatatekets applista april 2016. "Om du kan delta i en konversation kan du ha en relation" Vad kan Larry lära oss?

"Om du kan delta i en konversation kan du ha en relation"

Det är viktigt att komma ihåg att en fallstudie är just beskrivningen av en elevs behandling och behandlingsresultat. Därför så kan resultaten inte lätt generaliseras. Samtidigt kan informationen fortfarande vara värdefull. Bedöma läsning. Här kan du lyssna på några elevläsningar och ta del av hur förmågan att läsa med flyt bedömts.

Bedöma läsning

Uppläsningarna gjordes i samband med det nationella provet i årskurs 3, 2009. Två olika läsuppgifter ingick i provet, en skönlitterär text och en faktatext. Du kan läsa högläsningstexten ur Blodligan i pdf:en nedan. Lärarens högläsning: Blodligan (27 kB) Elever läser skönlitterär text Du kan lyssna på fem elevers uppläsningar av inledningen till den skönlitterära texten Blodligan. Det här vet vi om klockan. Att kunna klockan handlar inte bara om att läsa av tiden.

Det här vet vi om klockan

Man ska även kunna räkna ut hur lång tid det har gått, hur länge något står på osv I läroplanen står det: ”Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.” Det här är vad ena gruppen i matte kunde tillsammans om klockan, visst är de duktiga!!! När vi jobbar använder vi språket som stöttepelare för att få ett gemensamt språk kring ämnet. Vi märker att det hjälper många barn, inte bara de barn som har svenska som sitt andra språk utan samtliga barn. Minutvisaren är den långa visaren. Timvisaren är den korta visaren. Minutvisaren visar hur många minuter det har gått. Timvisaren visar vad det är för timme. En timma är lika med 60 minuter. Visa enskild publikation. Moment 4 - SPSM. En stor utmaning för dig som pedagog kan vara att förstå och förebygga problemskapande situationer.

Moment 4 - SPSM

Teorierna och modellerna som presenteras i detta moment utgår från arbete med barn och elever inom autismspektrum. Dessa teorier och modeller är användbara även när det gäller att förstå och arbeta med andra typer av utmanande beteende. 15 tips för användbara åtgärdsprogram och särskilt stöd – till lärare, rektorer och annan skolpersonal. Det som är nödvändigt för några, hjälper många och stör ingen… Det är inte ett besvärligare sätt att arbeta, det är ett annat sätt att tänka!

15 tips för användbara åtgärdsprogram och särskilt stöd – till lärare, rektorer och annan skolpersonal.

Och är åtgärdsprogram för mycket administration? Eller blir det jobbigt för att vi arbetar fel med det, fel innehåll och en massa oväsentligt? Skriver åtgärdsprogram för barn istället för skolan!? Har pedagoger rätt stöd? Mallar, checklistor, återvinning av åtgärder… Har ni provat att upprätta klassdokument? Skolinspektionen konstaterar gång på gång att åtgärdsprogrammen och det särskilda stödet brister, det har inte fokus på den enskildes behov, men fokuserar ändå för mycket på fel hos den enskilde eleven och för lite på vad skolan kan göra bättre. Men ganska lite om orsakerna till de problem och/eller problembeteenden som förorsakat åtgärdsprogrammet… Orsaken till att det uppstår problem i mötet mellan elev och skola. Studiepaket - NPF - SPSM.

Förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Studiepaket - NPF - SPSM

Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier. Svenska Dyslexiföreningen. Klicka här för att få dokumentet som pdf FAQ 2014 Här har Svenska Dyslexiföreningen samlat de vanligaste frågorna föreningen får kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och de svar föreningen ger.

Svenska Dyslexiföreningen

Informationen bör betraktas som ett ”levande dokument”, där svaren kan komma att uppdateras efter hand. För senaste versionen, se www.dyslexiforeningen.se Där finns även fördjupade artiklar till vissa av svaren. 1. Stöd och anpassningar – att organisera särskilda insatser. Vässa dina elevers förmåga att tala om texter! Och det gör du och dina elever genom att just tala om texter!

Vässa dina elevers förmåga att tala om texter!

Författaren Brooke McCaffrey brottades med sina elevers svårigheter att tala om texter. De var ”third-graders” vilket motsvarar våra tredjeklassare. McCaffrey arbetade som lärare och lässpecialist med elever i behov av särskilt stöd. Hon märkte att hon i textsamteln inte förstod vad eleverna åsyftade eller vilken person eleverna talade om. Stöd och anpassningar – att organisera särskilda insatser. TextIT Premium med OCR. Upload AleksiWisth Loading...

TextIT Premium med OCR

Working... Utbildning om att utreda särskilt stöd. De här sidorna ingår i en webbaserad utbildning om att utreda elevers behov av särskilt stöd.

Utbildning om att utreda särskilt stöd

Materialet är inte färdigt, de här sidorna är bara till för att testa strukturen under arbetsprocessen. Den färdiga utbildningen kommer att publiceras före sommaren 2016. Det här materialet ska hjälpa dig och dina kollegor att upprätta ett åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven i läroplanen, eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Introduktionsfilm: endast text Introduktionsfilm: endast text. Educational Resources for Special Needs. Recension av Making Sequences - Träna berättande med bildstöd/sekvenser. Autism - tips och träningsmaterial: App med sekvensbilder och känslouttryck. iSequences är utvecklad för barn med autism eller andra funktionsnedsättningar, men är säkert rolig och intressant för andra barn också.

Den innehåller hundra stycken tecknade bildserier som tar upp saker som barnen många gånger kan relatera till. Man kan arbeta med appen på tre olika sätt. Till att börja med ska man lägga bilderna i en serie i ordning så att händelseförloppet blir rätt. När man har lyckats få till ordningen har vissa serier ytterligare en bild man ska komplettera med. Man får några bilder att välja mellan och ska då hitta den som passar bäst. Man kan välja vilka bildserier man vill arbeta med och vilka/vilket moment man ska fokusera på, om man inte vill blanda dem. Secvente de baza - Resurse multimedia – terapie in autism. Secvente de baza. Appar - med möjligheter. Hantera iPrylar- se TIPS längst på sidan Länk till ANDROID-appar Text till Tal - talsyntes Aktivera den inbyggda talsyntesen (info längst ner på sidan) ClaroSpeak 40kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion.

IntoWords 129kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad. Om läs- och skrivinlärning. TextIT på iPad - Olika sätt att hämta texter. Borg Pia - Photos from Borg Pia's post. Logopeden i skolan: Så här fungerar Stava Rex för Google Docs på en iPad. Detta skrivbordsläge fungerar ej längre (1/10-2015) I och med att Stava Rex nu finns som tillägg till Google Docs finns det möjlighet att rätta sin text även på en iPad.

Detta är en funktion som har varit väldigt efterlängtad, särskilt ute på skolor. För att det ska fungera behöver du använda dig av "skrivbordsläget" i webbläsaren och inte av "mobilläget". I mitt förra inlägg visade jag hur tillägget installeras. Gör så här 1. 2. 3. 4. 6. Stödinsatser i utbildningen.

Underarmsstöd - Ergoff Miljö AB. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Visa-enskild-publikation?_xurl_= Spel-Ett. Spel-Ett är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli. Att bygga ett ordförråd. Här är deras evidensbaserade förslag och grund till gemensamma mål och metoder: 1. Vad innebär det att kunna ett ord? Precis som jag beskrev i ett tidigare inlägg så kan man kunna ord olika “djupt”. Detta synsätt är något som man bör ta med i både utredning och åtgärder. Vad finns det för tester i svenska som andraspråk? Bedömningsstöd. Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling. Hargdata AB. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. InPrint.pdf. Appar som stöd - Appar som ger stöd vid kognitiva eller kommunikativa svårigheter.

Enskilda uppgifter - Bedömningsportalen. Utlåtanden - FonoMix. Daglig intensiv träning bäst för lässvaga. Välkommen till webbtjänsten LukiMat! Läsinlärning i 7 steg Grundläromedel Specialundervisning Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Syftet med detta läromedel är att alla nybörjare i skolår 1 ska få en god start i läsinlärningen. Läromedlet riktar sig särskilt till de barn som har en försenad och bristfällig fonologisk utveckling, dvs. som har särskilt svårt med de svårfångade ljuden. Softogram - LäsFlyt. Start. Photos de Hanna Gildebrand - Hanna Gildebrand. Hur djupt och brett är ett ordförråd? — språkforskning.se.

Appar, program

Nottingham: Fokus på utveckling ger mer engagemang. Problem med läsförståelse visar sig sent. Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter. Träna läsflyt i skolan. Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 3) Systematiskt språkligt stöd bäst för alla barn. BAS - FSA. Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skrivsvårigheter. Språkbehandling utifrån klassrumsaktiviteter — språkforskning.se. Stavning med Livet i bokstavslandet. ”Svensk forskning… Systematiskt språkligt stöd bäst för alla barn. Nu har vi avslutat arbetet med Klaras promenad.

Språkutvecklande arbetssätt. Hitta ord. IL-basis, individuella prov - Hogrefe Psykologiförlaget.