background preloader

Specialundervisning

Facebook Twitter

Hejlskov Elvén: Tre viktiga metoder lärare bör ha i verktygslådan. Så blev deras skola NPF-säkrad. Källbrinksskolan får en hel del uppmärksamhet för sin ambition att vara en ”NPF-säker” skola.

Så blev deras skola NPF-säkrad

Såväl familjer som representanter från andra skolor och kommuner köar för att få en plats eller ett studiebesök. Klass 8D har bänkat sig för dagens första lektion – svenska. Några elever sitter i grupper runt sammanfösta bord, andra håller till vid ståborden längst bak i klassrummet. Förändra elevsynen via Skolåtgärdsprogram. Gudrun Löwendahl Björkman svarar Fråga: Hej!

Förändra elevsynen via Skolåtgärdsprogram

Jag arbetar som specialpedagog på en 7-9-skola med ca 400 elever och 50 personal. Tema belöna barn? Det ringde en mamma till mig för ett tag sedan.

Tema belöna barn?

Hon var ledsen. Arg. Besviken. Det hade varit stökigt i hennes son Johans klass under en tid och läraren hade bestämt sig för att försöka komma tillrätta med det med hjälp av ett belöningssystem. Under två veckors tid skulle klassen samla glaskulor i en burk. Inför sista dagen hade klassen tretton kulor. Dagordningsbilder. Förstelärare i Svedala. Så här i slutet av terminen vill man så klart göra avslut och stämma av arbetet med eleverna i skolan.

Förstelärare i Svedala

Vi vill göra bra avslut med elever, föräldrar och kollegor. Läraren och den stökiga eleven - Maria Björsell. Den här spaningen utgår inte från mig själv utan jag reflekterar över läraren och den stökiga eleven.

Läraren och den stökiga eleven - Maria Björsell

Vilka är framgångsfaktorerna? För en vecka sedan ordnade Nacka kommun en ganska unik mässa, NES – Nacka Education Summit. Alla Nacka kommuns skolor och förskolor var inbjudna att delta, som utställare, föreläsare och såklart åskådare. ”Sverige behöver ingen särskola” Sedan början på 1990-talet har elevantalet i särskolan ökat markant.

”Sverige behöver ingen särskola”

Detta har tidigare uppmärksammats av forskare (tex på DN Debatt redan 1994) och av Skolverket. Nu (DN Debatt 31/1) har Skolinspektionen konstaterat att det finns omfattande brister i utredningarna inför beslut om mottagande i särskolan. Inkluderande undervisning. I mitt klassrum och i nästan alla klassrum finns det elever med olika kognitiva, fysiska eller emotionella svårigheter.

Inkluderande undervisning

Flickan man inte ser. Lotten Grape har en dotter med autism och adhd.

Flickan man inte ser

Hon upplever att all kunskap, forskning och erfarenhet kring funktionsnedsättningarna handlar om pojkar. På spaning med Dr. Ross W Greene – Collaborative Problem Solving. ”Barn vill göra rätt om de kan”.

På spaning med Dr. Ross W Greene – Collaborative Problem Solving

Det är en av mina grundpelare som lärare och människa. Uttrycket är hämtat från Dr. Ross W Greene, doktor och forskare vid Harvard Medical School i Boston. I tidigare inlägg har jag belyst arbetet kring elever med problemskapande beteenden. Extra anpassningar - Danderyd kommuns webbplats. Tydligare regler om tilläggsbelopp ska underlätta för elever med stora inlärningssvårigheter. Träna hjärnan och bli smartare. – Vi vet idag att hjärnan är plastisk.

Träna hjärnan och bli smartare

Det innebär att den kan stretchas och att vi kan träna upp vår hjärna att klara saker vi inte kunnat förut. Ett barn som har svårt med läsningen blir bättre på att läsa genom att träna. Det är samma sak med träning av till exempel sociala förmågor. De sociala relationerna är grunden för pedagogiken. Skollagen Del 3 – PYS. Undantagbestämmelsen eller PYS-paragrafen som den också kallas har som syfte att ge elever, som annars inte har haft någon möjlighet att nå ett betyg i ett visst ämne, samma förutsättningar som alla andra. Kravet för att omfattas av paragrafen är att eleven ska ha en funktionsnedsättning som utgör ett direkt hinder att nå kunskapskravet. Om elevens svårigheter kan avhjälpas med särskilt stöd bör inte paragrafen tillämpas, utan det ska vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett vilka former och i vilken omfattning det särskilda stödet ges.

Lågaffektivt - en trend som smittar. Redan som barn lär sig de flesta att skilja på sin egen och andras starka känslor. R en sajt som dagligen publicerar virala och inspirerande artiklar. Jag är precis som du men ändå alldeles olik. Jag känner samma känslor, upplever samma saker. Bara lite mer. När jag är glad är jag överlycklig. När jag är arg är jag förbannad. När jag är ledsen är jag förtvivlad. Studietillfälle 5. Ett liv med dyslexi - Inger berättar. Majoritet av lärare vet för lite om diagnoser. Karolinska institutet har genomfört en undersökning bland 600 lärare och annan skolpersonal som visar att en majoritet av de tillfrågade behöver mer kunskap om hur de ska bemöta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Autism: Hur förklarar vi diagnosen? Hur hjälper vi bäst? Barn med autism är som tåg. Hur anpassar skolan sin verksamhet för elever med särskilda behov? Antalet elever med funktionsnedsättning i skolan har ökat. Ofta krävs det en diagnos för att få resurser, trots att skolan är skyldig att ge särskilt stöd efter elevens behov. För allas rätt till en inkluderande utbildning är planering och ett nära samarbete mellan vuxna viktigt. Autism: Hur förklarar vi diagnosen? Hur hjälper vi bäst? Lärkraft. Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning. En sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994–2014. BARN I BEHOV. Barn som anhöriga. Pysparagrafen. För många elever kan det vara omöjligt att nå upp till målen i ett visst ämne. När detta beror på elevens funktionsnedsättning, har läraren möjlighet att utgå från en undantagsbestämmelse i skollagen vid betygssättning. Undantagsbestämmelsen kallas till vardags ofta pysparagrafen.

Kravet är att funktionsnedsättningen inte är av tillfällig natur och att den hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Var tjugonde barn har språkstörning. Skoldatatekets_applista_okt_2014_0.pdf. File_download. Barn gör rätt om de kan. Många elever berövas det stöd de har rätt till. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vill införa en läsa-skriva-räkna-garanti, som ska borga för att alla ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar lågstadiet. Men trots att lagen redan nu säger att elever som är i behov av särskilt stöd ska erbjudas det finns tecken på brister i många skolor. ”Vem frågar hur eleverna mår i själen?” Att arbeta med särskilt begåvade elever. ”Man ger upp lite för lätt”

Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering. 11 tips vid överlämning mellan skolor. Det är svårt och fungerar för ofta dåligt. Viktiga val av arbetssätt i klassrummet. "Elevens rätt till stöd utelämnas" KRÖNIKA: Är det samhällets fel att diagnoserna ökar? - st.nu. Verksamhetschef slår larm efter ADHD-explosion. "Inget konstigt att gå till specialläraren" Specialundervisning för alla elever.