background preloader

Spec

Facebook Twitter

Skolan måste ge eleverna lika förutsättningar. Artikelbilder Karin Berg, Skolsmedjan Viktoria Struxsjö, Skolsmedjan.

Skolan måste ge eleverna lika förutsättningar

Elevhälsa: De saknade eleverna. Språkstörning, språkförsening och dyslexi. För en oinvigd kan alla termer som har med läs- och skrivsvårigheter att göra te sig som en snårig djungel.

Språkstörning, språkförsening och dyslexi

Förenklat kan man säga att det handlar om två kategorier: dyslexi och språkstörningar. Dyslexi är diagnosen för personer som har specifika svårigheter att avkoda ord och att stava. Språkstörningar är istället det övergripande begreppet för svårigheter med läsförståelse eller skrivning som beror på en svag hörförståelse eller problem med meningsbyggnad. Specialpedagogprogrammet. Examen: Specialpedagogexamen Nivå: Avancerad nivå.

Specialpedagogprogrammet

Inkluderande undervisning ger bättre kvalitet. Skolplattform2015. Att arbeta med särskilt begåvade elever. Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade.

Att arbeta med särskilt begåvade elever

De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Kartläggningsmaterial. Förutsättningar att samtala (med exempel) Förutsättningar för rastaktiviteter (med exempel)

Kartläggningsmaterial

Vilka elever planerar du för? ”Det finns en tendens bland både lärare och rektorer /…/ att dela in eleverna i ”svaga”, ”starka” och ”medel” efter vad de presterar i olika ämnen.

Vilka elever planerar du för?

Underförstått finns det en föreställning om vad en ”normal” elev förväntas klara av. ” (ur Skolinspektionens rapport Rätten till kunskap) Men jobba nu då och var lite noggrannare. Lexikon för att rocka sockorna, förstå och gilla olika i praktiken! Men jobba nu då och var lite noggrannare.

Men jobba nu då och var lite noggrannare. Lexikon för att rocka sockorna, förstå och gilla olika i praktiken!

Lexikon för att rocka sockorna, förstå och gilla olika i praktiken! Mattelärare Anders syn på situationen: Prestationsprinsen sitter och stirrar. Igen. Elevhälsan - Motiverande samtal MI, en metod för att stimulera elever till förändring. En grundläggande utgångspunkt för den humanistiska psykologin, där MI har sitt ursprung, är varje människas behov av att bli hörd, sedd, förstådd, accepterad och respekterad för att kunna växa som människa och utveckla sin fulla potential.

Elevhälsan - Motiverande samtal MI, en metod för att stimulera elever till förändring

När man blir bemött med positiv odelad uppmärksamhet, accepterande och bekräftelse blir man stimulerad och hittar lättare sin egen inre motivation till förändring. Med din attityd hjälper du som behandlare till att locka fram elevens egna lösningar. Det viktiga är att kunna lyssna aktivt, koncentrerat och intresserat. Tidsstöd. Sociala+berättelser. Information för barn - Riksförbundet Attention. Åtgärdsbank - Umeå. ”Läsa-skriva-räkna-garanti för lågstadiet införs 2017” Nytt lågstadielöfte.

”Läsa-skriva-räkna-garanti för lågstadiet införs 2017”

Rekordmånga lämnade förra året högstadiet utan ­gymnasiebehörighet. LÄRA Stockholm #1 2015 by Info Utbildningsförvaltningen. Lärmiljö - Umeå. Levla Lärmiljön är ett två-årigt projekt som pågår i skolan i Umeå Kommun.

Lärmiljö - Umeå

En introduktion av projektet kan du se i filmen ovan. Ordet Levla kommer från datorspelsvärlden. Att "levla upp" innebär att man höjer sig en nivå. Projektet sätter lärmiljön i fokus och vill bidra till att förstärka skolans tidiga insatser för elever som hamnar i problemsituationer. Ett vägledande stödmaterial har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Vi som arbetar i projektet heter Anna Boman, Erik Rova och Liselott Wihlbäck. Svårt hitta vägen till inkludering. Den som vill börja jobba med inkludering måste först göra klart vad ordet innebär. Då finns ett mål att sträva mot.

Nästa steg är att beskriva hur det är i utgångsläget, före förändringen, och bestämma vad som ska göras. Sedan är det bara att sätta igång – och efter en tid undersöka om målet är nått, eller i alla fall tycks mindre långt bort. Det tipset på arbetsordning ger Claes Nilholm, professor i pedagogik vid Malmö högskola. Så vill hjärnforskaren Torkel Klingberg förändra skolan.

Han vill att forskningen om hjärnans utveckling under barndomen ska användas i klassrummet. Därför är han med och bygger den unga forskningsdisciplinen kognitiv neurovetenskap. Möt forskaren Torkel Klingberg. Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Stockholm Brain Institute.Foto: Ulla Montan Torkel Klingbergs forskningsgenombrott handlar om att arbetsminnet kan förbättras genom träning. Den tidigare förhärskande uppfattningen var att hjärnans möjligheter är statiska, men Torkel Klingberg har visat att hjärnan är mer formbar än vi tidigare trott. Sakta men säkert har detta nu börjat nå utanför forskarvärlden, och Torkel Klingberg har själv varit aktiv i det arbetet. Skolporten möter Torkel Klingberg på Klingberglab, vid Stockholm Brain Institute och han är mycket glad. 15 tips för användbara åtgärdsprogram och särskilt stöd – till lärare, rektorer och annan skolpersonal.

Det som är nödvändigt för några, hjälper många och stör ingen… Det är inte ett besvärligare sätt att arbeta, det är ett annat sätt att tänka! Och är åtgärdsprogram för mycket administration? Eller blir det jobbigt för att vi arbetar fel med det, fel innehåll och en massa oväsentligt? Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Stärkt skydd mot diskriminering. Abilia print it. Aktiva eleverna under högläsning. Ropen skalla, särskilt stöd till alla! Lösningen är snarare mindre särskilt stöd till färre elever! Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det! I en mycket läst artikel av Nilholm och Alm undersökte de båda forskarna hur lärare bar sig åt för att få nå inkludering. En klass valdes ut utifrån resultat i en pilotstudie. Videoföreläsningar från Lika värde-konferensen 2014.