background preloader

Formativ bedömning

Facebook Twitter

Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer (2) Kamratbedömning förbättrar skrivande i engelska. Hennes licentiatsavhandling Learning from giving feedback: Insights from EFL writing classrooms in a Swedish lower secondary school baseras på observationer och insamling av elevtexter från två klasser i årskurs 8.

Kamratbedömning förbättrar skrivande i engelska

De arbetade i ett tre veckor långt arbetsområde med att lära sig att skriva svarsbrev på engelska. I arbetsområdet ingick att medverka till att ta fram bedömningskriterier och att i grupper läsa, bedöma och kommentera andra elevers svarsbrev. 2-stars-and-wish.pdf. Growth-mindset_-personal-accountability-and-reflection2.png (PNG Image, 800 × 1260 pixels) - Scaled (79%) Forskning i korthet 2014-2 slutversion.pdf. Types of Feedback and Their Purposes. Let's make formative assessing a top priority. In our undergraduate courses we all learned about summative and formative assessing.

Let's make formative assessing a top priority

We've also all been to conferences or events that have emphasized the importance of many small assessments to drive our instruction rather than waiting until the end when it may be too late. Though I think this has all been with good intention, we may have been missing the most important part of formative assessing and feedback. See, when we focus on this more timely and frequent feedback to change and adjust our instruction, we are focusing on the teacher side of things. The true beauty and value of more frequent and timely assessments is not just to help guide and drive our instruction, it's to provide frequent and timely feedback for our students so they can take more ownership and control over their learning.

As Marzano so simply stated, "The most powerful single innovation that enhances achievement is feedback. " Läsning om bedömning för lärande. Formativ bedömning by Hanna Sollerman on Prezi. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel. Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill!

Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel

För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola. Det vanliga är att läraren delar ut en uppgift som eleven förväntas göra på ett redan tänkt sätt och sedan tar man problemen när de kommer. Fa_c3b4me. 1. Alignmentplanering - Kollegialt lärande. Science Biology Chemistry Water Cycle SAT TOEFL Rap Song Hip Hop ColloTune with Fluency MC! Kunskapsformaren.

Så jobbar Annika med formativ bedömning Så jobbar Annika utifrån de fem formativa nyckelstrategierna – några exempel: 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav: Annika delar en bedömningsmatris med varje elev för att synliggöra vad de kan nu och vad nästa steg blir.

Kunskapsformaren

Hon visar elevexempel och elever får bedöma egna texter. 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet: Annika använder sig av öppna frågor och ”exit tickets”. 3 Ge återkoppling som för lärandet framåt: Annika ger återkoppling och konkreta förslag på hur eleven kan utvecklas framåt. Så kan du arbeta med formativ bedömning. Tala är silver - dela är guld. Kan en film göra bedömningen av den muntliga förmågan mer likvärdig och begriplig?

Tala är silver - dela är guld

För att konkretisera sina idéer kring betyg och bedömning och få svar på frågan, filmade Marie Bergman sina 9:or när de samtalade kring böcker på olika betygsnivåer. – Jag ville tillsammans med mina elever, utveckla ett material som kan användas som stöd för diskussioner runt bedömning. Jag ville inte att det bara skulle bli en produkt för lärare, utan eleverna kunde vara med i processen för en ökad förståelse av vad ett boksamtal skulle kunna innehålla och hur det skulle kunna genomföras för att uppnå en viss kunskapsnivå. Min vision var att både elever och lärare skulle öka sin förståelse kring bedömning av kunskapsnivåerna genom aktiva diskussioner, säger Marie som har skrivit en utvecklingsartikel i ämnet.

Nyfiken person Marie Bergman är lärare på Mälarhöjdens skola och undervisar i svenska och spanska. Eleverna fick tolka kunskapskraven Vad kom du fram till? Vem tycker du ska läsa den? Mia%20Bergman%20utvecklingsartikel. Att lära av misstag – My Favorite No. Att bedöma lärande: Digitala verktyg för att se elevens lärande. Exit ticket - Johan Andersson. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. Plattform BFL - Hem. BFL i undervisning – en metodöversikt. BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >>

BFL i undervisning – en metodöversikt

Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger.

Hattie

Metastudie pekar ut områden värda att utveckla. Forskning visar att strukturella faktorer såsom socioekonomisk bakgrund, elevens kön och födelseland samt föräldrarnas utbildning har avgörande betydelse för barns och ungdomars lärande och framtidsutsikter.

Metastudie pekar ut områden värda att utveckla

Men när det gäller hur väl en elev kommer att lyckas i skolan är lärarnas undervisningsstrategier och förhållningssätt gentemot elever är ännu viktigare. Alla lärare påverkar elevers kunskaper men vissa lärare gör detta bättre än andra understryker John Hattie, professor vid University of Melbourne, Australien. Hattie är kritisk till synen att all undervisning är lika bra och i boken ”Synligt lärande för lärare” presenterar han omfattande forskningsresultat som ska hjälpa lärare att öka ungdomars chans att lyckas bättre i skolan. I slutet av den nioåriga grundskolan kan skillnaden mellan elevers kunskaper, beroende på hur effektivt de har undervisats, vara ett helt skolår. Självreflektion och ”Synligt lärande” Tillitsfullt lärandeklimat. En C Practise language skills linguistic development. VM0212Assessment. Daily Assessment Of Student Learning Teaching Tips.

Sambedömning i skolan. Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning.

Sambedömning i skolan

Materialet riktar sig till sig till lärare, skolledare och andra som arbetar med pedagogisk utveckling i skolan. Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning. Materialet riktar sig till sig till lärare, skolledare och andra som arbetar med pedagogisk utveckling i skolan. Syftet med stödmaterialet är att beskriva hur lärare kan arbeta med sambedömning som ett sätt att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning. Stödmaterialet innehåller gott om exempel på sambedömning, både i Sverige och utomlands. LyssnaLadda ner som PDF (5821 KB) Strategier i engelska och moderna spra_k. Forskning+i+korthet+2013+nr1. Inkluderande kommunikation – Nicklas Mörk. Gemensam europeisk referensram för språk.