background preloader

GDPR - dataskyddslagen

Facebook Twitter

Samtycke enligt personuppgiftslagen. Du är här:Hem → Lagar & regler → Personuppgiftslagen → Samtycke På den här sidan får du veta mer om vad som menas med begreppet samtycke.

Samtycke enligt personuppgiftslagen

I korthet är samtycke ett godkännande från den registrerade att någon behandlar personuppgifter om honom eller henne. Allmänt om personuppgiftslagenStrukturerat eller ostruktureratSamtycke enligt personuppgiftslagenOlika slag av samtyckeSamtycket behöver inte vara skriftligtVem kan samtycka? Att ta tillbaka ett samtyckeOm man struntar i kravet på samtyckeSamtycke i några särskilda situationerSamtyckets betydelse för anmälningsskyldighetenExempel på skriftligt samtycke. Play: Skolan och Dataskyddsförordningen 21 februari 2017. Frågor och svar om EU:s dataskyddsreform. Hoppa till: Huvudinnehåll Undernavigering Du är här:Hem → Lagar & regler → EU:s dataskyddsreform → Frågor och svar Frågor och svar om EU:s dataskyddsreform Nya regler om personuppgiftsbehandling från 2018.

Frågor och svar om EU:s dataskyddsreform

Dataskyddsreformen. Du är här:Hem → Dataskyddsreformen EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018.

Dataskyddsreformen

Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter. På de här sidorna får du veta mer om vad de nya reglerna innebär. Det nya regelverket består av två rättsakter men mest central är den allmänna dataskyddsförordningen som gäller för behandling av personuppgifter generellt. Därutöver har EU antagit ett direktiv om personuppgiftsbehandling som utförs av brottsbekämpande verksamheter.

Nyheter med dataskyddsförordningen. Du är här:Hem → Dataskyddsreformen → Förberedelser → Nyheter med dataskyddsförordningen Här förklarar Datainspektionens jurist Elisabeth Jilderyd grunderna i den nya dataskyddsförordningen.

Nyheter med dataskyddsförordningen

Behandlar du personuppgifter? Har du ett kundregister, ett löne- eller personalregister, eller hanterar du i andra sammanhang personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. Då behöver du veta att EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förberedelser för personuppgiftsansvariga inför den nya dataskyddsförordningen. Du är här:Hem → Dataskyddsreformen → Förberedelser → Förberedelser för personuppgiftsansvariga Vägledning till personuppgiftsansvariga inför den nya dataskyddsförordningen 2018 Inledning.

Förberedelser för personuppgiftsansvariga inför den nya dataskyddsförordningen

Förberedelser. Du är här:Hem → Dataskyddsreformen → Förberedelser EU:s nya regelverk för personuppgiftsbehandling börjar gälla 25 maj 2018.

Förberedelser

Den som behandlar personuppgifter (personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden) har ett stort arbete med att förbereda sina verksamheter inför det nya regelverket. Datainspektionen har tagit fram två vägledningar för förberedelsearbetet. Överföring av personuppgifter till tredje land. Du är här:Hem → Om oss → Internationellt arbete → Tredjelandsöverföring Ett så kallat tredje land är ett land som inte är medlem i EU eller EES.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Följande länder är medlemmar i EU Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Medlemmar i EES är: Island, Liechtenstein och Norge. Ny dataskyddsförordning - vad gäller? - JURIDISK VÄGLEDNING. Vad innebär EU:s nya Dataskyddsförordning?

Ny dataskyddsförordning - vad gäller? - JURIDISK VÄGLEDNING

Och vilka följder får den för din verksamhet? Ta del av vår juridiska experts sammanställning av EU:s dataskyddsförordning i en serie av inlägg. Först ut är ett inlägg där vi går igenom förordningen och vilka följder det för för din verksamhet. Det har sedan en lång tid tillbaka pågått diskussioner kring en uppdatering av EU:s dataskyddslag som inte har uppdaterats sedan 1995. Efter långa förhandlingar har parterna nu enats om ny lag som träder i kraft i alla EU-länder under inledningen av 2018. Playskl.solidtango. Enkel summering om ni är intresserade av ett specifikt avsnitt.

playskl.solidtango

Avsnitt 1 Dataskyddsförordningen – skillnader i nya lagstiftningen jmf med PuL, nya och förändrade roller m.m. Avsnitt 2, ca 20.25 min in i sändningen Lagstöd för personuppgiftsbehandling inkl. resonemang kring skoldatalag, uppförandekod, frågor om samtycke + några frågor kring nya rollen Dataskyddsombud (avsnitt 1). Avsnitt 3, ca 40.50 min in i sändningen Skyldigheter - register, incidentrapportering, konsekvensbedömning, dataskydd, dataportabilitet bl.a. inkl. tips på vad man kan göra redan nu och ett resonemang kring register för personuppgifter och att missbruksregeln tas bort. CELEX%3A32016R0679%3ASV%3ATXT.

TechLaw Academy EUs Dataskyddsförordning.