background preloader

Ped afton SKUA

Facebook Twitter

Reflektioner efter några spännande dagar i Finland. Hemma igen efter några fantastiska dagar i Finland.

Reflektioner efter några spännande dagar i Finland

Spännande möten, utbyte av erfarenheter och intressanta föreläsningar. Även om jag tillsammans med min nyköpingskollega Marika Nylund Ek föreläste så fick vi också påfyllning när det gäller läsundervisning, läsforskning och litteratur. Vi lyssnade på den finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman och fick inblick i många saker som rör den finlandssvenska skolan. Hon berättade om olika läsprojekt som är på gång i dessa skolor, tankar kring den nya läroplanen och syftet med läsambassadörens arbete o s v. På hennes blogg finns många godbitar att hämta.

Britt_Johansson_Symposium2012_ahorarkopior. BirgittaSvensson.pdf. Genreped B Johansson symposium 2012. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade.pdf. Lars Forsell: Jag m ste anv nda ord. Språkutvecklande arbetssätt Mina Anger. Anne-Marie Kjörling. Monica-lindvall-140130-140205.pdf.

Bra PPT om språkutvecklande arbetssätt

En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol. Att tänka på när du planerar och genomför din undervisning ...Språk: Att förmågorna i Lgr/Gy 11 kräver stor språklig kompetens.

En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol

Språk och kunskap är två sidor av samma mynt. Svårt att inhämta kunskap utan ett fungerande språk och svårt att tillägna sig ett språk utan ett ämnesinnehåll! Begrepp: Att ge explicit undervisning i ämnets språk, uppmärksamma allmänspråkliga uttryck (med anledning av, hög grad av) och nominaliseringar ( ex. "Den utdragna torrperioden orsakade missväxt"), genom att exempelvis göra ordbanker eller "översättningar" som kopplas till sitt sammanhang. Material: Att skapa medvetenhet kring de typiska texttyperna i ämnet och visa på hur kunskapen struktureras på olika sätt beroende på ämne. Ex. Kontextbundenhet: Att eleverna har riktligt med kontexuellt stöd när de ska utveckla sin språkliga förmåga samt när du väljer material. Att förförståelsen ska löpa som en röd tråd : Vad tänker mina elever på när jag säger ...?

1. Hur ska jag bedöma mina elever? Ex. Open digital lab. Checklista för språkutvecklande arbetsområde[1].pdf - Google Диск. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen.

När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner. Här är en film om hur jag använder The Big 5. Www.orebro. / kutvplan.pdf/18.720f1c4d13a7d0843d980003975/1392653369453/Spr kutvplan.pdf. Läs-med-sagor: Nämen Benny. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språk- och kunskapsutveckling Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling.

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det? Vad gynnar elevers lärande? Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen: Stödmaterial.

Alla lärare är språklärare! Maria Bjerregaard, Bokmässan 130927. På Bokmässan 27/9-13 pratade Nationellt centrum för svenska som andraspråks medarbetare Maria Bjerregaard om Alla lärare är språklärare!

Alla lärare är språklärare! Maria Bjerregaard, Bokmässan 130927

... På Bokmässan 27/9-13 pratade Nationellt centrum för svenska som andraspråks medarbetare Maria Bjerregaard om Alla lärare är språklärare! Undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. Alla lärare behöver ha grundläggande kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen. Statistics Views Total Views.

Superbra kort film om checklista för SKUA

Språket bär kunskapen: Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd. Frågor jag ofta får. Portfolio_esp611.pdf. Skolporten. Stärkt språk och lärande med Gibbons. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Monica-lindvall-140130-140205.pdf.