background preloader

Nyanländas lärande

Facebook Twitter

Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2. Jag tänkte skriva lite grann om vad vad som kan vara lämpligt att tänka på när man tar emot de allra yngsta nyanlända eleverna i klassen. Alltså det som man själv som klasslärare kan göra, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning, andraspråksundervisning utanför klassen eller specialpedagogiskt stöd.

Prata språkutvecklande Det är viktigt att ”tvinga” eleverna till ett aktivt lyssnande. Vi bör inte prata inte avskalat och förenklat, utan benämna saker och företeelser, så som förskollärare ofta jobbar medvetet med talspråket. Försök att bli medveten om ditt eget talspråk. Säger du t.ex. ”Ställ den där.” eller säger du ”Ställ tillbaka din pärm på hyllan bredvid de blåa böckerna.”? Gruppsamtal som bygger på frågor. Använd bilder Visuell stöttning kan vara att använda bilder eller föremål på olika sätt för att konkretisera eller hjälpa eleven att förstå och/eller minnas. Slutligen; tro på kraften av din undervisning! P.s. Att samtala om text. Svenska som andraspråk ur ett digitalt perspektiv - Väsby Lärlabb.

Den digitala utvecklingen sträcker sig över hela samhället och är relevant för alla ämnen i skolan. Det gäller förstås även för svenska som andraspråk, där it och digitala medier kan fungera som kraftfulla hjälpmedel för lärandet. Men det handlar inte om att tekniken ska ersätta läraren. Den ska användas för att förbättra undervisningen och för att utveckla elevernas förståelse för hur digitaliseringen förändrar samhälle och vardag.

Projektet Teacherhack visar med tydliga exempel hur detta kan göras i grundskolans olika ämnen. I undervisningen i svenska som andraspråk kan multimodala digitala tjänster och verktyg både utveckla elevernas språkförmåga och deras förmåga att använda digitala medier för att lära och kommunicera. Eleverna ska inte sitta och träna på egen hand framför skärmen, utan resonera, reflektera gemensamt och lära av varandra. Hülya Basaran är förstelärare i svenska som andraspråk i Trollhättan.