background preloader

NP

Facebook Twitter

Muntliga delprov på hösten. Uppdrag Rättning - kontrollrättning av nationella prov. Gamla nationella prov. Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar - Uppsala universitet. Delprov A: tala Nedan finns en autentisk inspelning från genomförandet av 2013 års nationella prov, delprov A: tala.

Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar - Uppsala universitet

Inspelningen är uppdelad i två filmsekvenser. I den första filmsekvensen visas hur läraren instruerar en grupp bestående av fem elever som följer kursplanen i svenska inför förberedelsen av delprov A: tala. I den andra filmsekvensen visas hur delprov A: tala genomförs av eleverna. Organisera genomförandet av muntliga delprov. Det är rektorns ansvar att i samarbete med sin personal organisera genomförandet av de nationella proven så att de på bästa sätt gagnar elever och lärare.

Organisera genomförandet av muntliga delprov

Lärare får genom lärarinformationen till det nationella provet kunskap om vilka förutsättningar som krävs för att genomföra proven. Rektorn har genom sitt uppdrag möjlighet att leda och fördela arbetsuppgifter inom sitt ansvarsområde. Hela skolans angelägenhet. Nationella prov och dyslexi. Många elever med läs- och skrivsvårigheter kan uppleva det extra besvärligt att genomföra nationella prov som provar läsförmågan.

Nationella prov och dyslexi

Skolan kan anpassa nationella prov för elever med läs- och skrivsvårigheter och vid vissa speciella omständigheter kan man helt undanta vissa elever från att genomföra delprov. Det nationella provet i svenska i årskurs 3 består av sju delprov och i årskurs 6 ingår fem delprov. I båda årskurserna finns några delprov som testar elevernas förmåga att läsa med flyt och förstå innehållet i en text. Anpassningar får göras. Betyg på nationella prov. Det finns två huvudsakliga syften med de nationella proven.

Betyg på nationella prov

Dels ska proven stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, dels ska proven ge underlag för analyser av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skol-, huvudmanna-, och nationell nivå. Proven kan även vara ett stöd för lärare genom att de konkretiserar kurs- och ämnesplanerna. Det gör de till exempel genom hur uppgifterna ser ut och genom elevexemplen i bedömningsanvisningarna som visar på prestationer med olika kvalitet. Resultaten på gruppnivå kan även fungera som en återkoppling till lärare på vad som fungerat särskilt väl i undervisningen och vad läraren kanske behöver ha större fokus på framöver. Kvalitetssäkrade kunskapsmätningar De nationella proven är framtagna av olika lärosäten som samarbetar med lärare, forskare och lärarutbildare.

Läs mer om hur proven tas fram En del av lärarens underlag Provbetyget ger information om elevens samlade kunskapsnivå i förhållande till det som provet prövar. Åtgärdsprogram vinner över provregler. Debattens vågor har gått höga kring Skolverkets anvisningar om hjälpmedel vid nationella prov.

Åtgärdsprogram vinner över provregler

Elever med dyslexi får inte använda exempelvis talsyntes vid proven i läsförståelse för årskurs tre och sex. Situationen har liknats vid att ta glasögonen av en person med synfel. Ängkärrskolan i Solna vänder sig specifikt till barn med dyslexi, och där låter man eleverna använda sina ordinarie hjälpmedel vid de nationella proven. – Vår uppgift är att stärka barnen så att de går vidare i livet, inte att sänka dem. Det är en form av mobbning att först låta eleverna träna med hjälpmedel, och sedan vid provtillfället säga ”pilutta dig, nu får du inte den hjälp du behöver”, säger rektor Carin Segerström. Ängkärrskolan har låtit Juristfirman Vide studera frågan om elevernas rätt att använda hjälpmedel. Vi kräver svar! Anpassning av nationella prov för nyanlända elever. Muntliga delprov ska ges på hösten. Inte lärarens ansvar om nationella proven inte hinns med.

Under läsåret jobbar många lärare med nationella prov.

Inte lärarens ansvar om nationella proven inte hinns med

Det leder ofta till att det blir mer arbete än vanligt. Men arbetet med nationella prov ska ske inom den reglerade arbetstiden. Vad betyder det och vilka krav kan du ställa på din rektor? – Arbetstiden kan variera över terminen och det är inte konstigt. Men de nationella proven är något som du som lärare måste göra och därför ska de också rymmas inom den reglerade arbetstiden, säger Cyrene Martinsson Waern, ombudsman på Lärarförbundet. Du som har ferieanställning har arbetstiden uppdelad i reglerad och oreglerad arbetstid. Planera din arbetstid över hela året – Därför är det viktigt att planera sin arbetstid så att du vissa veckor arbetar mer än andra, säger Cyrene Martinsson Waern. Det finns många olika sätt att planera sin arbetstid.

Den planering du gör ska godkännas av rektor. Du ska inte lösa problemet själv Om problemet redan finns kan du ställa krav på din rektor att hjälpa till att lösa det. Vänd dig till din avdelning. ”Nationella proven sänker resultaten i svensk skola” Det tar 1.200 timmar bara att bedöma elevers provsvar i årskurs 3 och 6.

”Nationella proven sänker resultaten i svensk skola”

Att bedömningarna är relativa är upprörande. Det är dags för Skolverket att lägga bort prestigen och en gång för alla göra genomgripande förändringar av de nationella proven, skriver 17 skolledare i Haninge. Just nu är Sveriges skolor inne i slutskedet av nationella prov. I svenska, engelska, matematik, NO och SO har ett stort antal delprov fått vårterminen att i det närmsta vara helt upphackad. Till vilken nytta, kan man fråga sig. Nationella prov ska bli digitala. Lärare och elever har stora förändringar i de nationella proven att vänta.

Nationella prov ska bli digitala

Redan nästa år blir upplägget delvis ett annat, enligt utbildningsminister Gustav Fridolin. Det gick både bra och mindre bra för alla niondeklassare som skrev nationella prov i våras. Bäst gick det i engelska, där endast tre procent blev underkända och den genomsnittliga betygspoängen blev 15 av 20. Sämst gick det i svenska som andraspråk med 23 procent underkända. I matematik, kemi och historia var andelen underkända 13 procent, enligt Skolverket. Provresultatet visar precis som tidigare års prov och slutbetyg att nyinvandrade elever presterar sämre, tjejer klarar sig bättre än killar och att högutbildades barn klarar sig bättre än lågutbildades. Tidigareläggs. "Central bedömning av nationella prov försvårar för lärare" Det skriver Mats Lundström, universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik och projektledare för nationella provgruppen för NO i årskurs 6 vid Malmö högskola.

"Central bedömning av nationella prov försvårar för lärare"

Socialdemokraterna i Malmö har som lokalt vallöfte lanserat att bedömningen av de nationella proven i skolan ska ske centralt i kommunen och inte på den enskilda skolan.Förslaget att bedömningen ska genomföras centralt har även framförts av utbildningsminister Jan Björklund (FP). Moderaterna har uttryckt stöd för förslaget, och det genomförs nu på prov i vissa delar av landet. Syftet är att lärarnas arbetsbörda ska minska och tiden med eleverna ska öka. Idén är vällovlig men går tyvärr på tvärs med ambitionen att ge större möjlighet för lärarna att stödja eleverna i deras utveckling.I denna utveckling är bedömningen av de nationella proven en viktig del.

Det råder inget tvivel om att lärarnas arbetsbörda har ökat under de senaste åren. Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6. Materialet ska ge dig som lärare möjlighet att bli säkrare i din bedömning av elevernas prestationer på ämnesproven i årskurs 6.

Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6

Bedömarträningsmaterialet består bland annat av textbaserade och filmatiserade delar, föreläsningar, bedömda elevuppgifter och uppgiftsexempel att träna med. Att arbeta med materialet Ett sätt du kan arbeta med materialet är att du först skaffar dig en överblick av alla delar, beslutar vilka delar du tänker använda och hur du ska planera in den tid som behövs för att du ska vara väl förberedd inför bedömningen av dina egna elevers prestationer i proven.

Kanske bör du planera arbetet tillsammans med kolleger och skolledning, i ett nätverk eller tillsammans med kollegor från andra skolor. Träningen ger antagligen bättre effekt om du har någon att diskutera med. "Nationella prov kan inte förbättra betygen" I Sverige råder delade meningar om värdet av nationella prov. Några anser att betygssättningen fungerade bättre förr då betygen anpassades till medelbetyg på nationella prov. Bedömning av nationella prov. Med de nationella proven medföljer detaljerade bedömningsanvisningar som läraren ska följa. De nationella proven är en del av bedömningen och ett stöd för betygssättningen men läraren ska använda allt tillgängligt underlag för att bedöma om en elev har uppfyllt kunskapskraven vid betygssättning. Eleven kan få se sitt prov och hur det har bedömts.

Vårdnadshavare kan också få ta del av provet vid till exempel utvecklingssamtal. Vid uppföljning av resultat med elever och vårdnadshavare är det dock viktigt att läraren ser till att uppgifter inte sprids. Provets betydelse för betyget Det nationella provet är framför allt ett stöd för läraren, så att betygssättningen ska bli likvärdig över hela landet. Läraren ska sätta betyg utifrån all tillgänglig information om elevens kunskaper i relation till kunskapskraven. En elev kan ha en dålig dag Ibland presterar elever bättre än normalt på provet, ibland sämre. Om en elev inte får godkänt på ett delprov. Matris muntligt prov NP.