background preloader

Lärande

Facebook Twitter

Bedömning

Elevledda utvecklingssamtal. Entreprenöriellt lärande. Flippa. Förmågorna. Intressanta personer. Klassrummet. Kollegialt lärande. Kooperativt lärande. Läroplaner. Läsvärt. Pod. Skolutveckling. Språkutvecklande arbetssätt. Synliggöra lärande. Tips. Andras träd. Presentation 150427 anna karlefjard. Framtidens läromedel - en kunskapsrevolution. Tydliga och konkreta lektionsmål. I mitt förra inlägg En inkluderande lektion skrev jag om vilken struktur jag brukar ha på mina lektioner.

Tydliga och konkreta lektionsmål

Jag berättade då att de börjar med tydliga, konkreta mål på tavlan. Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna. 10 Ways to Build Team Classroom. We are team classroom.

10 Ways to Build Team Classroom

Learning can be a solo venture. It can also be a team sport. (Thanks to Krissy Venosdale of Venspired for letting me use the graphic on this post.) No bystanders. When you build team classroom, you unleash a giant. 10 Ways to Build Team Classroom. Tydlig struktur skapar arbetsro. På 6-9-skolan Rörsjöskolan-Zenith i Malmö vet eleverna exakt vad som väntar när det är dags för lektion.

Tydlig struktur skapar arbetsro

Oavsett vilken lärare som tar emot är grundstrukturen densamma. – När det är dags för lektion står eleverna på led utanför klassrummet. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: Fyrablocksmodellen. Tvärgruppsredovisningar är grejen! Hej alla!

Tvärgruppsredovisningar är grejen!

I det här inlägget vill jag berätta om hur jag använder tvärgruppsredovisningar som lektionsupplägg när eleverna håller på att lära sig något nytt inom ett visst ämnesområde. Både jag och eleverna gillar detta sätt att arbeta mycket! Det är faktiskt en metod som jag har återkommit till under många år och hittills har jag använt upplägget i nästan alla mina kurser den här terminen, bland annat i Svenska 3. Tvärgruppsredovisningar är ju i sig är absolut inget nydanande men jag tycker att jag har kunnat förfina arbetet med hjälp av digitala verktyg och hittat lite olika sätt att variera detaljerna på.

Ibland är det också de rätt enkla uppläggen som fungerar bra, tycker jag! Jag introducerar arbetsområdet kort och berättar om upplägget, syftet och tidsramarna.Jag delar in eleverna slumpmässigt genom att ge varje elev en siffra och en bokstav enligt principen: Kortfattat blir arbetsgången alltså den här: Exempel på områden som vi har arbetat med. Lar som vi lever. Organisera och leda pedagogiska samtal – NODSTRÖM EDUCATION. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har utarbetat ett häfte Samtalskonst i praktiken som bygger på Skolverkets skrift ” Vi värderar kvalitet – om självvärdering och lärares utvecklingsarbete”.

Organisera och leda pedagogiska samtal – NODSTRÖM EDUCATION

I häftet presenteras ett antal samtalsmetoder (tekniker) för dialog, reflektioner och kunskapssökande. Dessa samtalsmetoder kan anpassas utifrån lokala förutsättningar och användas för att organisera och leda pedagogiska samtal i ett kollegialt lärande. Författaren Eva-Lena Embretsen (2006) framhåller i texten att lärares reflektion behöver ske i strukturerade former. För att bedriva ett professionellt lärande behöver lärare utveckla ett gemensamt yrkesspråk.

I ett kollegialt lärande samtalar man inte om eleverna, eller om undervisningen i sig, utan om vilken effekt den får på elevernas lärande och utveckling menar Helen Timperley i sin bok ”Det professionella lärandet inneboende kraft” (2013). Lärande organisation och lärande pedagogiska samtal ”Kom igång och håll igång” Pedagogiska samtal. Fem lärarröster om coachning i klassrummet. – Det är en utmaning att vara lärare och att våga prova olika metoder för att se vad som fungerar.

Fem lärarröster om coachning i klassrummet

Det är klart att man kan bli primitiv i sitt agerande när det är jobbigt i klassrummet. EPA – en struktur för kooperativt lärande. EPA står för enskilt, par och alla.

EPA – en struktur för kooperativt lärande

Det är en gammal metod som jag använder mig en hel del av i min undervisning. Eleverna tycker att den ger dem en chans att enskilt tänka efter, få hjälp eller nya infallsvinklar från en kamrat och att de då vågar och är mer delaktiga i gemensamma diskussioner. Den stärker deras självförtroende och förmedlar att allas röst i klassrummet har en betydelse. Metoden är japansk , men jag har inte fördjupat mig i dess teoretiska bakgrund. "Att planera och strukturera undervisning"

27 Ways To Increase Student Engagement In Learning. Student engagement in learning is kind of important.

27 Ways To Increase Student Engagement In Learning

No matter the best practices of your curriculum mapping, instructional strategies, use of data for learning, formative assessment, or expert use of project-based learning, mobile learning, and a flipped classroom, if students aren’t engaged, most is for naught. Historically, student engagement has been thought of in terms of students “paying attention”: raising hands, asking questions, and making eye contact. Of course, we know now that learning can benefit from learner self-direction and self-initiated transfer of thinking as much as it does simple “engagement” and participation.

Bloom-1-riktig.png (482×592) BnR9M6ACcAA0CbP.jpg:large (700×753) Creative Education (CreativeEdu) på Twitter... Learning Study. Länksamling. SETT-dagarna 2015. Skc3a4rmavbild-2011-04-26-kl-11-18-241.png (613×637) TeachingTricks: The socratic questioning process... Vad är Lesson study och Learning study? Vilket steg har du nått.