background preloader

Lärmoduler om läsförståelse av skönlitteratur för äldre elever

Lärmoduler om läsförståelse av skönlitteratur för äldre elever
Related:  EN LÄSANDE KLASSvanessacarreracasserbergLÄSNING

Cowboyen hjälper elever att förstå vad de läser – Du tappar alla ämnen om du inte förstår text. Precis som man lär sig hur man räknar i matten måste man få lära sig hur man tänker kring text. Det säger Malin Gonzalez, som jobbar som mellanstadielärare på Sätraskolan i Stockholm. För några år sedan började hon och några kollegor arbeta med lässtrategier för att lära eleverna läsa. Strategierna har form av olika figurer som hjälper eleverna att förstå vad de läser. Reportern i sin tur ställer frågorna för att ta reda på vad som sägs och egentligen menas och Cowboyen använder sin lasso för att sammanfatta texten. – Vi synliggör för eleverna hur man gör när man läser. Inte undervisat i lässtrategier Den senaste Pisaundersökningen kom som en chock. Enligt Malin Gonzalez är en anledning att svensk skola är bra på läsinlärning och att öva upp läsflytet, men att det fastnar när det handlar om att förstå. – Vi har inte undervisat i det. Gratis studieplan i vår Men varför behövs det lässtrategier - det har ju gått bra tidigare utan?

10 consejos para aprender un idioma con &eacute... Mitt språkutvecklande klassrum: Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den? Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Genomför arbetsgången nedan i halvklass första gången (om möjligt, dvs). Nedan följer 11 punkter: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kommentarer till punkterna: Punkt 1 och 2 handlar om att hitta elevernas vardagsföreställningar och vardagsbegrepp för fenomenet/processen som texten berör. Fr. Punkt 4 Använd de vetenskapliga begreppen i ditt samtal. Punkt 11 Varför sluta här? /Hanna

Ett halvt ark papper introlektion 3 ak 1 Tillsammans har vi pratat om vad läsning är och att man måste förstå det man läser för att det skall vara meningsfullt att läsa. Vi kommer att träna oss på att förstå det vi läser en liten stund varje dag. Dessa fyra ”läsfixare” kommer att hjälpa oss att fixa läsningen. Vi kommer att använda ännu en läsfixare; konstnären. När Du läser måste du tänka på vad du läser och vara uppmärksam på när du inte förstår. Det är viktigt att förstå vad man läser i alla ämnen i skolan och i vår kursplan står det att vi skall undervisa i lässtrategier för att utveckla vår förståelse och vårt språk. Innan vi börjar läsa så hjälper spågumman till att förutspå vad boken/texten kommer att handla om. När vi inte förstår ett ord eller ett uttryck måste vi göra någonting åt det. En strategi som goda läsare använder sig av under läsningen är att se inre bilder av texten. Reportern ställer frågor för att förstå innehållet i texten. Frågor mellan raderna kräver att läsaren hittar ledtrådar i texten.

Students’ Descriptions of Effective Teachers How can we become effective teachers? What do we need to do to better help our students and endow them with necessary skills and strategies, so they can continue obtaining knowledge independently? Receiving proper teacher education, attending professional conferences, observing experienced instructors, and conducting classroom research are only a few of the many tools that teachers can use to develop as professionals. However, our students, too, can be a source of our professional development. Therefore, asking students questions and reflecting on their feedback can help us better meet our students’ needs and implement activities that they want to see in our classrooms. Today I’d like to share my students’ thoughts about effective teachers. An effective teacher is someone who … What do you like the most that teachers do in class? Humor. What don’t you like the most that teachers do? Talking about some complicated things.Free talking. The best way that teachers can help their students is …

Textkopplingar | Min undervisning Här några Canva med textkopplingar för att synliggöra vad som menas för eleverna. Skriv ut, sätt upp och öva tillsammans i klassrummet. "Läsförståelsestrategier får inte bli en receptbok" För tio år sedan fick Barbro Westlund Utbildningsakademins stora pris för sin nytänkande undervisning i arbetet som lågstadielärare. Efter en tid som lärarutbildare beslutade hon sig för att disputera. Strax före jul lade hon fram sin avhandling ”Att bedöma elevers läsförståelse – en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår” vid Stockholms universitet. – Lärare behöver tillgodogöra sig och använda ett professionellt språk om vad läsförståelse är. Istället för att eleverna ska ta fullt ansvar för sin förståelse av olika texter redan från början behöver de få vägledning av läraren, för att sedan successivt kunna ta ett allt större ansvar. – Att undervisa i läsförståelse innebär inte att eleverna ska lämnas åt sig själva och svara på frågor om en läst text. En av slutsatserna är att det inte räcker att som lärare säga att eleverna ska "läsa mellan raderna” eftersom de inte förstår vad det betyder.

untitled Reciprok läsning gav bra elevresultat 150 gymnasieelever deltog i Sandra Håkanssons undersökning om undervisningsmetoder vid läsning av skönlitteratur på spanska. Under treveckorsperioder läste eleverna sina böcker enligt en av metoderna ”reciprok läsning”, ”läsning med nyckelord” eller ”läsning utan instruktioner”. De olika metoderna utvärderades med hjälp av ett ”cloze test” och ett ordförrådstest. – ”Läsning utan instruktioner”, vilket innebär att endast läsa, var den metod som gav mest ojämnt resultat och var minst framgångsrik. Hon menar att de elever som det går minst bra för, har störst behov av lärarens metoder. Bäst resultat på ordförrådstestet fick metoden ”läsning med nyckelord”. – Det innebär att läraren plockar ut nyckelord viktiga för sammanhanget och med svårighetsgraden i åtanke. ”Reciprok läsning” används normalt i samband med undervisning på modersmål eller för yngre barn. – Den metoden fick ett bra resultat och eleverna var motiverade. Hur kommer du själv att fortsätta din undervisning nu?

Charlottas klassrum: Att läsa klassiker med hjälp av lässtrategier Just nu läser jag Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf i min Na3:a. Vi ska träna förmågan att göra textnära analyser. Själv älskar jag boken om den fattige torparen Jan i Skrolycka vars hela liv förändras när han får sin nyfödda dotter i famnen. Men samtidigt förstår jag att det är en svår bok för eleverna att ta sig igenom – de möter ett helt annat samhälle (inte mycket igenkänning här!) Innan vi började läsa aktiverade vi bakgrundskunskap (en annan lässtrategi!) Än så länge har vi haft tre boksamtal: varje samtal har utgått ifrån strategierna och eleverna har suttit gruppvis och diskuterat sina frågor, oklarheter och tillsammans letat nyckelmeningar som de redovisat för de andra grupperna. Ännu har jag inte utvärderat lässtrategierna med eleverna men när jag har gått runt och lyssnat på dem har det slagit mig hur mycket de har lagt märke till i texten och hur väl många av dem förstår den.

Läsförståelsetrategier Vad är då lässtrategier? Jo, det är på det sätt läsaren angriper en text. I de yngre åldrarna ska man knäcka läskoden och förstå och tolka texter, i år 4-6 ska man kunna läsa mellan raderna och i år 7-9 ska man kunna urskilja texters tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Hur bygger vi då klassrum som öppnar för frågeställningar? Lena tipsar också om detta i fyra principer. På denna fantastiska blogg (Lenas Språkblogg) där vi får konkreta exempel på hur vi själva kan reflektera över vad vi läser, här har hon också samlat sex olika strategier att undervisa om. Om ni vill se en PP som Marie Trapp gjort om läsfixarna kan ni se här. Mer att gotta in sig i kring lässtrategier kan man få genom att titta på några flippfilmer av Susanne Nystedt som hon har delat på Youtube och du kan se dem här nedan: 1. 2. 3. 4. 5. Alexandra Wastesson har också gjort filmer om Barbro Westlunds strategier - här den om spågumman: Frågeapan personifierad: Cowboy-Jim: Och sist Fröken Detektiv:

untitled

Related: