background preloader

Alumnat nouvingut. Recursos per al professorat

Alumnat nouvingut. Recursos per al professorat
Adreçada al professorat de primària i secundària. La Jornada, emmarcada dins dels actes del 32è Saló del Còmic, consta d'una sessió de conferències i la possibilitat de fer una visita guiada pel Saló per al professorat en grups separats. 15 de maig de 2014 a la Fira de Barcelona (Montjuïc) Horari: Visita guiada secundària: de 15 a 16h Visita guiada primària: de 16 a 17h Conferències: de 17 a 20h Inscripció del 12 de març fins al 5 de maig de 2014 Més informació i programa

http://www.xtec.cat/web/projectes/projectes

Related:  ALUMNAT NOUVINGUT

Unitat per a l'Educació Multilingüe - Novetats Recursos d'aula Recursos lingüístics Assessorament Agenda d'activitats Convocatòries i beques Centres educatius Bibliografia Legislació Notícies Enllaços • Només el 5% dels 13.000 mestres té títol d'anglés. El nou conseller d'Educació, José Ciscar, haurà de fer front a l'improvisat model lingüístic anunciat pel seu predecessor de forma unilateral i sense el consens de la comunitat educativa. 23/06/2011 El País • El nou conseller d'Educació ratifica el model plurilingüe.

Projecte Paula - Què és? Què és? Un servei adreçat al professorat i mestres, per facilitar la incorporació de l'educació per a la pau en el treball quotidià a les aules, des de qualsevol nivell educatiu i àrea curricular. Un espai web amb multitud de recursos educatius per facilitar el treball sobre l'eix transversal de l'educació per a la pau. Un espai de trobada entre el professorat interessat en introduir i potenciar l'àmbit de l'educació per a la pau en les aules. Els continguts del Projecte PAULA es nodreixen de l'Observatori de Conflictes de la Fundació Solidaritat UB. L'Observatori proporciona anàlisis i accés a fonts directes d'informació sobre situacions de conflicte armat o violació de drets humans, des d'una perspectiva crítica vers la situació actual de violència arreu del planeta.

Núria Coma i Maria del Mar Lluelles La Mercè Una cacera dedicada a la Festa Major de Barcelona i adreçada a Educació Primària. Creada per: Irene Font Jordana ifont12@xtec.cat La Festa Major de la Mercè és la gran festa popular de Barcelona i transforma la ciutat en un gran escenari desbordant de fantasia i imaginació. El Bloc de l’Edu3.cat El 21 de juliol de 1936 es va suspendre l’Olimpíada popular de Barcelona a causa de l’aixecament feixista espanyol i l’inici de la guerra civil espanyola. L’Olimpíada popular de Barcelona, de caràcter antifeixista, havia de ser un esdeveniment esportiu alternatiu als Jocs Olímpics de Berlín de 1936 amb l’objectiu de reivindicar el veritable esperit olímpic i fomentar els valors de solidaritat i pau entre nacions, ja que els Jocs Olímpics de Berlín suposaven una apologia del nazisme i els seus valor racials i militars. El 1931, en el moment de designar la ciutat que acolliria les Olimpíades, la convulsa situació política d’Espanya va fer que el Comitè Olímpic Internacional (COI) desestimés Barcelona, una de les favorites després del gran èxit que havia tingut l’Exposició Universal del 1929, en favor de Berlín, ja que en aquell moment Alemanya encara era un país democràtic. Poc després, l’any 1933 van arribar els nazis al poder i van instaurar el Tercer Reich.

Espai LIC Quarta Jornada Espurn@ Excel·lència, compromís i innovació són els eixos al voltant dels quals gira la IV Jornada. Dia 24 de març de 2012 Lloc: edifici del Rectorat de la UAB al Campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Programa i inscripcions Espurn@ guanya el segell de Bona pràctica Leer.es que atorga el Ministerio de Educación, pel seu treball com a plataforma col·laborativa de treball en xarxa.

Les TIC "d'Eix transversal" a Competència bàsica Les TIC d'eix transversal a competència bàsica En les orientacions de desplegament del currículum de l'educació primària, el tractament de les TIC s'articula com un dels eixos transversals del currículum juntament amb la seguretat viària, l'educació audiovisual, l'educació mediambiental i l'educació per la salut o per la pau. L'ordenació de l'educació secundària obligatòria (ESO) preveu que el treball amb les TIC s'orienti al seu tractament integrat dins les diverses àrees del currículum. L'eix transversal de tecnologia de la informació a l'educació primària ja preconitzava que "és necessari el desplegament de competències bàsiques per part de l'alumnat al llarg de l'ensenyament obligatori". En els vuit anys transcorreguts d'ençà de la publicació de les esmentades orientacions, les TIC han esdevingut instruments essencials per sobreviure en un món informacionalment intensiu, fet que reclama una revisió del paper de les TIC en l'educació.

Blogs educativos - Espiral Edublogs From Ourense to the World: Postcrossing at Padre Feijoo-Zorelle es el blog de un proyecto interdisciplinar de centro en el que alumnos de varios niveles intercambian tarjetas en inglés con personas de cualquier punto del planeta empleando la direcció... Hasta la fecha (12 de febrero de 2016) el proyecto ha llegado a un total de 18 países. Hemos enviado 35 postales: 5 a Rusia, 4 a los Estados Unidos, a China y Holanda, 3 a Alemania, 3 a Taiwan, 2 a Bielorrusia, 1 a Suecia, a Japón, a Italia, a Turquía, a Bélgica, a Australia y a Nueva Zelanda. Hemos recibido 26 postales: 5 de Alemania y de Rusia, 2 de Holanda, de la República Checa y de Finlanda y 1 de Singapur, de la India, de Italia, de China, de Bélgica, de Australia, de los Estados Unidos y de Turquía.

Benvingut/da a la nostra pàgina web Lengua Armenia moderna El desarrollo fonético en armenio ha cambiado radicalmente el sistema de sonidos respecto al antiguo antecesor indoeuropeo. El modelo de consonantes oclusivas ha sido totalmente reorganizado, distinguiéndose en los dialectos centrales, los más conservadores, tres series de oclusivas: las sonoras b, d, g que en algunos dialectos son aspiradas, tres sordas p, t, k y tres aspiradas ph, th, kh. En los dialectos de la periferia las tres series se reducen a dos: las aspiradas ph, th, kh y las no aspiradas p, t, k o como en Estanbul b, d, g.

Lengua Búlgara Junto con el macedonio, con el cual está muy relacionado, el búlgaro contrasta grandemente con el resto de las demás lenguas eslavas a causa de su pérdida casi completa de declinaciones en el nombre y el uso de ciertas características gramaticales que se hallan en las lenguas balcánicas que pertenecen a otras familias. Por ejemplo, el artículo determinado se coloca detrás del nombre o adjetivo (masa 'mesa', masata 'la mesa') como ocurre en albanés o rumano; la forma del infinito verbal se reemplaza con una cláusula, como en griego moderno, albanés o rumano. El acento tónico es libre y puede caer en cualquier sílaba. Muchas veces concuerda con el ruso, aunque hay excepciones. Hay tres géneros, masculino, femenino y neutro.

Lengua Polaca El polaco contemporáneo posee siete fonemas vocálicos y 35 consonánticos, que representa el alfabeto romano con algunas modificaciones. Los sonidos que no existieron en latín se transcriben: por medio de dígrafos como sz y cz, que pueden describirse como africadas silbantes sonora (sh) y sorda (ch) respectivamente; por medio de marcas diacríticas como z y s procedentes del checo (que corresponden a las africadas predorsodental sonora y sorda zh y sh respectivamente). El único signo polaco de su alfabeto es l que equivale a una semiconsonante w. A lo largo de su historia, el polaco ha perdido la distinción entre las vocales largas y breves. Este idioma es la única lengua eslava que tiene vocales nasales (ą y ę), que proceden de las nasales que tuvo el antiguo eslavo. Ha perdido el número dual (como la mayoría de las lenguas de su rama).

Lengua Portuguesa En el sistema de sonidos del portugués es típico el uso de vocales nasales, indicada en la ortografía por m o n tras la vocal, como sim 'sí', bem 'bien', o por el uso de una tilde (~) sobre la vocal ((mão “mano,” nação “nación”). Los nombres son masculinos o femeninos, singular o plural. Los artículos determinados son a (masculino), a (femenino), plural os, as; los indeterminados son um, uma; uns, umas. El marcador plural es -(V)s. Lengua Rumana El léxico rumano está formado en primer lugar por elementos latinos, aunque estas voces son numéricamente inferiores a otras extrañas incorporadas y asimiladas con el correr de los siglos. La influencia eslava es la más considerable, iniciándose muy pronto (siglos VII-IX si no antes) y manifestada no sólo en la lengua sino en la cultura y la civilización (organización jurídica, eclesiástica, etc.). Hay muchos vocablos de origen eslavo, como los adjetivos drag 'querido', bogat 'rico', slab 'débil', etc. Muchos sustantivos y verbos de primera necesidad, como trup 'cuerpo', iubi 'amar', etc. Pero la influencia del eslavo no sólo viene de antiguo sino también de elementos más recientes por las distintas lenguas con las que ha estado en contacto (ruso, polaco, ruteno, serbio, búlgaro, etc.).

Lengua Ucraniana El nombre de esta lengua eslava deriva de ukraina, es decir, 'zona fronteriza', el dominio de los cosacos lindando con los principados eslavos del norte y del oeste y de las hordas turcas al sur. La historia literaria de la lengua ucraniana, ukraïns'ka mova, tiene su origen en otros países eslavos, principalmente Bulgaria y Macedonia, y fue el vehículo de difusión del cristianismo. Los antiguos textos ucranianos sólo tienen atisbos de lenguaje coloquial, el resto es común a todos los eslavos cristianizados de rito bizantino.

Related:  Xtecespais web de referènciaestefaniavo1Recursos educatius