background preloader

Struktur: Huvuden ihop! – Kooperativt Lärande

Struktur: Huvuden ihop! Grunden i kooperativt lärande är att vi tänker tillsammans. I strukturen Huvuden ihop! gör vi precis det – vi slår våra kloka huvuden ihop och tänker tillsammans. Dela in eleverna i grupper om 3-4. Denna struktur kan även göras med en skrivare. I denna struktur delar eleverna med sig av sin kunskap. Huvuden ihop! Klassexempel Struktur: Rondellen I strukturen Rondellen får alla elever komma till tals. I "Kommunikativa och sociala färdigheter" Skapa grupper Att få eleverna att arbeta tillsammans i grupper är en viktig del i Kooperativt lärande (KL). I "Allmänt" Struktur: Skicka ett problem Strukturen Skicka ett problem kan användas för att få grupper att repetera innehåll, diskutera frågor och dela med sig av tips och idéer. Related:  Kooperativt lärandeKooperativt lärandeKooperativt lärande

Struktur: Två löser problem – Kooperativt Lärande Denna struktur är en bra övning för att träna elever på att jämföra svar med varandra. De lär sig fundera, beskriva sitt svar och reflektera kring ämnesinnehållet tillsammans i par. Övningen är elevaktiv och dialogrik där läraren får tid att gå runt i rummet och observera diksussionerna. Lärdomar från paren kan sedan användas vid senare helklassdiskussioner. Skapa/använd kort med korta problem eller uppgifter. Strukturen kan användas i matematik vid problemlösning. Matematik: problemlösning med öppna svar där eleverna kan rita eller förklara lösningen. Svenska: rätta meningar med stavfel/innehållsfel. SO/NO: Beskriv begrepp eller skeenden. Struktur: Brainstorm Brainstorm kan användas tillsammans med andra strukturer så som Inspiratören, Karusellen eller vid par-strukuturer som PPT, Turas om eller EPA. I "Allmänt" Struktur: Sanningsjakten Om du vill få elever engagerade i undervisningen behövs ofta elevaktiviteter som gör att eleverna får en relation till undervisningen.

Struktur: Kunskapsbanken – Kooperativt Lärande Strukturen Kunskapsbanken passar bra till att skriva gemensamma texter, aktivera förförståelse eller samla tankar kring ett ämne. Den fungerar också för att t.ex. hitta på olika lösningar för samma tal i matematik. Med Kunskapsbanken bygger eleverna hela tiden vidare på varandras kunskap. Variant 1 Dela in eleverna i grupper om 3-4.Dela ut ett papper till varje elev + ett extra papper som ligger i mitten.Varje papper har en rubrik. Variant 2 Dela in klassen i par eller grupper.Ha tillräckligt många papper med uppgifter så att det räcker till ett per grupp och blir ett över.Varje grupp/par tar ett papper, skriver ner en lösning/mening/svar och lägger sedan tillbaka det i mitten. Beroende på vad uppgiften var kan man när man använt strukturen Kunskapsbanken t.ex. lyfta vissa lösningar i helgrupp, använda Inspiratören för att titta på varandras lösningar eller så sätts alla delar ihop till en gemensam text eller ett collage. Struktur: Runda bordet I "Allmänt" Struktur: Karusellen

Talkort: Klassregler (Klassens plan) Vid skolstarten ser vi alltid till att uppdatera våra klassrumsregler. Men detta år har vi (efter att ha fått tips från kollegor) valt att kalla det för plan istället: En plan för hur vi ska få alla att må bra i klassen. En plan för hur vi vill ha det. För att skapa denna plan använde vi oss av elevernas egna idéer. För att alla elever skulle få bidra med sina egna tankar och idéer valde vi att använda strukturen Talkort. Jag började med att berätta för klassenatt vi skulle göra upp en plan för hur vi vill ha det för att alla ska må bra. Därefter delade jag upp eleverna i grupper om 3. Eleverna fick sedan fundera själva över hur de ville ha det i klassen för att må bra. När ca 30-40 sekunder gått pausade jag deras egna tankar. När jag märkte att eleverna började bli klara avbröt jag arbetet. Imorgon kommer vi att skriva ut vår plan och eleverna får sedan skriva under med sina namn.

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärar... En av de absoluta vanligaste bedömningarna som lärare förväntas göra, är av kvalitén på de resonemang som eleverna för. Att kunna föra resonemang krävs och bedöms i nästan alla ämnen bland annat i NO-ämnena. I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. För att kunna tala om en god samstämmighet mellan bedömning och undervisning är det därför viktigt att eleverna får öva på att resonera under lektionerna och att det inte är först på provet som kravet ställs, så att alla elever ges möjlighet till en hög måluppfyllelse. BakgrundVi har under en period arbetat med temat “Allting börjar med solen” i biologi. StödstrukturFörst diskuterade vi i helklass vad ett resonemang var, när man gör detta och vad man har för nytta av att vara duktig på det. Nästa lektion inledde jag med att visa påhittade resonemang från elever i deras egen ålder. Nu använde vi Padlet till att ha interaktiva lektioner.

Struktur: Karusellen – Kooperativt Lärande I denna struktur kan du använda dig av varierade uppgifter och beroende på uppgiftens karaktär kan det vara samma uppgift på varje bord – så att grupperna hela tiden tar hjälp av vad de andra grupperna skrivit för att utveckla sitt tänkande för varje steg – eller olika uppgifter där de bygger vidare på vad förra gruppen skrev. Välj en uppgift där det finns många svarsalternativ: Skriv talet 100 på olika sätt, skriv så många ord ni kan i en given ordklass, skriv ner så mycket ni kan om en person/plats/händelse. Karusellen kan användas både för att aktivera elevernas förförståelse, för att fördjupa förståelse, för att sammanfatta och repetera kunskapsområden eller för att få inspiration till nya lösningar. Inom det Kooperativa Lärandet kallas övningen Brainstorm Carousel. Grundstruktur Skapa minst 3 bord som har frågor eller arbetsuppgifter på sig kring ett tema. Samma som grundstrukturen men tillsammans med strukturen Brainstorm. Variant 2 Roller Grafik: Martin Silfvast Struktur: Rondellen

Talkort: Klassråd Idag var det dags för klassråd i min etta. Jag hade två punkter jag ville att eleverna skulle få vara med och tycka till om samt en övriga frågor där eleverna själva fick komma med idéer och tankar. Jag började lektionen med att samla alla elever på mattan. Vi pratade om att det var dags för klassråd, jag berättade också kort om demokrati och om diktatur. Därefter modellerade jag Talkort tillsammans med två av eleverna. Efter det gick jag till första punkten på dagordningen. När de flesta grupperna lagt in en eller båda av sina markörer rundade jag av diskussionen. De flesta elever fixade detta superbra. Struktur: EPA - enskilt, par, alla Det kan vara en utmaning att få alla elever aktiva och involverade. I "Allmänt" Hösten och våra sinnen I årskurs 2 arbetar vi nu med kroppen. Att bearbeta en text med frågor Det finns mängder av sätt att bearbeta en text på.

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena | Förs... Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna. Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala. Vilken språknivå ligger mina elever på? För många år sedan kunde jag låta mina elever göra en ordlista med nya begrepp, slå upp vad dessa betydde och skriva en förklaring till dem i sina skrivböcker. För att eleverna på sikt ska utveckla ett ämnesspråk i NO räcker det inte med att eleverna slår upp begreppen eller att du som lärare förklarar dem muntligt. Förstå innebörden av begreppen.Kunna relatera begreppen till varandra.Använda begreppen i olika sammanhang.Använda begreppen i nya sammanhang. Talets roll är viktig och central i alla ämnen i LGR 11.

Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon. Gibbons (2006) skriver om hur lärare med hjälp av stödstrukturer (scaffolding) kan hjälpa eleverna att utvecklas. Gibbons beskriver vidare hur man med hjälp av cirkelmodellen kan bygga upp elevernas kunskap på ett sätt så att de till slut klarar av det själva. Cirkelmodellen består av fyra faser. Dessa faser kan kombineras med kooperativa strukturer för att förstärka lärandet och främja samarbete. Fas 1 För att ta reda på elevernas förförståelse kan man använda sig av flera olika strukturer för kunskapsdelning, till exempel Brainstorm, EPA, Karusellen, Runda bordet, Mina ord dina ord, Turas om, Berättaren och Par på tid. För att ta reda på fakta och skaffa mer kunskap om ämnesområdet passar strukturen Pussel bra. Fas 2 Fas 3 Fas 4 Källor: I "Allmänt"

Karusellen: Sommarlovet En återkommande fråga på höstterminen är hur vi jobbar kring sommarlovet. Eleverna kommer tillbaka med många intryck och upplevelser – positiva och negativa. En del elever vill berätta, andra inte. De flesta lärare är överens om att vi inte ska använda uppgifter som pekar ut elever eller där de känner sig tvungna att berätta om saker de inte vill. Många lärare har också skapat uppgifter som låter eleverna hitta gemensamma beröringspunkter kring sommaren utan att sortera ut vem som har kunnat resa och vem som bara varit hemma. Oavsett vad vi gjort på sommaren så har vi upplevt den på något sätt. Steg 1: EPA Ställ frågan: Hur kan man uppleva sommaren med sina ögon? Steg 2: Karusellen Lägg ut fem stora papper på fem bord. Steg 3: Upplev! Om det är fint väder ute – gå ut och använd ett sinne i taget för att försöka ta in det sista av sommaren! Så här såg det hur när vi gjorde denna uppgift. Kooperativt föräldramöte I "Allmänt" Karusellen - stämningshöjande ord Luktsinnet i lär-par

Grundprinciper för Kooperativt Lärande | Kooperativt Lärande Vad är Kooperativt Lärande? Kooperativt Lärande (eng: Cooperative learning) är ett förhållningssätt till lärande och en instruktionell undervisningsmetodik. Grundtanken är ett lärande som använder samarbete mellan elever för att lära ut ämnesinnehåll och sociala förmågor – samtidigt. Som hjälp har läraren olika principer, strategier och strukturer. Lärarens uppgift är att organiserar människor att lära sig i par och grupper där varje individs bidrag i olika övningar bidrar till att hela gruppen lär sig. Grundprinciper för Kooperativt Lärande Kooperativt Lärande är uppbyggd utifrån vissa förutsättningar och grundläggande principer. SamarbetsfärdigheterPositivt ömsesidigt beroendeEget ansvarLika delaktighet och samtidig stödjande interaktionFeedback, Feedup och Feedforward (3F) Samarbetsfärdigheter Som lärare behöver du skapa modeller i din grupp för hur fungerande samarbete ser ut så att du och eleverna kan utvärdera dessa och bedöma sin egen och andras utveckling. Eget ansvar Källor:

Runda bordet: Gruppstärkande – Kooperativt Lärande När vi arbetar med kooperativt lärande (KL) är det viktigt att jobba med att stärka gruppen och ge stöd i hur man samarbetar med andra. Det är inte alltid självklart för våra elever att man talar lugnt till varandra och hjälper varandra i en grupp. Wendy Jolliffe skriver i sin bok Cooperative Learning in the Classroom (2007) att elever behöver stöd och träning i relationer och hjälp med att utveckla de förmågor som behövs för att arbeta i grupp. Efter en gruppövning häromdagen som i flera grupper ledde till att eleverna blev ledsna och inte lyssnade på varandra kände jag att vi behövde lägga lite extra tid på att träna just hur man samarbetar på ett givande sätt. att tänka positivt och säga snälla saker till varandraatt vara okej med att inte bestämma allting själv För att träna på dessa saker använde vi oss av fyra olika kooperativa strukturer. Vi började med att göra en social version av berättaren. I nästa övning tränade vi på att säga JA!

Runda bordet/Rondellen: Reagera positivt En viktig del i att samarbeta är att kunna reagera positivt på varandra och andras insats. Detta kan tränas med socialt innehåll för att eleverna sedan ska kunna applicera det när de samarbetar kring ämnesinnehåll. HÄR och HÄR finns inlägg som beskriver sätt att göra detta på. Vad var mitt syfte med uppgiften? vara okej med att allt inte blir exakt som de själva villacceptera andras inputkunna lämna ifrån sig sin egen bild till någon annanreagera positivt på det någon annan ritatse vad någon annan ritat och bygga vidare på det utan att förstöra Jag ställde borden i en hästsko och la ut papper, penna och sudd på varje plats. Ni kommer att få 1 minut på er att börja rita någonting på pappret. Fokus under uppgiften ligger på att vara positiva mot varandra och det som finns på bilderna. Jag startade timern och eleverna satte igång. Vi skickade papperna, de sa tack, och timern startades igen. Denna uppgift kan göras på många olika sätt. Runda bordet: Gruppstärkande I "Allmänt"

Ambitionen med kooperativt lärande | Kooperativt Lärande På denna blogg har vi skrivit flera inlägg om vinsten med att arbeta utifrån samarbete mellan elever. Men vi kan inte nog trycka på hur kooperativt lärande faktiskt löser flera problem som lärare och skolor kämpar med dagligen. Så varför ska man använda kooperativt lärande? Vad är ambitionen med att arbeta utifrån samarbete och i mindre grupper? Vad är det för svårigheter inom skolan som kooperativt lärande försöker lösa? En kort definition av kooperativt lärande: Undervisningen är strukturerad via samarbete mellan elever.Eleverna arbetar en del av dagen i heterogena par eller lärgrupper om 3-5 elever.Eleverna får träning i att ge stöd, uppmuntran och ta ansvar för sitt eget och varandras lärande. Hjälp till eleverna Elever behöver stöd och hjälp för att kunna utvecklas. Enklare klassledarskap Det kan ofta uppstå situationer i klassrummet där det känns som att alla elever springer åt olika håll och att du som lärare tappar kontrollen. Didaktisk och flerstämmig undervisning Mindre mobbing

Related: