background preloader

Kalla kriget

Facebook Twitter

Tidslinje över kalla kriget. Detta är en tidslinje över kalla kriget 1940-talet[redigera | redigera wikitext] 1950-talet[redigera | redigera wikitext] 1960-talet[redigera | redigera wikitext] 1970-talet[redigera | redigera wikitext] 1970[redigera | redigera wikitext] 5 mars: Icke-spridningsavtalet, ratificeras av Storbritannien, Sovjetunionen och USA med flera.18 mars: Lon Nol tar makten i Kambodja. 1971[redigera | redigera wikitext] 8 februari: Sydvietnamesiska trupper går in i Laos för att kapa Ho Chi Minhleden.25 mars: Indo-pakistanska kriget 1971, Bangladesh blir självständigt från Pakistan.3 september: Fyrmaktsavtalet undertecknas i Berlin av Storbritannien, Sovjetunionen, Frankrike och USA.25 oktober: FN:s generalförsamling godkänner resolution 2758, där man erkänner Folkrepubliken Kina som en ensam legitim regering i Kina.16 december: Bangladeshiska och indiska trupper besegrar Pakistan i Bangladeshs befrielsekrig. 1972[redigera | redigera wikitext] 1973[redigera | redigera wikitext] 20 januari: George H.

Tidslinje över kalla kriget

Afghansk-sovjetiska kriget. Det afghansk-sovjetiska kriget varade mellan 27 december 1979 och 15 februari 1989.

Afghansk-sovjetiska kriget

Det hela började redan 1978 med att det kommunistiska partiet i Afghanistan tog makten genom en statskupp. Den nya afghanska kommunistledaren Amin införde därefter en radikal politik i landet, utan sovjetiskt medgivande. Vietnamkriget. Koreakriget - ett oavslutat krig. Koreakriget krävde enorma förluster i människoliv.

Koreakriget - ett oavslutat krig

Totalt dödades ungefär fem miljoner människor under konflikten. Det är bland de högsta dödssiffrorna i ett krig sedan andra världskriget. Schismen mellan Västmakterna (USA och många av länderna inom FN:s säkerhetsråd) och de kommunistiska diktaturerna blev tydligare i samband med Koreakriget. Konflikten påverkade därför det kalla kriget som intensifierades. Kubakrisen 1962 - det kalla krigets hetaste ögonblick. Kubakrisen kunde ha lett till en fruktansvärd katastrof.

Kubakrisen 1962 - det kalla krigets hetaste ögonblick

Strax innan de ryska fartygen nådde fram till det amerikanska blockadområdet blev de beordrade att ändra kurs hemåt mot Sovjet igen. Händelsen var det kalla krigets hetaste ögonblick. Världen har troligtvis aldrig varit så nära ett kärnvapenkrig som just då. När krisen var över kunde parterna enas om att Sovjetunionen skulle montera bort sina robotramper på Kuba, samtidigt som USA förband sig att inte störta Fidel Castro eller invadera Kuba.

I en hemlig överenskommelse förband sig USA att även avveckla sitt missilsystem i Turkiet. Trots dessa eftergifter blev Kubakrisen en propagandavinst för USA och förebådade Chrusjtjov fall som Sovjetunionens ledare. Mujaheddin. Mujaheddin eller mujahedin (arabiska مجاهدين, sing. mujahidin) är i allmän betydelse muslimer som utger sig själva att vara krigare för sin tro.

Mujaheddin

Ordet mujahedin började först användas under 1700-talet i Indien som beteckning på "heliga krigare" i samband med muslimsk väckelserörelse. Under 1900-talet blev mujaheddin en vanlig beteckning på den väpnade islamiska motståndsrörelsen i Afghanistan. Den bildades 1979 såsom en av flera gerillagrupper som kämpade mot de sovjetiska ockupationsstyrkorna under Sovjetunionens ockupation av Afghanistan och som slutligen störtade landets kommunistregering i kriget 1979–1992. I det därpå följande inbördeskriget i Afghanistan stred olika mujaheddinfraktioner mot varandra. Delvis som en reaktion mot alla övergrepp från mujaheddinkrigare tog talibanmilisen som var en av dessa grupper, makten över större delen av landet 1997.

Operation Cyclone. 1979–1989 CIA program to fund Islamic jihadists in the Soviet–Afghan War Operation Cyclone was the code name for the United States Central Intelligence Agency (CIA) program to arm and finance the mujahideen (Afghan anti-Soviet militants) in Afghanistan from 1979 to 1989, prior to and during the military intervention by the USSR in support of its client, the Democratic Republic of Afghanistan.

Operation Cyclone

The mujahideen were also supported by Britain's MI6, who conducted separate covert actions. Kapitalism. Kapitalism (av latinets capitalis, som avser huvudet; avlett ur caput, "huvud") är ett ekonomiskt system inom vilket kapital och produktionsfaktorer är egendomar, dvs ägs och styrs av privata aktörer såsom individer eller grupper av individer utan statlig makt.

Kapitalism

Produktionsfaktorer, såsom naturresurser/råvaror, realkapital och i vissa fall även arbetskraften, liksom produktionens avsättning i form av varor och tjänster, köps och säljs på marknader enligt producenters och konsumenters samtycke. Kapitalism särskiljs emellertid från marknadsekonomi: termen kapitalism betecknar den sociala relationen i ägandet medan marknadsekonomi handlar om hur resurser styrs och utbud och efterfrågan påverkar prisbildningen. Vanligen förekommer dessa begrepp parallellt med varandra även om andra kombinationer av ägandeformer och ekonomiska system finns (exempelvis marknadssocialism och kapitalistisk planekonomi). Samhällskunskap. Kommunism är en uppsättning politiska idéer som förknippas med den tyska författaren och filosofen Karl Marx (1818-1883) och som har utvecklats av andra, däribland Vladimir Lenin (1870-1924), rysk politiker och revolutionär.

Samhällskunskap

Kommunisternas drömsamhälle (utopi) är ett klasslöst samhälle där all egendom ägs gemensamt och fördelas åt var och en efter behov, och där staten inte längre behövs. Kommunismen tar sin utgångspunkt i Marx läror (marxismen), men i den uttolkning och med de tillägg Lenin gjorde. Vladimir Lenin tog genom en blodig revolution makten i Ryssland 1917, och han menade att det kommunistiska partiet ska ha en ledande roll i samhällsutvecklingen. Partiet ska bestå av yrkesrevolutionärer skolade i marxism-leninism. Denna elit ska organisera revolutionen och ha stor makt under det första stadiet, innan man når det kommunistiska stadiet – det ideala klasslösa samhället. Efter Lenins död kämpade Josef Stalin och Leo Trotskij om makten. Kommunisterna tog makten i Kina 1949. Gleerups Digitala Läromedel. Vad är grejen med kalla kriget? Efterkrigstiden. Efterkrigstiden avser vanligen tiden efter andra världskrigets slut 1945.

Efterkrigstiden

I vissa sammanhang anses den sluta vid kalla krigets slut. Ibland betecknar ordet tiden efter ett (stort) krig i allmänhet. Historik[redigera | redigera wikitext] Kalla kriget[redigera | redigera wikitext] Efterkrigstiden – tiden efter andra världskriget – utmärk(te)s av en maktkamp mellan USA och Sovjetunionen. I USA växte oron över att kommunismen skulle spridas västerut.

USA och Sovjet använde olika metoder för att bekämpa varandra. Efterkrigstidens huvudlinjer. I samband med bildandet att den nya staten Israel uppstod ett dilemma.

Efterkrigstidens huvudlinjer

FN hade inte låtit befolkningen som bodde i Palestina komma till tals, och helt plötsligt skulle nu områdets yta delas upp i en judisk och en arabisk del. FN-beslutet ledde därför till våldsamma reaktioner från palestinierna och arabländerna i regionen. Samma dag som staten Israel utropades, förklarade grannländerna Egypten, Syrien, Jordanien, Irak och Libanon krig och gick till anfall. Efter hårda strider lyckades Israel slå tillbaks angriparna och därtill utöka sitt territorium. Följden av detta kortvariga krig, som fått namnet självständighetskriget, blev att cirka 700 000 palestinier tvingades lämna sina hem och fördrevs från Israel. Någon palestinsk stat utropades aldrig i FN och frågan är ännu olöst. Historisk tidslinje: Efterkrigstiden. Kalla kriget del 1: 1945-1961. Kalla kriget del 2: 1962-1991. Cinebox, 2012, Från 10 år, 45 min. V5479 Länge fanns en tro att solen rörde sig runt jorden.

Men från 1500-talet började den heliocentriska världsbilden ta form via Copernicus, Galilei och Kepler. Filmo, 2012, Från 13 år, 50 min. V5499 I Världens historia reser tittaren genom tid över hela världen till avgörande vändpunkter i mänsklighetens historia, till platser och händelser som format världen vi lever i. Filmo, 2012, Från 13 år, 28 min.

Version 3.5.4Sidan skapad på 0,2062 sekunder på www10. Kalla kriget.