background preloader

Fysik

Facebook Twitter

Nationellt resurscentrum för fysik. Isaac Newton formulerade 3 lagar som beskriver samband mellan kraft och rörelse.

Nationellt resurscentrum för fysik

En kropp förblir i ett tillstånd av vila eller likformig rätlinjig rörelse, om det inte påverkas av en kraft att ändra denna rörelse. ("Tröghetslagen")F = ma ("Kraftekvationen")Om en kropp A påverkar annan kropp B med en kraft, så påverkar B kroppen A med en lika stor men motriktad kraft. ("Kraft och motkraft") Kommentarer. Newtons första lag strider mot våra vardagserfarenheter. En kort lektion om fysikens historia. Ett par tusen år på fyra minuter. Centrifug För Tvagningmaskin Stock Video - Video: 38268016. Nationellt resurscentrum för fysik.

Vi vill inspirera till fysiktänkande i vardagen och tona ner föreställningen om att bara experter med tillgång till speciell utrustning kan observera, studera och undersöka de fysikfenomen som finns runt oss.

Nationellt resurscentrum för fysik

I våra filmade experiment försöker vi därför så långt som möjligt använda enkel materiel som de flesta redan har hemma. De flesta experimenten kan anpassas till barn och ungdomar i olika åldrar. I förskolan och i lägre årskurser fokuserar man på att uppleva, observera och beskriva; för äldre barn och ungdomar kan man införa mer krävande moment som att dokumentera, jämföra och koppla sina observationer till fysikaliska modeller av verkligheten. En del experiment kräver en del diskussion eller formalism och är lämpligast på högstadiet eller gymnasiet. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om eller kommentarer till experimenten. Kontakta oss: resurscentrum@fysik.lu.se. Läroplanen och mekaniklådan. Materialet är anpassat efter läroplanen för grundskolan Lgr11 och ett antal centrala innehåll i fysik täcks av materialet men även centrala innehåll i teknik, biologi, matematik och idrott täcks helt eller delvis.

Läroplanen och mekaniklådan

I de övergripande målen poängteras att eleverna ska ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapsutveckling…” och i teknikämnet förväntas eleverna utveckla intresse och öva på att arbeta med tekniska hjälpmedel samt utveckla kunskaper inom grundläggande elektronik. Dessa delar är relevanta när det gäller användandet av den digitala mätutrustningen. Här nedan räknas de centrala innehållen i fysik för årskurs 7 – 9 och 4 – 6, som täcks av laborationerna, upp med kommentarer till.

Under varje centralt innehåll finns de laborationer uppräknade som helt täcker det aktuella innehållet. Centrala innehåll. NORDLAB.SE - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. NORDLAB-SE är en äldre rapportserie med material som fortfarande är användbart.

NORDLAB.SE - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Den behandlar, i form av ett antal 'workshops', några aspekter av naturvetenskap. Ett genomgående drag är att de tar upp forskningsresultat angående elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga företeelser. Syftet är att presentera dessa resultat och stimulera till att vidareutveckla skolans naturvetenskapliga undervisning. Vissa av rapporterna i NORDLAB-SE ingår även i rapportserien Ämnesdidaktik i praktiken. Ladda ner rapporterna som pdf-filer Inom detta tema behandlas växelspelet mellan teori och observationer, liksom att välja lämpliga system och att genomföra kontrollerade experiment. Det är elevernas möjligheter att förstå skolkursernas naturvetenskapliga innehåll som står i fokus för detta tema. Sveriges Landskapsgrundämnen. Sökresultat: Fysik och teknik.  Nationellt resurscentrum för fysik, Verksamhetsberättelse 2011. (Läs hela rapporten som .pdf) Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, har till uppgift att ge lärare möjlighet till fortbildning, stöd och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning, i förskola och skolans alla stadier.

 Nationellt resurscentrum för fysik, Verksamhetsberättelse 2011

NRCF har sina lokaler på Fysikum vid Lunds universitet och finansieras av Skolverket, med kompletterande stöd från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Med några få byggstenar kan fysiker bygga upp en beskrivning av världen, från minsta elementarpartikel, till hela universum. Denna svindlande insikt vill vi dela med andra. Fysiken ger redskap som kan användas i många olika sammanhang för att betrakta världen, från vardagsfenomen till filosofi och framtidsfrågor, där fysiken måste samspela med andra discipliner i ömsesidigt utbyte. Runt om i landet finns engagerade lärare, som brinner för sitt uppdrag – för både elever och fysik. Samverkan, nationell delaktighet och internationell utblick är nyckelord för NRCFs verksamhet.

Policy Styrelse. Ljud och ljus inlämning fysik! Fysik. Fysik - undervisningsstöd för grundskolan. Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse.

Fysik - undervisningsstöd för grundskolan

Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Meningen är att eleverna ska undersöka aktiviteter och miljöer för att hitta regler istället för att bevisa någon annans regler. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. Deras upplevelser av och kunskaper om kraft och rörelse i dessa situationer blir en resurs i fysikundervisningen. En arbetsgång Materialet bygger på en arbetsgång i sju steg. Steg 1. Progressionen i arbetsgången De första stegen i arbetsgången, steg 1-4, fungerar som en start för elever i alla grundskolans årskurser.

Rätt och fel är inte viktigt. Diagnostiskt material.