background preloader

Krajinarina

Facebook Twitter

Popis druhu Cornus mas (Dřín obecný), návody a tipy k pěstování  Plnazahrada.cz.

Trvalky

Půdy. Archivní mapy. Mapové podklady. Arvita Ludslavice. Arvita nákupy. Byliny. Mobiliář. Architektura. Živočichové. Krajinářské firmy a sdružení. Metodiky krajinářské. Inspirace. Dřeviny. Ceníky. Legislativa. Podklady Arvita. Ekosystémové služby/ Změna klimatu. Centrum pro krajinu. Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Nad Kašavou. Pro navrhovanou přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř.

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Nad Kašavou

Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8.00 do 16.00 hod., příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.č. 577 043 358, Ing. Natura Bohemica. Phyteuma nigrum F.W.

Natura Bohemica

Schmidt – zvonečník černý Syn.: Phyteuma ovatum F.W. Květena ČR - nahosemenné a krytosemenné rostliny. BioLog. Actaun200755020043. 09_Novak. Krajinné plánování. Atlas obyvatelstva. Soubor specializovaných map je tvořen třemi kapitolami, které jsou zpracovány v různé úrovni prostorové podrobnosti a tedy i v rozdílném kartografickém měřítku.

Atlas obyvatelstva

První část je věnována především hodnocení dopadů procesu suburbanizace na úrovni obcí celé České republiky. Druhá část je zacílena na území Pražského metropolitního regionu, resp. jeho suburbánní zóny. Třetí část mapového souboru je zaměřena na hodnocení retrospektivního a perspektivního vývoje spádového území obce Dolní Břežany. Celý soubor je doplněn uceleným analytickým textem.

Autoři specializovaných map děkují Technologické agentuře České republiky za financování práce v rámciprojektu č. Celý analytický text ke stažení Úvod Text úvodu ke stažení. 20120815_datove_zdroje.pdf. Výzkumné centrum změn využití ploch Česka (LUCC Czechia) — Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Kontaminovaná místa. MZA Brno - D9 Indikační skici. Fórum ochrany přírody. NKÚ: Pozemkové úpravy jsou pomalé : RokPudy.cz. Navržené pozemkové úpravy se dlouhodobě nedaří dokončit, zpomaluje je i nerovnoměrné čerpání evropských dotací.

NKÚ: Pozemkové úpravy jsou pomalé : RokPudy.cz

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření s penězi určenými na úhradu pozemkových úprav. Ty rozdělovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) z Programu rozvoje venkova a dalších zdrojů. Kontrola se zaměřila na roky 2011 až 2013, v některých případech ale zasáhla i do let předcházejících a následujících. MZe v letech 2007 až 2014 vynaložilo na pozemkové úpravy z různých zdrojů celkem 13 miliard korun. Z výsledků kontroly vyplynulo, že se peníze nedařilo v tomto období čerpat rovnoměrně, ročně se investice do pozemkových úprav pohybovaly od 1,2 do 2,1 miliardy korun. Check Trees. The main objective of the Check Trees website is to create a world-wide data pool about trees growing in open spaces and facilitate their effective and reasonable management.

Check Trees

Granty/grantová výzva 2014 - Nadace Proměny. Grantová výzva je zaměřena na obnovu nebo založení veřejných městských prostranství: parků, parkově upravených ploch, veřejně přístupných zahrad a rekreační zeleně.

Granty/grantová výzva 2014 - Nadace Proměny

Krajinná fotobanka - podpora výuky pozemkových úprav na FŽP.

ÚSES

Myslivecká zoologie. Pozemkové úpravy. V průběhu let se pozemky mezi vlastníky prodávají, pronajímají nebo dědí a v důsledku takového dlouhodobého užívání se může stát, že pozemky nejsou vhodně uspořádané, nejsou jasné hranice mezi nimi a k některým pozemkům může také chybět přístupová cesta nebo na sebe pozemky jednoho majitele nenavazují a jsou rozdělené na menší vzdálené plochy.

Pozemkové úpravy

Proto existují pozemkové úpravy jako komplexní proces, během kterého se ve veřejném zájmu upravuje uspořádání pozemků různých vlastníků tak, aby se utvořily vhodné podmínky pro hospodaření vlastníků půdy. Pozemkové úpravy by ale měly směřovat také k zajištění lepších podmínek pro ochranu životního prostředí, zemědělského půdního fondu nebo pro zlepšení ekologické stability krajiny. Časopis Ochrana přírody - Časopis Ochrana přírody. Porovnání klimatické regionalizace ČR podle Moravce - Votýpky (1998) a Quitta (1971) - Tabulka 2. Lesnická typologie. Podrobnosti Kategorie: Lesnická typologie Aktualizováno 3. 10. 2014 11:03 Lesnická typologie, jako základní disciplína hospodářské úpravy lesů, se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek.

Lesnická typologie

Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry pro vhodné lesnické hospodaření. Lesnicko-typologické mapování je zakotveno v § 1 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování lesních hospodářských plánů a o vymezení hospodářských souborů. PLO v ČR.

Hospodaření s vodou

Myslivecký kroužek Dolní Dobrouč - Zopakuj si. O autorovi. Biologické hodnocení - Ministerstvo životního prostředí. Standardy. Krajinná ekologie - učebnice. Tato studijní pomůcka je výstupem z grantového projektu FRVŠ č. 1269/2007/G4 "Interaktivní pomůcka pro výuku krajinné ekologie".

Krajinná ekologie - učebnice

Projekt má řešit problém nedostatečných bazálních znalostí a to formou vypracování interaktivní studijní pomůcky, která by srovnala úroveň znalostí studentů z různých oborů či fakult na úroveň požadovanou. Oceňování dřevin: Inventarizace a klasifikace zeleně – profesní příprava a uplatnění v praxi, Jaroslav Machovec - Zahrada-Park-Krajina, zahradní architektura, krajinná tvorba, arboristika. Prolog: Ve válečném roce 1941 nastoupil patnáctiletý chlapec J.

Oceňování dřevin: Inventarizace a klasifikace zeleně – profesní příprava a uplatnění v praxi, Jaroslav Machovec - Zahrada-Park-Krajina, zahradní architektura, krajinná tvorba, arboristika

M. jako zahradnický učeň v někdejším zámeckém zahradnictví, které jako součást velkostatku bylo změněno v zahradnictví obchodní. Učebním mistrem chlapce byl poctivý, svědomitý a své povolání milující zahradník. Ten dostal od velkostatkáře rozkaz, aby seřezal nádhernou habrovou, určitě starší než stoletou, téměř 500 m dlouhou alej, která protínala křižmo ovocný sad. S neskrývanou nechutí poslal své čtyři mužské zaměstnance včetně nejmladšího učně, aby toto dílo zkázy provedli s poznámkou, že „pánovi" bylo líto koupit pár prostorových metrů dřeva na topení ve skleníku. Takže v sychravých listopadových dnech, stejných jako ty letošní, tahal pilu na jedné straně jeden z nejstarších zahradnických dělníků a na druhé straně nejmladší učeň. Současně je tento článek odezvou na článek J. Zvláště zajímavou pasáží v citovaném článku J. . Česká společnost pro krajinnou ekologii - AKTUALITY.