background preloader

Hospodaření s vodou

Facebook Twitter

Ekologické dlažby. Ochrana životního prostředí nespočívá jen v úsporách energií, ty jsou pouze jedním z mnoha hledisek.

Ekologické dlažby

Dobrému hospodaření s vodou napomáhají ekologické povrchy venkovních ploch. Komerční prezentace. Klima se mění…., kdo se připraví, nebude překvapen! Hrozby a rizika dle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR aplikace na lokální úrovni – Dobruška. - ppt stáhnout. Untitled. Původní před­stava jedno­směr­ného provozu, vějí­řo­vi­tých parko­va­cích stání a stře­do­vých kame­ni­tých „ostrovů“ s liniemi kompakt­ních habrů byla dodr­žena.Licence | Všechna práva vyhra­zena.

untitled

Další šíření je možné jen se souhlasem autoraFoto | Eva Wagne­rová Městský hřbitov v Blansku ještě nedávno neměl vlastní parko­viště. Pro parko­vání slou­žila příle­ži­tostně pouze svažitá souse­dící plocha. Untitled. Zasa­ko­vací průleh, neboli takzvaný svejl (z anglic­kého slova swale = vlhká prohlubeň, mokřina), je rýha vedená po vrstev­nici.

untitled

Cílem je zadržet dešťovou vodu na území, zabránit jejímu stékání po povrchu do údolí, zajistit vsák­nutí do půdy a tím její zadr­žení v místě spadu. Rozli­šu­jeme tzv. vodo­rovné, šikmé průlehy, průlehy se sklonem apod. Jejich podrobný popis s dopro­vod­nými foto­gra­fiemi a dalšími užiteč­nými odkazy nalez­nete zde: Vodo­rovný zasa­ko­vací průleh, jehož cílem je zadržet na zahradě co nejvíce dešťové vody pro pěsto­vané ovocné stromy. Autor foto­grafie: Fran­tišek Hovja­dský. Rainwater Harvesting - Akvopedia. Přírodní zahrady. Svejl (angl. swale) je příkop zadržující vodu, český terminus technicus je průleh nebo příkop.

Přírodní zahrady

Svejl, průleh (angl. swale) je rýha vedená po vrstevnici. Cílem je zadržet dešťovou vodu na území, zabránit jejímu stékání po povrchu do údolí a zajistit vsáknutí do půdy. Definici a konstrukci svejlů můžete najít velmi pěkně a odborně popsané například na stavební fakultě ČVUT. Rozměry svejlu lze spočítat. Untitled. Home - ENKI, o.p.s. Pokorný_Voda, sluneční energie a klima. Hydrocharis morsus – ranae L. – voďanka žabí. Jak zajistit čistotu zahradního jezírka – Abecedazahrady.cz.

Ať už jste svoji zahradu obohatili o vodní plochu, která slouží k okrase nebo i ke koupání, ať už má velikost umyvadla nebo je to skutečný rybník, musíte se za všech okolností postarat o její čistotu.

Jak zajistit čistotu zahradního jezírka – Abecedazahrady.cz

Jak tedy co nejlépe, nejsnadněji a nejekologičtěji docílit průzračné vody a bezproblémově rostoucích rostlin? Stačí najít nejoptimálnější řešení pro ten který typ jezírka a držet se několika základních zásad, díky nimž bude vše fungovat, jak má. Co hraje při znečištění roli Existuje řada faktorů, jež ovlivňují čistotu vodních ploch: jejich velikost stojatá nebo protékající voda druhy a způsob osázení vodními rostlinami blízkost opadavých stromů, jehličnanů nebo lesa Jezírko skryté uprostřed zeleně stromů vypadá krásně, ale co na podzim s napadaným listím? Některé z uvedených prvků vám mohou být i nápomocné, jiným lze předejít nebo je eliminovat a se zbytkem se musíte smířit a použít vhodný způsob, jak od nich vodu v jezírku co nejefektivněji vyčistit. Čím větší, tím lepší Co odnese voda. Stavba jezírka - Zahradní jezírka Banat.

Dřív než začnete s výkopem nového jezírka, je dobré se zamyslet, jak chcete jezírko využívat.

Stavba jezírka - Zahradní jezírka Banat

Můžete se v něm jen koupat, můžete při koupání plavat mezi svými rybami, využít ho pouze pro chov Koi kaprů a jiných ryb nebo doplnit vaši zahradu o vodní plochu pouze okrasnou s lekníny a bujnou vegetací. Každé jezírko a jeho využití má svá specifika, která je nutné respektovat při jeho stavbě. Vysvětlíme vám základní rozdíly a proč se držet osvědčených postupů. Povrchové odvodnění areálu Čakovice, zkušenosti s provozem - TZB-info. V tomto článku je popsáno stavební řešení vybraných částí odvodňovacího systému obytného areálu, důsledky uskutečněného postupu výstavby areálu na jednotlivé objekty a první zkušenosti z provozu odvodňovacího systému.

Povrchové odvodnění areálu Čakovice, zkušenosti s provozem - TZB-info

Dále je uvedeno odborné posouzení prvků vybudovaného odvodňovacího systému vybraným správce a zásady provozního řádu odvodňovacího systému. Obytný areál byl vybudován do nezastavěného poměrně rovinatého území na ploše téměř 9 ha. Povrch území má sklon severovýchodním až ve východní části jihovýchodním směrem, tzn., až na východní stranu území byl sklon směrem od potoka. Celkem bylo v areálu postaveno 9 obytných objektů pro cca 1830 obyvatel. Výškové poměry území prakticky vylučovaly možnost použití klasické dešťové popř. jednotné kanalizace, protože by bylo nutno dešťové vody jak do potoka tak do jednotné kanalizace přečerpávat. Přírodní bazén. Přírodní bazén neboli koupací jezírko, biotop Toto jsou názvy pro bazén, který nepotřebuje chemii, není modrý, čistí se jednou za pět let a celoročně u něho můžete relaxovat.

Přírodní bazén

Funguje na principu přírodního čištění vodními rostlinami. Každá voda (kromě destilované) obsahuje živiny potřebné pro bujný růst řas, které se do ní stále dostávají z okolí. Je-li živin příliš mnoho, voda se zakalí a vše v ní poroste hustým řasovým kobercem. Přírodní bazén Dana a Markéty Mikušíkových, čerstvě po dokončení. Klasický bazén nemůže fungovat bez chemických přísad, filtrů, nebo jiných metod čištění vody a zabíjení organismů v ní, protože k udržení křišťálově čisté vody v jakékoliv holé nádrži nemá příroda žádný důvod.

Koupací biotopy - ekonomicky únosné, zdravé a hygienicky nezávadné koupání - TZB-info. Hospodaření s dešťovou vodou podle zákona - jak se dotýká stavebníků? - GLYNWED s.r.o. Co si pod pojmem hospodaření se srážkovou vodou mohou čtenáři představit?

Hospodaření s dešťovou vodou podle zákona - jak se dotýká stavebníků? - GLYNWED s.r.o.

Dle platné české legislativy jsou však popsány 3 způsoby nakládání s dešťovou vodou. Pokud jsou vhodné místní podmínky a dostatečně propustné podloží, měli bychom srážkovou vodu nechat vsakovat. Při horších vsakovacích podmínkách je možné vsakování kombinovat s retencí a regulovaným odpouštěním. Dimenzování vsakovacích zařízení dle nové normy ČSN 75 9010 - TZB-info. Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby a Vyhl. 501/2006 (269/2009) o obecných požadavcích na využívání území upřednostňují vsakování srážkových vod.

Dimenzování vsakovacích zařízení dle nové normy ČSN 75 9010 - TZB-info

Při dimenzování vsakovacích zařízení se stanoví retenční objem vsakovacícho zařízení a doba jeho prázdnění. Při výpočtu se počítá s možností přetečení. 1 Úvod. Vyjádření hydrogeologa. Konzultace s hydrogeologem by měla předcházet dalším krokům. Právě na něm totiž zpravidla staví vodoprávní úředník svoje rozhodnutí. Hydrogeolog zároveň poskytuje podklady projektantovi vsakovacího objektu. Hydrogeolog se k záměru vsakování vyjadřuje z hlediska charakteru podloží – zda je vsakování fyzicky možné tj. zda je zemina dostatečně propustná.