background preloader

Hospodaření s vodou

Facebook Twitter

Malá velká voda - Všechno, co potřebujete vědět o vodě na svém pozemku - Hauserová Eva. PSV_Publikace_web.pdf. CzWA - Asociace pro vodu ČR. Spočítejte si, kolik ušetříte s dešťovou vodou. Stav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Ekologické dlažby. Ochrana životního prostředí nespočívá jen v úsporách energií, ty jsou pouze jedním z mnoha hledisek.

Ekologické dlažby

Dobrému hospodaření s vodou napomáhají ekologické povrchy venkovních ploch. Komerční prezentace Řešení problematiky životního prostředí se stalo jedním z ústředních témat naší doby a přední firmy vyrábějící stavební materiály zaměřují vývoj svých technologií právě tímto směrem. Klima se mění…., kdo se připraví, nebude překvapen! Hrozby a rizika dle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR aplikace na lokální úrovni – Dobruška. - ppt stáhnout. Untitled. Untitled. Zasa­ko­vací průleh, neboli takzvaný svejl (z anglic­kého slova swale = vlhká prohlubeň, mokřina), je rýha vedená po vrstev­nici.

untitled

Cílem je zadržet dešťovou vodu na území, zabránit jejímu stékání po povrchu do údolí, zajistit vsák­nutí do půdy a tím její zadr­žení v místě spadu. Rozli­šu­jeme tzv. vodo­rovné, šikmé průlehy, průlehy se sklonem apod. Jejich podrobný popis s dopro­vod­nými foto­gra­fiemi a dalšími užiteč­nými odkazy nalez­nete zde: Rainwater Harvesting - Akvopedia. Rainwater harvesting is a technique of collection and storage of rainwater into natural reservoirs or tanks, or the infiltration of surface water into subsurface aquifers (before it is lost as surface runoff).

Rainwater Harvesting - Akvopedia

One method of rainwater harvesting is rooftop harvesting. With rooftop harvesting, most any surface — tiles, metal sheets, plastics, but not grass or palm leaf — can be used to intercept the flow of rainwater and provide a household with high-quality drinking water and year-round storage. Other uses include water for gardens, livestock, and irrigation, etc. The reasons for using rainwater harvesting systems answer three questions: What: Rainwater harvesting will improve water supply, food production, and ultimately food security. Who: Water insecure households or individuals in rural areas will benefit the most from rainwater harvesting systems. Přírodní zahrady. Svejl (angl. swale) je příkop zadržující vodu, český terminus technicus je průleh nebo příkop.

Přírodní zahrady

Svejl, průleh (angl. swale) je rýha vedená po vrstevnici. Cílem je zadržet dešťovou vodu na území, zabránit jejímu stékání po povrchu do údolí a zajistit vsáknutí do půdy. Definici a konstrukci svejlů můžete najít velmi pěkně a odborně popsané například na stavební fakultě ČVUT. Untitled. Home - ENKI, o.p.s. Pokorný_Voda, sluneční energie a klima. Hydrocharis morsus – ranae L. – voďanka žabí. Jak zajistit čistotu zahradního jezírka – Abecedazahrady.cz. Ať už jste svoji zahradu obohatili o vodní plochu, která slouží k okrase nebo i ke koupání, ať už má velikost umyvadla nebo je to skutečný rybník, musíte se za všech okolností postarat o její čistotu.

Jak zajistit čistotu zahradního jezírka – Abecedazahrady.cz

Jak tedy co nejlépe, nejsnadněji a nejekologičtěji docílit průzračné vody a bezproblémově rostoucích rostlin? Stačí najít nejoptimálnější řešení pro ten který typ jezírka a držet se několika základních zásad, díky nimž bude vše fungovat, jak má. Co hraje při znečištění roli Existuje řada faktorů, jež ovlivňují čistotu vodních ploch: jejich velikost stojatá nebo protékající voda druhy a způsob osázení vodními rostlinami blízkost opadavých stromů, jehličnanů nebo lesa Jezírko skryté uprostřed zeleně stromů vypadá krásně, ale co na podzim s napadaným listím? Některé z uvedených prvků vám mohou být i nápomocné, jiným lze předejít nebo je eliminovat a se zbytkem se musíte smířit a použít vhodný způsob, jak od nich vodu v jezírku co nejefektivněji vyčistit. Čím větší, tím lepší. Stavba jezírka - Zahradní jezírka Banat. Dřív než začnete s výkopem nového jezírka, je dobré se zamyslet, jak chcete jezírko využívat.

Stavba jezírka - Zahradní jezírka Banat

Můžete se v něm jen koupat, můžete při koupání plavat mezi svými rybami, využít ho pouze pro chov Koi kaprů a jiných ryb nebo doplnit vaši zahradu o vodní plochu pouze okrasnou s lekníny a bujnou vegetací. Každé jezírko a jeho využití má svá specifika, která je nutné respektovat při jeho stavbě. Vysvětlíme vám základní rozdíly a proč se držet osvědčených postupů. Povrchové odvodnění areálu Čakovice, zkušenosti s provozem - TZB-info. V tomto článku je popsáno stavební řešení vybraných částí odvodňovacího systému obytného areálu, důsledky uskutečněného postupu výstavby areálu na jednotlivé objekty a první zkušenosti z provozu odvodňovacího systému.

Povrchové odvodnění areálu Čakovice, zkušenosti s provozem - TZB-info

Dále je uvedeno odborné posouzení prvků vybudovaného odvodňovacího systému vybraným správce a zásady provozního řádu odvodňovacího systému. Obytný areál byl vybudován do nezastavěného poměrně rovinatého území na ploše téměř 9 ha. Povrch území má sklon severovýchodním až ve východní části jihovýchodním směrem, tzn., až na východní stranu území byl sklon směrem od potoka. Celkem bylo v areálu postaveno 9 obytných objektů pro cca 1830 obyvatel. Výškové poměry území prakticky vylučovaly možnost použití klasické dešťové popř. jednotné kanalizace, protože by bylo nutno dešťové vody jak do potoka tak do jednotné kanalizace přečerpávat. Přírodní bazén. Přírodní bazén.

Přírodní bazén

Koupací biotopy - ekonomicky únosné, zdravé a hygienicky nezávadné koupání - TZB-info. Hospodaření s dešťovou vodou podle zákona - jak se dotýká stavebníků? - GLYNWED s.r.o. Co si pod pojmem hospodaření se srážkovou vodou mohou čtenáři představit?

Hospodaření s dešťovou vodou podle zákona - jak se dotýká stavebníků? - GLYNWED s.r.o.

Dle platné české legislativy jsou však popsány 3 způsoby nakládání s dešťovou vodou. Pokud jsou vhodné místní podmínky a dostatečně propustné podloží, měli bychom srážkovou vodu nechat vsakovat. Dimenzování vsakovacích zařízení dle nové normy ČSN 75 9010 - TZB-info. Vyjádření hydrogeologa.