background preloader

Mapové podklady, data

Facebook Twitter

Zlínský kraj - MAWIS. Zlínský kraj podpořil nasazení služby UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci technické infrastruktury.

Zlínský kraj - MAWIS

Všem dotčeným subjektům TI systém vygeneruje žádost a vybraným subjektům TI rovnou elektronicky odešle. Parametry Veřejného přístupu pro neregistrované uživatele: ● Podání žádosti pouze na území vstupního bodu ● Max. velikost 1 zájmového území: 10.000 m2● Max. velikost všech zájmových území: 10.000 m2● Max. počet zájmových území žádosti: 1 polygon ● Max. počet vrcholů zájmového území: 30 vrcholů ● Max. velikost souboru v příloze žádosti: 4 MB ● Max. počet podání hromadné žádosti: 3 / rok. Geoportál SOWAC-GIS. UHUL - Katalog mapových informací. Limity půdy. Sucho v krajině. Voda v krajině. O portálu. Poskytování dat AOPK ČR. Atom-ČÚZK. LUCC Czechia – Výzkumné centrum změn využití ploch Česka – Další web používající WordPress. Vítejte na stránkách LUCC Czechia!

LUCC Czechia – Výzkumné centrum změn využití ploch Česka – Další web používající WordPress

Výzkumné centrum změn využití ploch Česka, též LUCC Czechia (Land Use / Land Cover Changes), je výzkumným centrem v rámci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zahrnuje členy i postgraduální studenty katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. Centrum se zaměřuje na výzkum změn krajiny a využití ploch a jejich socio-ekonomických hybných sil. Hlavním používaným datovým souborem je Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845-2010). V té jsou zaznamenány rozlohy sedmi kategorií využití ploch (orná půda, trvalé travní porosty, trvalé kultury, lesní plochy, vodní plochy, zastavěné plochy a ostatní plochy) v téměř 9 000 tzv.

Ukázka mapového výstupu(autor: P. Vedoucím centra je doc. Ivan Bičík (vlevo) a Leoš Jeleček, Slovinsko, 2007(autor: P. Územní plány obcí Zlínského kraje. Portál AOPK ČR. Prohlížecí mapové služby (WMS) Mapová služba WMS (Web Map Service) je standardní protokol pro zobrazování geografických dat přes internet, který vyvinula a v roce 1999 poprvé zveřejnila společnost Open Geospatial Consortium.

Portál AOPK ČR

Reference: OGC: Making location count [online]. 1994 - 2015 [cit. 2015-05-22]. Web Map Service. Dostupné online Pozn.: Chcete-li zkopírovat adresu připojení, klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz ve sloupci „ADRESA PŘIPOJENÍ“ a vyberte volbu „Kopírovat adresu odkazu“ (Firefox, Chrome), resp. Plán oblasti povodí Moravy. Plánování v oblasti vod je ve smyslu § 23 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, soustavná koncepční činnost, zajišťovaná státem, jejímž účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy v oblastech: ochrany vod jako složky životního prostředí,ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.

Plán oblasti povodí Moravy

Plán oblasti povodí Moravy byl zpracován v letech 2005 až 2009 pro oblast povodí Moravy podle zákona o vodách a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, která vymezila obsah plánu, způsob jeho zpracování a postup při jeho projednávání a schvalování. Plán oblasti povodí Moravy obsahuje hodnocení stavu povrchových a podzemních vod za současných podmínek, dále obsahuje program opatření, který se skládá z návrhu opatření, která jsou obsažena v jeho jednotlivých kapitolách jako listy opatření. Mapa studánek: Ekologický institut Veronica. WMS služby. Mokřady ČR. Vodohospodáøský informaèní portál. Envisec.cenia. Základní informace - RIVERCHANGE. Vítejte na stránkách projektu s názvem Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW (EHP-CZ02-OV-1-018-2014).

Základní informace - RIVERCHANGE

Práce na projektu byly zahájeny 1. 1. 2015, termín ukončení projektu byl 30. 4. 2017. Hlavní řešitel: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. Spoluřešitelé: Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Cílem tohoto projektu je ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvořit veřejně přístupný webový portál, který by umožnil libovolnému zájemci přehledně zobrazit a vyhodnotit změnu rozšíření či početnosti vybraných vodních organismů v souvislosti s proměnnými prostředí, včetně těch, které se vztahují ke klimatu.

Etnografické oblasti Moravy. Přehledná mapa Etnografická či jinak národopisná pestrost Moravy se připomíná velmi často (a někdy se její význam nesmírně přehání), navzdory tomu je však problém narazit na slušnou mapu, která by přehledně zobrazovala všechny etnografické regiony Moravy.

Etnografické oblasti Moravy

I v odborných publikacích bývají mapky nevalné kvality a nízkého rozlišení. Tak jsem si řekl, že bych mohl nějakou mapu vytvořit sám, problém byl však zase v tom, že jsem neměl k dispozici potřebné podklady. Až teprve nedávno jsem narazil na jednu dost podrobnou mapu a podle ní jsem udělal následující. Podkladem mi byla mapa „Národopisné regiony“ (celé ČR) z Atlasu krajiny České republiky (Praha, Průhonice 2009), vytvořená na základě údajů dodaných Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky.

Archivní mapy. ArcGIS Web Application. Atlas starých stezek a cest na území České republiky - Radan Květ. Atlas Radana Květa má dvě části: V prvé autor probírá v pěti kapitolách základní fakta o starých cestách. (...)

Atlas starých stezek a cest na území České republiky - Radan Květ

Nejvíce atlas.jpgpozornosti věnuje přirozeně dálkovým trasám, jejich charakteristice a popisu, doplněnému zpravidla řadou originálních forografií, plánků a map. V rámci identifikace průběhu cest věnuje pozornost terénn... celý text Atlas Radana Květa má dvě části: V prvé autor probírá v pěti kapitolách základní fakta o starých cestách. (...) Nejvíce atlas.jpgpozornosti věnuje přirozeně dálkovým trasám, jejich charakteristice a popisu, doplněnému zpravidla řadou originálních forografií, plánků a map. V rámci identifikace průběhu cest věnuje pozornost terénní predispozici, využívá v plné míře staré mapy, nejrůznější záznamy, jazykovědné, resp. názvoslovné ukazatele i dosavadní poznatky a studie jiných badatelů (srov. připojený obsáhlý seznam použité literatury). Portál územního plánování. CD. Brandys nad Labem, LhpoMap. Historické cesty.