background preloader

Learning Study, Lesson Study och ÄDK

Facebook Twitter

Vad kan lärare lära från Learning studies? Learning Study - Henrik Hanssons hemsida. Ämnesdidaktiskt kollegium ÄDK. I ett Ämnesdidaktiskt Kollegium utvecklar lärare kontinuerligt sin pågående undervisning tillsammans.

Ämnesdidaktiskt kollegium ÄDK

Learning study, Variationsteorin och Teachers Research Groups har visat sig ha goda effekter på kvalitativ skolutveckling och elevers lärande. Dessa tre faktorer ligger till grund för det vi kallar Ämnesdidaktiskt Kollegium. Arbetssättet är utvecklat tillsammans med forskare på Göteborgs Universitet och centrala utgångspunkter är: Utrymme i form av tid för lärare att kontinuerligt mötas och gemensamt diskutera planering, undervisning, utvärdering och utveckling av undervisningI mötena fokusera undervisningens innehåll och elevers lärande utifrån en vetenskaplig teori om lärande (Variationsteorin)En lärare i kollegiet med kunskap i Variationsteorin, som leder och följer upp innehållet som diskuteras i mötena Ämnesdidaktiskt Kollegium är en variant av vad som i Kina kallas Teachers’ Research Groups (Paine & Ma, 1993).

Fullständiga referenser finner Ni under fliken Litteratur. Inspiration till kollegialt lärande med UR:s programserie. Språkforskningsinstitutet har i samarbete med Karin Rehman som medverkar i UR:s programserie Språket bär kunskapen (Länk till annan webbplats, tagit fram ett handledningsmaterial med diskussionsfrågor, språkövningar och fördjupning.

Inspiration till kollegialt lärande med UR:s programserie

Materialet ska ses som ett underlag för diskussion i det kollegiala lärandet och utger sig inte för att vara ett heltäckande läromedel. Förhoppningen är att det ska väcka nyfikenhet, intresse och inspiration till att vilja fördjupa sig i de undervisningsmodeller som berörs i programmet. Diskussionsfrågor och förslag till övningar Här finns en handledning med diskussionsfrågor och förslag till övningar. Dessutom finns en del material som vi hänvisar till i handledningen. Utifrån vilka ni är, hur mycket tid ni har och vad ni vill fokusera på väljer ni ert sätt att använda materialet. Flera träffar i följd Ni är till exempel ett arbetslag med kollegor som undervisar i olika ämnen. Ett förslag till studieplan för fyra pass om en och en halv timme. What is lesson study. What is lesson study?

what is lesson study

Lesson study* is a professional development process that Japanese teachers engage in to systematically examine their practice, with the goal of becoming more effective. This examination centers on teachers working collaboratively on a small number of "study lessons". Working on these study lessons involves planning, teaching, observing, and critiquing the lessons. To provide focus and direction to this work, the teachers select an overarching goal and related research question that they want to explore.

This research question then serves to guide their work on all the study lessons. While working on a study lesson, teachers jointly draw up a detailed plan for the lesson, which one of the teachers uses to teach the lesson in a real classroom (as other group members observe the lesson). *Also click here for another summary about lesson study. Learning study. Learning Study - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Learning study gruppen på GU Forskare och lärare som är intresserade av att utveckla undervisningen med hjälp av learning study i skolan Hur kan man på bästa sätt undervisa om något som är svårt?

Learning Study - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Vad är det i undervisningen som gör skillnad om elever lär sig eller inte? Vad innebär det att kunna det som vi vill att eleverna skall lära sig? Dessa är några frågor som lärare arbetar med i en Learning study. I en Learning study är det elevernas lärande som står i fokus. De lärare som deltar i en Learning study arbetar systematiskt med att undersöka och utveckla sin undervisning i syfte att förbättra elevernas lärande. Det som eleverna skall lära och hur de förstår detta står i fokus. En undervisningssituation planeras gemensamt i ett arbetslag där alla deltagare undervisar i samma ämne, till exempel i matematik, men i olika elevgrupper. En av lärarna genomför den planerade lektionen med en elevgrupp och lektionen videofilmas. Learning studies och lesson studies. Learning studies kan kortfattat beskrivas att lärarna (förslagsvis i ett lärarlag) inledningsvis kommer överens om ett lärandeobjekt.

Learning studies och lesson studies

Det vill säga något eleverna ska kunna eller som lärargruppen vill att eleverna ska kunna relaterat till kursplanemålen. Ett sådant lärandeobjekt kan vara att behärska procent eller att förstå =tecknets betydelse. Därefter görs förtester på elever för att bedöma kunskapsnivån. Efter detta sätter sig lärarna tillsammans och diskuterar hur de kan angripa detta undervisningsinnehåll. Vilka är de kritiska aspekterna? Lesson studies Detta är en form av gemensam professionell utveckling. Lesson study har sitt ursprung i Japan där det lyfts fram som en av de starkaste framgångsfaktorerna för elevernas höga prestationer i matematik.

Lesson study & Learning study. Learning study gör eleverna till vinnare. Lärarens förmåga att undervisa i sitt ämne så att eleverna förstår är central.

Learning study gör eleverna till vinnare

Det räcker inte att ha hög ämneskompetens om kunskapen inte kan omvandlas så att den passar elevernas olika förutsättningar och referensramar. En learning study innebär att lärarna lär sig förstå hur deras undervisning fungerar, vad eleverna faktiskt förstår – och vad de inte förstår. Med hjälp av videofilmade lektioner och analys av den egna och kollegernas undervisning får läraren hjälp att identifiera var och när problemen uppstår. Lektioner videofilmades och analyserades Sedan en tid pågår learning studies vid Brunnsåkerskolan i Halmstad, som forskaren Pernilla Nilsson genomför tillsammans med tre NO-lärare från högstadiet. Eleverna fick först göra ett test som visade deras förkunskaper. Efter lektionen i den första klassen gjordes ett eftertest för att ta reda på vad eleverna hade lärt sig och vad som inte hade fungerat.

Mycket att vinna En av NO-lärarna genomförde den förbättrade lektionen i sin klass. Learning study hjälper lärare undervisa effektivare.