background preloader

Módszertani (IKT)eszközök magyar nyelv és irodalom, illetve bármilyen tantárgyhoz

Facebook Twitter

6.4. MÓDSZERBANK. Az előző felsorolásból is látszik, hogy a kooperatív tanulás számos módszerrel dolgozik, forrása szinte kimeríthetetlen, csak az oktató fantáziája és kreativitása szab határt. A szakirodalomban részletesen találkozhatunk ezek többé-kevésbé részletes leírásaival. Az alábbiakban egy ilyen módszerbankot közlünk szinte változtatás nélkül, mert a leggyakrabban használatos módszerek rövid, tömör, közérthető leírását adja. A csoportok kialakításának számtalan izgalmas módja van. A társak megkeresése is történhet kapcsolatteremtő játék formájában, pl. úgy, hogy annyi képet vágunk négy részre, ahány csoportot szeretnénk (ha az osztálylétszám nem osztható néggyel, akkor egy képet három vagy öt részre vágunk).

A képdarabokat szétosztjuk, mindenkinek egyet-egyet, majd felszólítjuk a gyerekeket, hogy keressék meg az összetartozókat. Pl: bármilyen szaktárgyi órán alkalmazható, amikor csoportbontásban szeretnénk feldolgozni a tananyagot. Kooperativ technikak. Tanító - Kooperatív - Kooperatív tanulási módszerek. Anyanyelv-pedagógia. Raátz Judit Egyre többet hallunk és olvasunk az idegen és az anyanyelvi módszertanokban a kreatív írásról.

Anyanyelv-pedagógia

A tanulmányban a szerző tisztázza a kreatív írás két alapvető fogalmát, a művészi írást fejlesztő eljárásmódot, valamint az oktatásban alkalmazott fogalmazástanítási módszert. Bemutatja a tanórákon alkalmazott „kreatív írás” hazai előzményeit, összegzi ennek az írásgyakorlatnak a legfontosabb módszertani vonatkozásait, majd elhelyezi azt az íráskészség fejlődésének és fejlesztésének rendszerében. Végül leír néhány kreatív gyakorlatot, amelyet az anyanyelvi órákon alkalmazhatunk az íráskészség fejlesztésére.

Bevezetés Napjainkban sokféle összefüggésben találkozhatunk a kreatív írás kifejezéssel. A kreatív írás fogalma, kialakulása Mielőtt a kreatív írás iskolai alkalmazására rátérnénk, érdemes annak fogalmát, különféle használati körét áttekintenünk. A kreatív írásnak ez a formája a nemzetközi gyakorlatban az Egyesült Államok egyetemein az 1940-es években vált önálló diszciplínává. . (1) Tanító - Kooperatív - Kooperatív tanulási módszerek. HEFOP. A KOOPERATÍV MÓDSZERTAN ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ALAPJAI Szerkesztette: Dr.

HEFOP

Hanák Zsuzsanna A szerkesztett kézirat a "Suli-Nova" Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Koordinációjával elkészült ""Kooperatív tanulás" oktatási programcsomag adaptálása a nappali tagozatos tanár-szakos hallgatók alapképzéséhez. Tartalmazza továbbá a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program HEFOP 3. 3.2.-05/1.-2006-04-0012/1.0. pályázati projekt eredményeit. Eger, 2007. Tartalom A programadaptáció célja, hogy a tanár szakos hallgatók ismereteket és sajátélményt szerezzenek a kooperatív tanulásról, melyen keresztül világossá váljon számukra, hogy a kooperatív tanulás bevezetése az egyik legmegfelelőbb tanulásszervezési eszköz a tanulók, mint individuumok szintjén szervezett fejlesztési folyamathoz.

Az adaptálásra kerülő program céljai és feladatai a következők voltak: Nyelv és Tudomány- Főoldal - Módszeresen: hogyan tanítható a kritikai gondolkodás? Pedagógiai módszerek Módszeresen: hogyan tanítható a kritikai gondolkodás?

Nyelv és Tudomány- Főoldal - Módszeresen: hogyan tanítható a kritikai gondolkodás?

Egy hagyományosan felépített órán a tanár motiváló bevezetője után megtörténik az új anyag feldolgozása, majd az óra összefoglalással zárul. Az anyag „le van adva”, kérdés, hogy mindebből mennyi jut el a célközönséghez. Cikkünkben megmutatjuk, milyen alternatíva kínálkozik az órák megszervezésére. Módszertani sorozatunk második részében – ígéretünkhöz híven – konkrét példákat mutatunk be azzal a céllal, hogy segítsük a hatékony tanítást-tanulást. Az oldal az ajánló után folytatódik... Aki nem hiszi, járjon utána!

Egy átlagos tanóra ősidőktől fogva az alábbi három részből áll (eltekintve persze a jelentéstől, a számonkéréstől és a házi feladat ellenőrzésétől): Didaktika: Illusztráció és egyéb. A tanulók kiselőadásai olyan (monologikus) szóbeli közlési módszerek, amelyben az összefüggő közlés nem a tanártól, hanem a diáktól származik.

Didaktika: Illusztráció és egyéb

A módszer alkalmazására csak bizonyos tárgyaknál és csak a felsőbb osztályokban kerülhet sor. De ekkor a tanárnak is alaposan fel kell készülnie, hogy kijavítsa az esetleges hibákat, illetve rákérdezzen az el nem hangzottakra. A kiselőadás támaszkodhat a tanulók Olvasmányélményére Valóságos tapasztalatára De igényelhet alapos könyvtári kutatómunkát is. A kiselőadást tartó tanulónak meg kell terveznie előadását, meg kell írnia, el kell mondania, s ez által fejleszti szóbeli kifejezőkészségét is.

A kiselőadás időtartama 10-15 perc. A szemléltetés (demonstráció, illusztráció) olyan szemléletes oktatási módszer, amelynek során a tanulmányozandó tárgyak, jelenségek, folyamatos észlelése, elemzése történik. A bemutatás segítségével történő tanítás a legáltalánosabb oktatási módszer, melyet alkalmaznak. A szó és szemléltetés lehetséges kapcsolatai: Blabberize.com - Got a picture? Blabberize it! Redmenta.

Make Learning Awesome! LearningApps - interactive and multimedia learning blocks. Pinterest. Brainstorming and Voting Amazingly Easy. Free Online Tool  Free Online Jigsaw Puzzles. WordArt.com - Word Cloud Art Creator. Create Infographics, Presentations & Flyers.

Google for Education. Protopage - Free Personalized Start Pages. NKP. EclipseCrossword - the fast, easy, and FREE way to create crossword puzzles in minutes. Hide messages in the real world. Brainstorm and mind map online. ClassroomScreen. Create Irresistible Videos Online.