background preloader

Arbete med mångspråk i skolbibliotek

Facebook Twitter

Libraries Are For Everyone. One of the bestest-best things that has happened as a result of having this blog is that I get to connect with librarians from all over the world.

Libraries Are For Everyone

It’s just flat-out awesome. And sometimes those connections lead to a collaboration like what just recently happened with a creative team of librarians from the Saline County Library in Benton, Arkansas. They were preparing for National Library Legislative Day, and wanted to use my images. One thing led to another and we ended up making some pretty sharp-looking images for the occasion. (coughHUMBLEBRAGcoughcough) Because we all love to share, we decided to post our creations here for anyone/everyone to use! Without further ado – click on, download, and use any or all of the following images: There you have it: something that I would not have done if someone hadn’t reached out to me! I’d love to know if you or your library end up using any or all of these signs either in the comments here, or by emailing me at hafuboti@gmail.com.

Användaravtal på olika språk - Legimus. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språk- och kunskapsutveckling Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling.

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det?

Vad gynnar elevers lärande? Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen: Stödmaterial. Tips till skolbibliotek om mångspråkigt bestånd. Böcker på arabiska.

Tips till skolbibliotek om mångspråkigt bestånd

Foto: Montserrat Arias Analysera nuläget och planera Förankra dina planer på att göra skolbiblioteket mer mångspråkigt. Börja hos skolledningen. Kartlägg vilka språkgrupper som finns i skolan! Formulera, tillsammans med skolledning och lärare, en strategi för hur skolbiblioteket kan stödja elever med annat modersmål än svenska. Skriv in mångspråksarbetet i skolbibliotekets och skolans arbets- eller verksamhetsplan.

Länktips: Kungliga biblioteket har tagit fram en skrift för huvudmän och rektorer om hur det går att jobba med mångspråkighet i skolans bibliotek. Att arbeta med mångspråkighet i skolbiblioteket Alleskolan i Åtvidaberg har gjort en strategi för skolbibliotekets arbete med mångspråkighet Alléskolans strategi Hitta böcker och fria e-resurser på olika språk Samarbeta och rådgör med skolans eller kommunens modersmålslärare som kan språken och känner till elevernas olika behov. Interbib.se är Internationella bibliotekets flerspråkiga webbplats med integrerad katalog. Beställa depositioner från IB till skolbibliotek.

För skolbibliotek som vill beställa depositioner från IB gäller särskilda regler.

Beställa depositioner från IB till skolbibliotek

Skolbiblioteken är en kommunal angelägenhet. Ett fungerande samarbete mellan ett skolbibliotek och ett folkbibliotek är en förutsättning för att IB:s böcker kan användas inom skolor. När ett skolbibliotek inte kan köpa in vissa böcker vänder det sig till sitt lokala folkbibliotek. När folkbiblioteket inte kan förse skolbiblioteket med relevant litteratur vänder det sig till IBLC som har till uppdrag att komplettera folkbibliotekens bestånd av mångspråkig litteratur. Beställning av depositioner till skolbibliotek måste därför ske via ett folkbibliotek. Observera att när det gäller medier på språk som är stora/etablerade och som går att köpa i Sverige, d.v.s. arabiska, bosniska, kroatiska, persiska, polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thai, turkiska kompletterar IBLC alltid i första hand med enstaka titlar. Skolbibliotekarier om mångspråkigt arbete. Anna Rydh Eriksson På Upplands-Brogymnasiet är man i färd med att börja bygga upp ett mångspråkigt skolbibliotek.

Skolbibliotekarier om mångspråkigt arbete

Där arbetar Anna Rydh Eriksson som bibliotekarie och hon har tidigare erfarenhet av ett sådant arbete och vet att skolbiblioteket kan betyda oerhört mycket för elever med annat modersmål än svenska. - Det är en lugn plats där de har möjlighet att sitta ner och studera. Där finns vuxna som ofta har tid och som man kan fråga om det behövs. När biblioteket dessutom börjar tillhandahålla böcker på det egna modersmålet blir betydelsen ännu större.

Hon berättar att på den förra skolan, som var en grundskola, märktes det tydligt på de elever som inte läste modersmål. - De blev oerhört glada över att deras föräldrars språk fanns på hyllan. . - Vi har tankar på ett bibliotek som innehåller några "klassiker" från olika språk. Ta kontakt med modersmålslärarna Att bygga upp ett mångspråkigt skolbibliotek kräver samarbete med många. Peter Rydén. Situationen för modersmålslärare varierar.