background preloader

Opetus ja ohjaus verkossa

Facebook Twitter

TIES4630

Sisäinen motivaatio ja itsensä johtaminen

Oppimaan oppiminen. 978 952 456 293 5. Päivi Timonen (toim.) Toimiva webinaari. Itk posteri netti Humak2018. Webinaari13032018. Carpe diem planning process workbook v17 january 2015. Pedagoginen kc3a4sikirjoitus storyboard vastuuopettajatapaaminen. Opiskelijalähtöinen verkko-opintojen suunnittelu korkeakoulussa – UAS Journal. Johdanto Verkko-opintoja tarkastellaan usein koulutusorganisaation ja opetuksen näkökulmasta.

Opiskelijalähtöinen verkko-opintojen suunnittelu korkeakoulussa – UAS Journal

Opiskelijoiden kokemuksia verkko-opinnoissa on tutkittu lähinnä yliopistotasolla ja avointen verkkokurssien (MOOC) osalta. Tässä artikkelissa verkko-opetusta tarkastellaan opiskelijan kokemuksen näkökulmasta. Korkeakouluopiskelijalle verkkokoulutus tarjoaa joustavuutta silloin kun lähiopintoihin osallistuminen on hankalaa esimerkiksi pitkien välimatkojen, työssäkäynnin, henkilökohtaisten fyysisten rajoitteiden tai pikkulapsen hoitamisen takia (Gaebrel ym, 2014). Se voi myös merkitä positiivista mahdollisuutta itsenäiseen, omatahtiseen ja paikasta riippumattomaan oppimiseen. Toisaalta verkossa tapahtuva oppiminen on myös haasteellista. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa on oleellista tutkinnossa tarvittavien suoritusten kertyminen tavoiteajassa.

Niin hyvin kuin heikomminkin motivoinut opiskelija haluaa verkko-opinnoissa nähdä opittavien asioiden merkitykset ja soveltaa opittua käytäntöön. Lakkala Sulautuva opetus 2011. SULOP tyopaja4 kalvot 09032012. Carpe Diem Learning Design - Gilly Salmon. Five Stage Model - Gilly Salmon. Verkkopedagogiikka. Nguyen 0615. TerryAndersonEntireBook. Untitled. Gradu00490. Osallisena verkossa. Kurssi: Avoin ja autenttinen verkko-oppiminen. Portfolio on dokumentti osaamisesta.

Kurssi: Avoin ja autenttinen verkko-oppiminen

Sitä kootaan esimerkiksi yhden kurssin aikana tai laajemmin koko opiskelun ajan – tai jopa lapsuudesta vanhuuteen mukana kulkevana ja päivittyvänä portfoliona. Portfolio toimii ammatillisen kasvun ja identiteettityön välineenä. Portfolio tukee oppijakeskeistä, reflektiivistä, autenttista ja kontekstisidonnaista oppimista. Se tukee oppijaa yhdistelemään keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä ja luomaan kokonaiskuvaa opittavasta asiasta. Portfolio-työskentely ja siihen olennaisesti liittyvä reflektio voidaan toteuttaa myös yhteisöllisenä prosessina. Kurssiportfoliolla tässä yhteydessä tarkoitetaan tiettyyn kurssiin/opintojaksoon liittyvää henkilökohtaista ja/tai yhteisöllistä portfoliota /pohdintatyökalua, jossa dokumentoidaan ja reflektoidaan omaa ja/tai ryhmän osaamista. Tavoitteena oleva osaaminen osoitetaan oppimisportfoliolla. Opettajan tulee – mielellään yhdessä opiskelijoiden kanssa - määritellä kurssin alussa portfolion tavoitteet ja muoto / rakenne. Yhteisöllinen ja tutkiva verkko oppiminen.

Isbn9789526202259. Opettajana yhteistoiminnallisessa webinaarissa. Aktiivinen oppiminen - Oppimistehtävät verkossa. Toimintakulttuurin muutos ohjauksessa;: digitaalisuuden mahdollisuude… Oppimistehtävät verkossa. Oppimisteot oppimisen perustana. Oppimistehtävät SEDU 16.3. Introduction to communities of practice. The concept of community of practice has found a number of practical applications in business, organizational design, government, education, professional associations, development projects, and civic life.

Introduction to communities of practice

Organizations. The concept has been adopted most readily by people in business because of the recognition that knowledge is a critical asset that needs to be managed strategically. Initial efforts at managing knowledge had focused on information systems with disappointing results. Communities of practice provided a new approach, which focused on people and on the social structures that enable them to learn with and from each other. Today, there is hardly any organization of a reasonable size that does not have some form communities-of-practice initiative.

Amin Roberts. Dimensions of ‘Cubic’ Learning: Content. In my previous posts about “natural” learning and “formal” learning, I sketched out a multidimensional learning model comprised of three facets: content, community, and context.

Dimensions of ‘Cubic’ Learning: Content

In this post and the next several, I’ll move from overall structural considerations (posts on the community and context dimensions) to some of the pragmatics for applying and deploying this multidimensional model. How does this “cubic” learning approach apply systematically to various learning situations? How can we measure particular pedagogical approaches in light of these three constituent dimensions? How does this model integrate with other existing learning models and taxonomies? For most of us who have worked as teachers — and this is certainly true of those in secondary and higher education — the majority of our training has come in a particular content area: math, language, science, art….

Työkalut

ATTE muuttaa oppimisen maisemaa. IRIS Connect tuottaa opetusta tukevia videolaitteita, joiden tarkoitus on jakaa, laajentaa ja syventää oppimista.

ATTE muuttaa oppimisen maisemaa

Live-laitteet (joita on hankittu kaksi kappaletta) koostuvat kiinteästä, 360 astetta kääntyvästä kameraosasta (Axis P5512), RevoLabs -mikrofonijärjestelmästä sekä kahden langattoman mikrofonin säilytyslaatikosta. Iris Connect Live Laitteen sisällä säilytyslaatikossa on kaksi langatonta mikrofonia, joista toisessa on myös kuulokeliitäntä. Tämä mahdollistaa kaksisuuntaisen kommunikoinnin kameraa käyttävän henkilön työasemalle. Kommunikointia varten tulee käyttäjällä olla työasemassaan mikrofoni. Laitteisto vaatii toimiakseen langallisen lähiverkkoyhteyden, DHCP-palvelun, kaksisuuntaisen yhteyden internetiin sekä porttiohjauksen palomuuriin. Edukata fi. SAGE Reference - The SAGE Encyclopedia of Online Education. Anderson, T. (2001).

SAGE Reference - The SAGE Encyclopedia of Online Education

The buzzword “blended learning” has real meaning. Central New York Business Journal, 15(46), 12. Bonk, C. J., & Graham, C. R. Bonk, C. WebOodi. Ijcta2017080203. TYT / Avoin yliopisto - Sosiaalipsykologian verkko-opinnot. Kognitiivista sosiaalipsykologiaa Kognitiivinen psykologia tutkii ihmisen tiedollista toimintaa.

TYT / Avoin yliopisto - Sosiaalipsykologian verkko-opinnot

Vastareaktiona behavioristiselle näkemykselle, jossa ihminen reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin, haluttiin tutkia sitä, miten yksilöt aktiivisesti käyttävät itsestään ja ympäristöstään saamaansa tietoa toimintansa pohjana. Kognitiivinen toiminta sisältää sellaisia alueita kuin havaitseminen, tulkitseminen, oppiminen, muistaminen, päätteleminen, päätöksenteko, selittäminen ja arvioiminen. Sosiaalipsykologinen mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti sosiaaliseen kognitioon - siihen miten ihmisen kognitiiviset prosessit vaikuttavat sosiaalisessa elämässä, ja toisaalta miten sosiaalinen elämä muokkaa kognitiivista toimintaa. Kognitiivisen psykologian peruskäsitteiden lisäksi tässä osassa kerrotaan toiminnan selittämisestä, asennetutkimuksesta ja kognitiivisista kehitysteorioista.

Lukemista: Helkama, K. & Myllyniemi, R. & Liebkind, K.: Johdatus sosiaalipsykologiaan Tiedon rakenteet Skeema. Skripti. Alkuun. AmmatillisenOpettajanKasikirja. Verkko opetuksen. Hallinnon julkaisuja 33 2006.