background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Kunskapsvägg åk 4-6. Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 4-6.

Kunskapsvägg åk 4-6

Även här har jag ändrat det som är reviderat i Lgr 11 men jag har också hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då det är lätt att missa). Eftersom det är en hel del som är lika i de tre no-ämnena biologi, fysik och kemi så har jag även gjort en gemensam fil där jag har satt samman det som är lika i det centrala innehållet i samma moln. Det hittar du under bilden Biologi, Fysik och Kemi.

På så sätt tar no mindre med plats när man sätter upp det. Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns att ladda ner. För dig som har kunskapsväggen sedan tidigare finns här en förteckning på vad som är ändrat. Flera har hört av sig och önskat få mallen som jag har använt när jag har gjort kunskapsväggen. Hoppas att ni som efterfrågat mall kan få nytta av detta. Bedömning. Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år.

Bedömning

Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Det var en hit redan första gången vi genomförde det. Innan vi hade samtal fick eleverna skriva utvärderingar i alla ämnen hur de tyckte att det gick för dem i ämnena och vad de behövde utveckla mer. Vi var då också ganska mycket nybörjare på att skriva omdömena i Infomentor och föräldrarna kom definitivt inte in och kunde läsa så vi skrev ut de skriftliga omdömena och klistrade in det under varje ämne.

Under åren har checklistorna som vi använt sett ungefär likadana ut. Vilket upplägg vi ska ha framöver när samtalen ska ligga har vi inte gjort riktigt klart med än. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Examples of Formative Assessment. When incorporated into classroom practice, the formative assessment process provides information needed to adjust teaching and learning while they are still happening.

Examples of Formative Assessment

The process serves as practice for the student and a check for understanding during the learning process. The formative assessment process guides teachers in making decisions about future instruction. Here are a few examples that may be used in the classroom during the formative assessment process to collect evidence of student learning. Observations Questioning Discussion. Verktyg för formativ bedömning. Formativ bedömning gör lärande synligt. Formativ bedömning innebär att läraren genom täta och effektiva bedömningar får information om elevernas kunskaper och kan planera efter den. – Lärare fattar kontinuerligt beslut om sin undervisning.

Formativ bedömning gör lärande synligt

Vet man mer om vad eleverna kan blir besluten bättre underbyggda och undervisningen oftast bättre. Torulf Palm är gymnasielärare i matematik, fysik och kemi och sedan tio år forskare i matematikdidaktik. Just nu är han engagerad i tre olika forskningsprojekt, varav ett handlar om formativ bedömning och matematik. – Det finns mycket forskning som visar att formativ bedömning är ett effektivt sätt att undervisa på. I projektet ingår cirka femtio lärare i årskurs 4 och 7 från Umeå kommun samt fem forskare från Umeå universitet. . – Vi forskare vill förstå vad som krävs för att lärare ska få det stöd de behöver för att utveckla sitt arbete med formativ bedömning. Torulf Palm kom i kontakt med begreppet via artiklar och blev mer och mer intresserad. Beautiful Visual Featuring 7 Ways to Do Formative Assessments in Class. October 30, 2014 Below is an excellent visual that features some handy ideas on how to carry on formative assessments in your class.

Beautiful Visual Featuring 7 Ways to Do Formative Assessments in Class

Squareheadteachers took this original chart and remade it into a more reader friendly format which is also available for free download from this link. As refresher on formative assessment. This kind of assessment is usually referred to as assessment for learning which is completely different from summative assessment which is assessment of learning. Betyg - Så funkar det!

Inspirerande matematik: Detta krävs för bra, formativ bedömning. Svårt att bedöma läsförståelse. - Jämförelser och bedömning i någon form har alltid gjorts i skolan, men vad som varierat över tid är rollen olika bedömningsformer spelat.

Svårt att bedöma läsförståelse

Betydelsen av bedömningens koppling till den dagliga undervisningen har inte uppmärksammats tillräckligt i den offentliga debatten om skolan. Den är oftast så otydlig för lärare och elever att den går obemärkt förbi. Bedömning förknippas ofta med prov eller tester vid speciella avstämningspunkter under skolåret. Vi lever också i en värld där internationella kunskapsmätningar för den skolpolitik som legitimeras på nationell nivå och som får konsekvenser för lärare och ytterst elevers lärande. - I den kommande avhandlingen står lärarens handlande och reflektioner om bedömning av sina elevers läsförståelse i fokus.

. - Jag avgränsar mig till att utgå från ett lärarperspektiv på bedömning av läsförståelse, vilket innebär att klassrumspraktik och reflekterad praktik står i centrum. Både formativ och summativ information behövs Tre aspekter på bedömning 1. Förstå kunskapskraven. Att pröva och ompröva i slöjd Att systematiskt pröva och ompröva är ett av kunskapskraven i slöjd för årskurs 9.

Förstå kunskapskraven

Men att pröva sig fram är något du gör i många olika situationer - när du spelar spel, lagar mat eller gör om ett klädesplagg till exe... Att lösa problem och föra resonemang i matematik Att lösa problem och föra resonemang är ett av kunskapskraven i matematik för årskurs 9. Genom att använda dig av den här metoden kan du träna på att lösa problem i många olika sammanhang eftersom matematik är något s...