background preloader

Litteraturhistoria

Facebook Twitter

Loops. Dokument. The Legends of King Arthur: The Knights of the Round Table - UR Skola. Hur realistisk är filmen King Arthur? Den medeltida legenden om Kung Arthur. Legenden om Kung Arthur nedtecknades först på 900-talet, men vars rötter funnits i folksägen flera hundra år innan dess.

Den medeltida legenden om Kung Arthur

De första nedteckningarna ska ha baserats på irländska manuskriptfragment från Feniacykeln som lär ha ett ursprung från 700-talet. Som förlaga nämns också Ossiancykeln, vars upphovsman var en keltisk poet och krigare om vilken James Macpherson sedermera skapade det berömda diktverket Ossians sånger. Sagan tog sin form då Geoffrey av Monmouth i sina historiska krönikor på 1100-talet framställde Arthur som en romantisk hjälte. På 1100-talet införlivades också historien av Riddarna av runda bordet genom skalden Robert Wace. Historien om kung Arthur skulle bli vida känd i Europa under medeltiden och har också i modern tid blivit underlag för ett flertal romaner och filmer. Det fanns enligt många en verklig förebild och som levde i Britannien under 400- eller 500-talet.

Vad berättas då om denne Arthur i den keltiska mytologin? Riddarna av runda bordet var hans mest lojala. Hellenismos FAQ. Basic Definitions What is Hellenismos?

Hellenismos FAQ

Where does the term "Hellenismos" come from? What is "Reconstructionism"? Is everyone who worships the Greek gods today a Reconstructionist? How does one become a member of your religion? Beliefs and Practices What is the source of your beliefs? Hellenismos and Other Religions How do Hellenes view Christianity? Issues and Debates Is Hellenismos an ethnic religion?

An Important Note: No one speaks for the entire world community of Hellenes (including the author of this FAQ!) Basic Definitions. Agamemnon och det trojanska kriget. Agamemnon blev kung i Mykene efter en maktstrid – han hade blivit bortvisad tillsammans med sin bror av den tidigare kungen, men återvände och lyckades ta över kungamakten.

Agamemnon och det trojanska kriget

Menelaus intog också han en kungatron, den i Sparta. Det är dock händelserna efter maktövertagandena som blivit välkända berättelser och tar sin början med att Agamemnon och brodern Menelaus med en krigshär seglar över Egeiska havet för att hämta hem den bortrövade Helena i vad som blev upptakten till det trojanska kriget. Troja låg på andra sidan Egeiska havet, det som kallades Mindre Asien. Källan om kriget mellan grekerna och trojanerna härstammar från Homeros Illiaden. (Huruvida det trojanska kriget verkligen ägt rum utanför sagorna står dock oklart. Krigets upprinnelse sker med Paris enlevering av den sköna Helena, Menelaos maka. Med målet att föra tillbaka den bortförda avseglar en stor grekisk flotta från Aulis (ska ha legat i den region som idag kallas Boitien) ledd av Agamemnon. . ← Grekisk mytologi Textkällor. Forntiden. Litteraturhistoria del 1. Tidslinje för litterära epoker. Download.php?lesson=28064&file=lektion_se_28064_Litteraturhistoria kompendie PDF.

Download.php?lesson=28065&file=lektion_se_28065_Litteraturhistoria Instuderingsfragor. Forntiden. Om forntiden och antiken. Hur långt tillbaka sträcker sig litteraturhistorien?

Om forntiden och antiken

Man har funnit spår av skriftsystem och litteratur från omkring 2500 f Kr. Det är de stora flodkulturerna som varit vagga för litteraturen: Egypten vid Nilen, Assyrien och Babyloninen mellan Eufrat och Tigris, Kina runt Huangho-floden och Indien runt Ganges. Dessa kulturer, främst den babyloniska och den egyptiska, påverkade den äldsta grekiska och judiska litteraturen som vi i västvärlden räknar som vår litteraturs ursprung. Nedan följer en mycket kort beskrivning av de olika flodkulturernas litteratur. Babylonien Världens äldsta nedskrivna litterära verk är Gilgamesh-eposet, vars huvudperson är kung Gilgamesh. Indien Ungefär lika gammalt som Gilgamesh-eposet är det fornindiska verket Rigveda (ca 1500 f Kr). Litteraturhistoria. .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Litteraturhistoria är TEXTER Det är bara en bråkdel av all litteratur som hamnar i den västerländska litterära kanon (kaaaanon).

Litteraturhistoria

Kanon betyder: urval och bevarande av betydelsefulla texter som ska förmedlas till kommande generationer. Urvalet ligger hos inflytelserika personer och urvalet bygger på att förmedla texter som säger något om mänsklighetens historia. Mansdominerad litteraturkanon Feministisk litteraturkanon * Epik - ordet epik kommer från det det grekiska ordet epos. Man brukar dela in tiden i olika litterära epoker. Till grund för arbetet är en övergripande sammanfattning av de litterära epokerna. Vill du ha hjälp med Power Point - klicka här . Klicka här . Sv åk 9 Litteraturhistoria.

Ansvarig lärare: Maria Niläng När, under vilka veckor?

Sv åk 9 Litteraturhistoria

Litteraturhistoria 9a och 9d - svenska 7-9. Vi kommer under några veckor framöver att fortsätta arbeta med litteraturhistoria, vilket ni börjat med i åk 8.

Litteraturhistoria 9a och 9d - svenska 7-9

Litteraturen har precis som musik, mode etc. genomgått olika "trender", d.v.s. olika perioder har kännetecknats av olika gemensamma drag. Dessa perioder kallas för epoker. Under åk 8 läste ni om epokerna antiken, medeltiden och renässansen. Vi fortsätter nu med upplysningstiden, romantiken, realismen och modernismen. Arbetsområdet avslutas med ett författarporträtt.

Vecka 9 jobbar vi med upplysningstiden. Vi ser filmen "Hej litteraturen! " Vecka 10 jobbar vi med romantiken. Litteraturhistoria.