background preloader

Historia

Facebook Twitter

Stormaktstiden. Skånes arkivförbund > Arkivpedagogik > Programutbud > Program- och temapaket. Genom att låta eleverna studera historiska dokument skapas en förståelse för att placera den enskilda individen, eller händelser, i en större historisk kontext som medverkar till en djupare och mer dynamiskt historiemedvetande.

Skånes arkivförbund > Arkivpedagogik > Programutbud > Program- och temapaket

Eleven får även genom arkivens dokument en grundläggande färdighet i att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Fransk historia. Hédi Fried - Skärvor av ett liv: Föreläsning. Malmö under andra världskriget. Gunilla Holmquist, som är lärare, undervisade om temat Malmö under andra världskriget i en sjätteklass på Nydalaskolan i Malmö våren 2003.

Malmö under andra världskriget

Temat löpte över de 4 veckors praktik hon hade som lärarstuderande i klassen. Introduktion. Historiebruk i film och böcker. Om du väljer en bok eller en film att undersöka kan du använda dig av utdraget ur Clio på Bio av Ulf Zander för att få idéer om hur man kan tänka.

Historiebruk i film och böcker

Förslag på frågor att arbeta med: Om karaktärer och handling Vad går handlingen ut på, i stora drag? Vem är huvudperson? Finns det någon tydlig hjälte/skurk? Schools - Primary History. Stormaktstiden. Utställning: 70 år sedan befrielsen. 79ans Svenska- & SO-blogg. Läsning och fortsatt arbete med uppgiften från före lovet.

79ans Svenska- & SO-blogg

Vi försöker var färdiga på fredag. Vi pratar lite om Plutos port: ”Porten till helvetet” Porten till helvetet – MSN video Vi tittar på kristendomens utveckling i romariket. Film om Pompeji. Läsning och romare. Dr. Christopher Gennari - World Civilizations - Blog. Historiepratarna. År 1789 gjorde folket i Frankrike uppror mot kungamakten, adelsmännen och kyrkan som styrt landet i århundraden.

Historiepratarna

Det ledde till att kungen och drottningen halshöggs, och att kyrkan och adeln förlorade makt och rikedom och ersattes av ett nytt samhällssytem som istället byggde på upplysningens idéer om folkstyre och likvärdighet inför lagen. I samband med Napoleonkrigen i början av 1800-talet spreds den franska revolutionens idéer över Europa. Skuggor från det förflutna - Elever skriver historia » Kvinnorna på Engelbrektsskolans beredskapssjukhus, Örebro 1945. Rome Reborn - An Amazing Digital Model of Ancient Rome. What did ancient Rome look like in A.D. 320?

Rome Reborn - An Amazing Digital Model of Ancient Rome

Rome Reborn is an international initiative to answer this question and create a 3D digital model of the Eternal City at a time when Rome’s population had reached its peak (about one million) and the first Christian churches were being built. The result is a truly stunning bird’s-eye and ground view of ancient Rome that makes you feel as if you were actually there. There are also some high-resolution images that lend themselves perfectly to being used as wallpaper for your computer. HT @amishare Related Content: How the Egyptian Pyramids Were Built: A New Theory in 3D Animation. Att arbeta med skönlitteratur och sakprosa i historia. Att läsa skönlitteratur är för mig självklart.

Att arbeta med skönlitteratur och sakprosa i historia

Jag läser gärna och mycket. Ibland önskar jag att dygnet hade fler timmar så att jag skulle kunna läsa ytterligare lite till. Samtidigt som det är så för mig vet jag att många av mina elever inte möter några skönlitterära texter mer än i möjligtvis svensk- och engelskundervisningen. Väldigt synd, tycker jag, för skönlitterära böcker av olika slag kan berika och skapa en annan förståelse och inlevelse än vad rena sakprosatexter kan. Stanford History Education Group. 47 historiska bilder som kommer få dig att tänka till. Nr 17 ger verkligen perspektiv på livet. Jens Filipsson Skribent Vill du se ditt innehåll gå viralt?

47 historiska bilder som kommer få dig att tänka till. Nr 17 ger verkligen perspektiv på livet.

Rollspel i historia/ Role play in History – it’s like you were there. Rollspel i historia/ Role play in History – it’s like you were there Genom rollspelet får eleverna en djupare förståelse för den egna nationens roll men även samspelet med de andra nationerna under första världskriget.

Rollspel i historia/ Role play in History – it’s like you were there

Alla elever har på förhand arbetat med frågor som sedan ligger till grund för rollspelet. Eleverna bedöms sedan på deras förmåga att se den egna nationens roll i händelserna men även utifrån de frågor de ställer till andra nationer. Tillsammans reder de även ut vad dessa händelser kommer att leda till. Rollspelet är ett av de moment som de flesta elever anger som det moment som var roligast i kursutvärderingen varje år med motiveringen att arbetssättet med öppna frågor underlättar deras studier och drar ner stressen samt att de får en djup förståelse för händelserna.

In this annual role play at VRG, students gain a deeper understanding of their own nation’s role, as well as the cooperation between nations, taking place during World War I. Like this: Like Loading... Antikens Grekland. Grekland var politiskt splittrat De grekiska stadsstaterna enades aldrig i en gemensam stat.

Antikens Grekland

Greklands besvärliga geografiska förhållanden gjorde att stadsstaterna många gånger isolerades från varandra genom naturliga barriärer som bergskedjor och hav. Dessutom förekom det ofta rivalitet och krig mellan de olika stadsstaterna. Men när grekerna hotades av yttre fiender höll de vanligtvis ihop. Perserkrigen Omkring 500 f.Kr gjorde några grekiska stadsstater, belägna vid Mindre Asiens västkust, uppror mot perserna. Kriget som följde mellan perserriket och de grekiska stadsstaterna har inom västerländsk historieforskning blivit känt som ”perserkrigen”.

I samband med försvarskriget mot perserna på 400-talet f.Kr fick Aten en ledande ställning. 40 Maps that Explain World War I. Vox published 40 maps that explain the first world war. The map above shows the world mobilizing for war and the map below shows the Battle of Gallipoli. You can view the other 38 maps here at Vox. Stockholmskällan. Lr-handledning.pdf. Det stora kriget - Dokumentär om Första världskriget Del 1. Antiken.