background preloader

Formativ bedömning

Facebook Twitter

Nyckelstrategi 1 Tydliggöra lärandemål och bedömningskriterier. Strategier för att synliggöra elevers lärande på individ- och gruppnivå. Curriculum & Assessment Resources. Asssessment-Through-the-Students-Eyes.pdf. Fromformat_k0512sti1.pdf. "Feedback ska medföra mer jobb för eleven än läraren!" #pedaläslyft. "Feedback ska medföra mer jobb för eleven än läraren".

"Feedback ska medföra mer jobb för eleven än läraren!" #pedaläslyft

Vilken tankeställare detta citat av Bosse Larsson blev! Diskussionerna i #pedaläslyft är i full gång i Facebookgruppen med samma namn. Det är mycket intressanta diskussioner där allas tankar och ideér är välkomna! För er som inte har Facebook kan ni ta del av diskussionerna här: Edcamp.se. Om man inte vill använda Facebook eller inte orkar gå igenom alla kommentarer gör jag här en sammanfattning. Den första frågan löd: 1. Detta kan med fördel kombineras med att man ställer frågorna: Vart ska jag? Vi måste också vara noga med att se till att eleven förstår återkopplingen. Flera vittnar om att det svåraste är att ge återkoppling på elevens muntliga förmåga. Ovanstående är en kort sammanfattning av de över 100 kommentarer som första frågan genererade.

PedaLäsLyft15. Gå till forum genom att klicka här!

PedaLäsLyft15

Diskussionen i Pedagogiska läslyftet sker parallellt i Facebook-gruppen och i Edcampforum (då det inte finns någon plattform som passar alla och det fanns starka önskemål om att inte enbart låsa in till Fb). Hur gör vi ? #pedaläslyft Boken som blev framröstad av över 100 deltagande lärare är: James Nottinghams Utmanande undervisning (Natur & Kultur) Den som är grön! Om man behöver köpa boken kan man göra det via www.bokus.com med 45 kr i rabatt. Avhandlingen som vi ska läsa är: Maria Rasmussons Det Digitala läsandet. Kartläggning av forskning om formativ bedömning, klassrumsundervisning och läromedel i matematik. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Formativ bedömning på 2000-talet – en översikt av svensk och internationell forskning.

Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete. Formativ bedömning – en del av elevhälsoarbetet Skolan ska både förebygga och åtgärda situationer där elever riskerar att inte nå målen.

Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete

En effektiv återkoppling och en säker bedömningskompetens från lärarens sida är verktyg för att både förebygga och åtgärda svårigheter att nå målen. i min föreläsning vill jag diskutera de pedagogiska perspektiv som medvetet eller omedvetet ligger till grund för hur vi ser på skolans roll när elever hamnar i svåra situationer. Jag vill också visa konkret hur det ena perspektivet, det relationella, underlättar för ett kollegialt samarbete och lärande om måluppfyllelse och hur man kan utreda vad som ligger bakom elevers beteende eller uppvisade svårigheter.

Formativ bedömning som förhållningssätt genomsyrar arbetet utifrån detta perspektiv som är evidensbaserat och bevisat effektivt. BFL-kartläggning. BFL-kartläggning kan användas som stöd för att följa upp arbetet med att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.

BFL-kartläggning

Genom att använda indikatorer som bygger på den senaste skolforskningen kan enkätsvaren fungera som stöd för pedagoger att systematiskt utveckla undervisning och verksamhet som leder till ökat lärande och bättre resultat. Frågorna har tagits fram i samarbete med Tankesmedjan Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg och bygger på nyckelstrategier utvecklade av forskaren Dylan Wiliam. Personalen kan analysera sina elevers svar utifrån de fem strategierna och lyfta fram behov för arbetslaget. Vad kan de?

Vad är de bra på? Skolledare kan analysera verksamhetens svar (elever och personal) för att få syn på vad personalen behöver utveckla för att tillgodose elevernas behov . I vilka frågor har vi positiva svar? Kartläggningen består sexton frågor och utgår ifrån Dylan Wiliams fem nyckelstrategier. _l_rare_203-15. Forskning-i-korthet-2014-2-slutversion.pdf. Appar och tillägg till Chrome och Google Drive. Den senaste tiden har jag försökt jämföra Googles tjänster med Microsofts.

Appar och tillägg till Chrome och Google Drive

En del kommuner i Sverige tex Malmö, Göteborg och Helsingborg, har valt att införa GAFE (Google apps for Education) och andra kommuner testkör nu OFFICE 365 for Education. Jag har ställt många frågor till både lärare, it-folk och rektorer om OFFICE 365. När jag frågar om de använder appar och tillägg får jag två svar: 1. Jag vet inte vad du menar eller 2. Ja, jag använder de apparna som finns i App store ( dvs Word, PPT etx) Det är inte dessa appar jag menar när jag frågar. I filmen nedan visar jag vad jag menar med appar och tillägg och hur några fungerar. Om du vill att Chrome och dina tillägg ska fungera även i iPaden kan du ladda ner appen VirtualChrome Browser 38 kr.

Anledningen till att kommuner inte vill ansluta sig till GAFE trots att tjänsterna är helt gratis är Googles hantering av PuL - personuppgiftslagen. Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Har lovat att dela med mig av mina responsmallar, sk pre flight-checklist inom svenska.

Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning

De används inom nyckelstrategin att akrivera eleverna som lärresurser för varandra, för att tydliggöra för eleven och lära av sina och andras misstag. Det underlättar också rättningsbördan för lärare. Jag har responsmallar för nedanstående hittils men planen är att utöka allt eftersom vi arbetar vidare. Här finns en allmän som en av mina barndomsvänner gjort. Vid skrivandet kan de ha nytta av denna Lathud. Vid bedömning av elevtexterna rekomenderar jag Språket på Väg del 2 från Skolverket där det finns matriser för kriterier i de olika stegen.