background preloader

Grupbibliomedia

Facebook Twitter

Grup Bibliomedia

El Grup Bibliomèdia és un àmbit de treball de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya format per persones dedicades a l’educació, que treballem per a l’establiment i consolidació de la biblioteca escolar en centres educatius d’infantil, primària i secundària.

BIBLIOMÈDIA.

Xarxes i seminaris de BE

Recomanacions GUIX. Biblioteca escolar 2.0. Formacio. Documents de referència. Portals i revistes. Reflexions Biblioteca Escolar. Suport al currículum des de la BE. Suport Competència lectora. Suport Gust per la lectura. Biblioteca escolar i competència informacional. Model 3·3·3.