background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Kooperativt Lärande – aktiva strukturer för aktivt lärande. Expertgrupper och hemgrupper för Kooperativt Lärande – Pedagog Malmö. Många pedagoger i Malmö är bekanta med Pauline Gibbons bok ”Stärk språket, stärk lärandet” (2013).

Expertgrupper och hemgrupper för Kooperativt Lärande – Pedagog Malmö

I den boken ger hon tips på flera samarbetsstrukturer för det språk- och kunskapsutvecklande arbetet som hon har hämtat från Cooperative Learning (Cook 1998. McGoarty, 1992, 1993). Större språkligt utflöde. Stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – en stöttning för lärare och skolledare. – Pedagog Malmö.

Begreppet stöttning/scaffolding (Gibbons, 2013) är vedertaget inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – en stöttning för lärare och skolledare. – Pedagog Malmö

Artikel jag ber om ursäkt för 90-talets pedagogik. De får visa kunskap på många sätt. Det är alldeles tyst i klassrummet den här fredagen.

De får visa kunskap på många sätt

Eleverna i klass 6A i Vallaskolan utanför Södertälje har engelska. De flesta sitter i bänkarna, några kring runda bordet med egen lärare och en pojke lutar sig tillbaka i saccosäcken i hörnet framför fönstret. Mitt material – Specialpedagog på gymnasiet. Strategi: Lär-par. Strategi : Lär-par – träna samarbete och sociala färdigheter, skapa ett gott klassrumsklimat och utveckla kunskaper!

Strategi: Lär-par

Människan är en social varelse; lärande och utveckling sker i mötet mellan människor. Men hur kan detta tränas på ett strukturerat sätt? Vilka verktyg kan vi i skolan använda för att utveckla elevernas förmåga till socialt samspel så att vinsten med samarbete maximeras? Möt metoden: Lär-par! Internationellt kallas metoden Collaborative Pairs eller Pair Learning och återfinns i Palinscar & Browns forskning kring reciprok undervisning. Strategi. Parpromenad.

Strategi

Strategi: Lär-par. GetFile. Strategier – nyckeln till språklig frihet · Mia Smith. Literature in the Language Classroom - Joanne Collie - Häftad (9780521312240) Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling. Boken ”Språkinriktad undervisning” riktar sig till lärare i de senare åren på grundskolan och gymnasiet och behandlar språkrelaterade didaktiska frågor som ämneslärare kan stöta på när de arbetar med flerspråkiga elever.

Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling

Huvudpoängen är att alla lärare aktivt måste arbeta med elevers språkutveckling menar Maaike Hajers och Theun Meestringas, två nederländska forskare. Maaike Hajers har tidigare varit gästprofessor och forskare vid flera svenska lärosäten och har lång erfarenhet av språkinriktad ämnesundervisning. Svårt hitta vägen till inkludering.

Den som vill börja jobba med inkludering måste först göra klart vad ordet innebär.

Svårt hitta vägen till inkludering

Då finns ett mål att sträva mot. Nästa steg är att beskriva hur det är i utgångsläget, före förändringen, och bestämma vad som ska göras. Sedan är det bara att sätta igång – och efter en tid undersöka om målet är nått, eller i alla fall tycks mindre långt bort. Podcasten får fler att komma till tals. Snapshots of Language and Literature Teaching in Denmark and England: EBSCOhost. A Poster for Any Occasion: EBSCOhost. Helena Wallberg berättar mer om lektionsdesign​​​​​​​ Vad lär sig eleverna av din undervisning? Mei Kuin Lais forskning visar att elever inte alltid lär sig det läraren tänkt av undervisningen.

Vad lär sig eleverna av din undervisning?

Hon betonar vikten av att samla in och studera data från det egna klassrummet för att undersöka vad eleverna de facto lär sig. Med data menas i artikeln information om elevernas lärande, kunskapsutveckling och resultat. Det kan vara både kvantitativ och kvalitativ information. Utvärdering med eleverna. I mitt förra inlägg beskrev jag hur jag lagt upp matematikundervisningen den här terminen.

Utvärdering med eleverna

Målet var att med relativt lite tid till mitt förfogande skapa en varierad undervisning. Utvärdering av arbetsområdet – Malmö delar – en didaktisk resurs. De fem lässtrategierna: Förutspå. Läs inte högt för dina elever - Lexplore. Jo, visst ska du läsa högt för dina elever.

Läs inte högt för dina elever - Lexplore

Men vill du att högläsningen ska bli en lässtund mer än en mysstund så finns det saker att tänka på. Inget är så bra som läsning för att utveckla ett barns språk. Det är genom den tryckta texten som barnen möter ord som inte ingår i det vardagliga samtalet om vad man ska äta till middag, när man ska åka till träningen eller vad man har gjort i skolan. För att klara sig i samhället behövs ett ordförråd på mellan 50 000 och 70 000 ord och barn som läser når upp till det när de har slutat gymnasiet. 4 sätt att avsluta en lektion – Grundlärarstudenten. Ett bra sätt att avsluta en lektion är alltid att göra en återsamling i klassrummet och diskutera med eleverna hur utgången blev. Andra gånger har man mindre tid, men man vill ändå ha reda på vad eleverna lärt sig på lektionen för att veta vad man ska göra nästa gång, eller vad eleverna tyckte om lektionen.

Därför har jag nedan listat fyra olika – snabba och effektiva – sätt att avsluta en lektion. 1. Språkinriktad ämnesundervisning, MAH by Linda Ellinore Lindberg on Prezi. Presentation MaU 19/3 2019 - Google スライド. Genrepedagogik och cirkelmodellen – att utmana och stötta. De fem lässtrategierna: Förutspå. FULLTEXT01. Mats Myrberg, läsforskare Författarkrönikor Grundskola kampanj Kampanjer Liber. FULLTEXT01. Litterturdidaktik i praktiken. Diva-portal.org. Litteraturundervisningen på högstadiet : forskning och metoder.

FULLTEXT01. Ordförrådets betydelse för läsning: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Christina Wiklund, Linköpings universitet. 508 1845 1 PB. Improving Literacy Learning : What Does the Research Tell Us? (Co. Dyslexia: is it genetic and what does this mean for social inclusion?: Libsearch. FULLTEXT01. Språkutvecklande bilderbokstjänst för förskolan. Att läsa med pennan skapar läslust – Ugglornas näste. Stod i att bemota intolerans och att hantera kontroversiella fragor. Malin Alkestrand, Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete. The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF reader plug-in installed (for example, a recent version of Adobe Acrobat Reader).

If you would like more information about how to print, save, and work with PDFs, Highwire Press provides a helpful Frequently Asked Questions about PDFs. Alternatively, you can download the PDF file directly to your computer, from where it can be opened using a PDF reader. To download the PDF, click the Download link above. Barnboken. Barnboken – Journal of Children's Literature Research is a peer reviewed scholarly journal that publishes academic articles on children's literature. The journal, founded in 1977, is published by The Swedish Institute for Children's Books with financial support from Vetenskapsrådet, The Swedish Research Council. Current calls. Språkutvecklande arbetssätt.

Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker.