background preloader

The Big Five

Facebook Twitter

Stödstruktur förmågor. Öppna frågor, enligt förmågorna. Vad ska bort - Djur. Presentation De fem förmågorna2. The big five. The big five är ett system där man inte värderar de direkta kunskaperna en elev har i ett ämne utan istället värderar hur en elev gjort medan den lärt sig.

The big five

Tanken är att det finns fem olika förmågor som skall bedömas för varje elev. Förmågorna är desamma i alla ämnen. De fem förmågorna (the big five) är: Kommunikativ förmåga Analysförmåga Metakognitiv förmåga Procedurförmåga Begreppslig förmåga Från diskussionsgruppen "The Big Five" på Facebook kommer detta självskattningstest skapat av Lotti. Kommunikativ förmåga Analysförmåga Metakognitiv förmåga Procedurförmåga Begreppslig förmåga De Bonos hattar = Svart hatt - tänk negativt och kritisera, gul hatt – tänk positivt, vit hatt - utgå enbart från fakta utan att värdera, röd hatt – utgå från dina känslor, grön hatt – kom med nya idéer, blå hatt – strukturera och sammanfatta. Planering fotosyntes åk 6. De fem förmågorna som utgångspunkt för kollegialt lärande. Analysförmågan tränas med hjälp av stödmall för utvärdering av en egen samt en kompis bild – Många elever saknar begrepp som vi behöver jobba med mer än vad vi kanske gjort tidigare.

De fem förmågorna som utgångspunkt för kollegialt lärande

Det är bra att ringa in orden, säger Annika. Med processvägg synliggörs begrepp, förmågor och mål. Faktakunskaper är viktiga, men… …det är inte bara de som bedöms. Kunskap är coolt! För att skapa en röd tråd, ett likvärdigt lärande och för att utveckla det kollegiala lärandet har Västra Ramlösa skola utgått från Göran Svanelids tankar om de fem förmågorna. Det kollegiala lärandet har planerats av skolutvecklingsgruppen som består av skolans åtta förstelärare tillsammans med ledningen. Annika Lundén är lärare i årskurs 1 och Nina Fristedt i årskurs 6 på skolan. The Big Five förmågor med bedömningsmatris. Carolines SOblogg: SO-förmågor. Förmågorna i korthet: Begreppsförmågan: Kort om Resonemangsförmågan och orsaker och konsekvenser: Här kommer en kortfattad beskrivning av den metakognitiva förmågan.

Carolines SOblogg: SO-förmågor

Du ska: * Kunna lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med tanke på vad man vill ska hända. * Fundera över om informationen man fått är viktig eller inte. * Fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs. * Våga testa dig fram. . * Visa att du lägger märke till saker som händer och sker omkring oss i vår värld och att du kan fundera och resonera kring dessa händelser. F%C3%B6rm%C3%A5gorna-parspel1.docx. Svanelids skolfrågor - Big 5. Fem förmågor i fokus. Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och argumentera, reflektera och jämföra.

Fem förmågor i fokus

I Lgr 11 finns det 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och före detta lärarutbildare, ville hjälpa lärare att fokusera på det som är viktigt. När han gick igenom grundskolans kursplaner fann han att de övergripande målen gick att föra samman till fem – the big five. – Det är de här förmågorna som ska utvecklas under lektionstiden och sedan bedömas.

Vill man att elevernas kunskapsutveckling ska bli så bra som möjligt så är det the big five man ska satsa på, säger Göran Svanelid. SO-läraren Ida Sohlberg blev såld när hon mötte konceptet. . – Vi har gått igenom konceptet på föräldramöten, har med det i blanketten som elever och föräldrar skriver inför utvecklingssamtalet och när vi skriver IUP följer de fem förmågorna med som en röd tråd i alla ämnen. Ida Sohlberg inleder varje lektion med att redovisa vilka förmågor de ska arbeta med. Övning, Analysförmåga. Lägg krutet på The Big 5. Ullis skolsida. Kritiskt tänkande; vet, tror, tycker.

Synliggöra förmågorna

Öppna frågor. The Big five (6)