background preloader

Formativ bedömning

Facebook Twitter

Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt. Matriser. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. Koden till bättre lärande. Formativa arbetssätt för engelskundervisningen.

Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna.

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen

Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Kanske det hjälper dig att hitta rätt app eller sida direkt utan att behöva testa först. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts.

Skriftligt Lyssna. Elevaktiv formativ bedömning skolporten ppt. Från lärare till skolor - Om att införa formativ bedömning i större skala (Göteborgs Stad 2014).pdf. No-hands-up, Exit Tickets och Flygande bedömning för ett inkluderande klassrumsklimat med stöd av IKT.

Först några tankar sedan konkreta tips!

No-hands-up, Exit Tickets och Flygande bedömning för ett inkluderande klassrumsklimat med stöd av IKT

Som högstadieelev gick jag med darrande ben in till en del av klassrummen. Andra klassrum längtade jag till. Jag har många gånger efteråt funderat över varför det var på det här sättet och kommit fram till ett svar, som jag tror stämmer: Jag var rädd för att räcka upp handen! Rädd för att bli tillfrågad och svara fel. Ja, så var det faktiskt. Eftersom jag (och forskningen!)

Att ge feedback till elever. Att jobba med feedback eller respons är något jag ständigt försöker förbättra och effektivisera.

Att ge feedback till elever

Den typ av feedback jag arbetat med under det senaste året tänkte jag dela med er, även om jag hela tiden försöker lösa vissa bitar som kan bli både bättre och mer effektiv. Till att börja med så har jag alltid gjort klart för eleverna (och mig själv) vad det är jag kommer titta på i deras uppgift. Det underlättar så mycket vid betygssättningen när jag vet vilka kunskapskrav jag väljer att fokusera på.

Det kan vara en matris eller i punktform det som undervisningen kommer behandla. Om eleverna har haft en skrivuppgift med att skriva och utveckla ett resonemang så är det dels det men även andra saker eleverna behöver utveckla jag tittar på, som t ex meningarnas variation och styckeindelning. Kamratrespons, text. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education.

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan).

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. För mig var fokus att definiera kunskapsnivån för varje lektion enligt Blooms taxonomi och sedan avsluta lektionen med en exitticket med en eller flera frågor kopplade till den kunskapsnivå vi arbetat med under lektionen. Härigenom hoppades jag kunna tydliggöra kunskapsmål och kunskapsutveckling för eleverna och mig själv. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Google Docs och formativ bedömning DEL 1.

Introduktion - formativa bedömning. Bedömning av lärande – för lärande – mot lärande! Så var då dagen här.

Bedömning av lärande – för lärande – mot lärande!

Den dagen då årets formativa undervisning och formativa bedömning skulle summeras i ett betyg. En bokstav som ska motsvara elevens kunskapsnivå. Tre saker kan jag konstatera efter att upploppet är avklarat: 1. Den berömda ”slutspurten” uteblev. 2. 3. Varje lektion har använts till att eleven har arbetat med förmågorna. Att sätta ett ”rättvist” betyg baserat på elevens måluppfyllelse utifrån kunskapskraven i respektive ämne har aldrig känts så enkelt som idag.

Nu sätter vi nya mål.Vi blickar framåt mot ett nytt läsår. Six Scaffolding Strategies to Use with Your Students. What's the opposite of scaffolding a lesson? It would be saying to students something like, "Read this nine-page science article, write a detailed essay on the topic it explores, and turn it in by Wednesday. " 7 Things To Remember About Classroom Feedback. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Tack för det tipset! Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan.

Self-Assessment Inspires Learning. Self-reflection is self-assessment, and one of the most significant learning tools we can model for our students.

Self-Assessment Inspires Learning

Ultimately, we want our children and adolescents to be the self-assessors of their work, dispositions, and goals. Research repeatedly reports that the difference between good teachers and superior teachers is that superior teachers self-reflect. The brain is wired for this strategy, and it has been a part of our evolution. When we teach to a child's or adolescent's brain, we empower that student with the "inner resources" that directly affect his or her ability to pay attention, engage, and create meaningful learning experiences.

School culture is simply about relationships, and the brain is a relational organ designed to survive, think, and feel. Simply stated, when the brain feels any type of a threat (emotional, social, or cognitive stress) the thinking part shuts down. Att förhålla sig formativt till formativ bedömning. Det blir allt mer uppenbart när man tittar ut över det svenska pedagogiska landskapet att formativ bedömning verkligen börjat slå rot.

Att förhålla sig formativt till formativ bedömning

Många lärare har förvisso arbetat formativt länge men utan att kalla det så. Det som nu börjar slå rot är därför snarare ett medvetet och uttalat förhållningssätt till bedömning för lärande, där bedömningen inte tillåts vara ett självändamål utan sätts i relation till vilka faktiska konsekvenser den får. Skolans historia präglas av att metodologiska nyheter kommer och går. Formativ bedömning är egentligen inget nytt utan det finns skrivningar i läroplaner redan på 1600- och 1700-talet som visar på en nära koppling mellan bedömning och lärande.

Exit Ticket. Formativ bedömning – när feedback blir en del av lärandet – Pedagog Malmö. Camilla Lindskoug arbetar som lärare i svenska och engelska på Pauli gymnasium.

Formativ bedömning – när feedback blir en del av lärandet – Pedagog Malmö

Hon har integrerat formativ bedömning i undervisningen och ser bedömningen som en viktig del av elevernas lärande. Camilla berättar att det har gett henne ett bättre fokus på lärandet. Camilla Lindskoug, lärare i svenska och engelska på Pauli gymnasium. - Formativ bedömning är när feedback och respons görs till en viktig del av lärandet. Bedömningen är inte slutstationen utan en del av processen. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Från lärare till skolor - Om att införa formativ bedömning i större skal... Elevaktiv formativ bedömning skolporten ppt. Formativ bedömning kräver lärarens visdom. I sin bok Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken presenterar Dylan Wiliam studier som visar att elevprestationerna förbättras när lärare blir bättre på att integrera formativ bedömning i undervisningen.

Formativ bedömning kräver lärarens visdom

Goda skolprestationer är av betydelse då de förknippas med högre lön, bättre hälsa och längre liv samt ökat ekonomiskt välstånd i samhället. Den deprimerande sanningen i tidigare studier är att nettoeffekten av många regeringars politiska initiativ och åtgärder för att förbättra skolprestationerna har blivit noll eller nästan noll. Tre generationers forskning om effektiva skolor presenteras. Den visar att det är klassrummen, inte skolornas kvaliteter, som står för den största skillnaden i elevernas skolprestationer. Eller rättare sagt lärarnas kvalitet, som är högst varierande och har mer avgörande betydelse för vissa elever än för andra, såsom de ”svagare”. ”Att gallra bort de minst effektiva lärarna tar lång tid att förverkliga och resultaten av dessa åtgärder blir små.”

Några invändningar mot Dylan Wiliam. I går tisdag 27 september var den brittiska professorn Dylan Wiliam i Haninge för att föreläsa om lärares uppdrag i allmänhet och formativ bedömning i synnerhet. Dylan Wiliam är just nu het när det gäller just formativ bedömning, se vad Skolverket skriver om formativ bedömning.En mycket bra föreläsning, med många metodtips och ett riktigt bra problematiserande kring lärarrollen. Dylan Wiliam var också en mycket bra föreläsare. Men jag har några invändningar kring Dylan Wiliams föreläsning.

Wiliam visade forskning där man har tittat på studieresultatet för elever. Dylan Wiliam. Nu i svensk översättning – ”Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken” av Dylan Wiliam. Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget. Formativ bedömning gör lärande synligt. Formativ bedömning innebär att läraren genom täta och effektiva bedömningar får information om elevernas kunskaper och kan planera efter den. – Lärare fattar kontinuerligt beslut om sin undervisning.

Vet man mer om vad eleverna kan blir besluten bättre underbyggda och undervisningen oftast bättre. Torulf Palm är gymnasielärare i matematik, fysik och kemi och sedan tio år forskare i matematikdidaktik. Betyg bedomning. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den? Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning.

Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Samtalsmönstret i ditt klassrum ska präglas av dialog. Ta inte helt över själv (mycket lätt hänt som lärare), utan lyssna och ställ frågor som släpper in dina elever i samtalet. Genomför arbetsgången nedan i halvklass första gången (om möjligt, dvs). Nedan följer 11 punkter: 1. 2. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Christian+Lundahl_Baltiska+hallen_2+oktober+2013. No-hands-up, Exit Tickets och Flygande bedömning för ett inkluderande klassrumsklimat med stöd av IKT. Först några tankar sedan konkreta tips! Som högstadieelev gick jag med darrande ben in till en del av klassrummen. Andra klassrum längtade jag till. Learning Platform - itslearning. De flesta lärare och forskare är överens om att formativ bedömning kan höja kvaliteten på undervisningen, förbättra elevernas skolupplevelse och även deras studieresultat.

Elevledda utvecklingssamtal. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel. Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill! Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summ... Litteraturtips – Att bedöma och sätta betyg – Tio utmaningar i lärarens varda...

I går sken solen och jag spenderade eftermiddagen i trädgården liggandes i en solstol med en av sommarens böcker, den nyss utkomna (maj14) Att bedöma och sätta betyg – Tio utmaningar i lärarens vardag. Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Provfri undervisning - Hur du involverar eleverna i bedömningsarbetet. Bedömning för lärande. Så kan du arbeta med formativ bedömning. Det finns en rad missuppfattningar kring betyg och bedömning och lärare efterfrågar stöd. Skolvärlden träffar betygsexperten Per Måhl som berättar om vanliga fel och reder ut vad som faktiskt gäller. Planeringsprocess. IUP-processen. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Formativ bedömning, introduktion – Filmklipp med Kristoffer Creutz.

Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Formativ bedömning. Lärarens återkoppling är nyckeln till goda resultat. Rätt feedback visar vägen. Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Bedömning för lärande. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. Verktyg för formativ bedömning.