background preloader

Funktionshinder

Facebook Twitter

Hur funkar nationella prov för elever med funktionsnedsättningar? Grav språkstörning: Flerspråkiga elever med språkstörning. Grav språkstörning: När språklig sårbarhet möter skolans krav. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. Bildstöd. AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation. Det finns olika slags AKK-redskap, till exempel tecken, bilder eller datorer.

AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

Det finns också olika metoder för hur man kan använda dessa och på andra sätt stödja kommunikationen. Idag vill man alltmer välja AKK-insatser baserat på den forskning som finns, för att på så vis erbjuda evidensbaserad habilitering. Accommodations to Help Your Child With Executive Functioning Issues. Hjälpmedel. Och Aspergerförbundet - Skapa egna bildstöd. Skapa egna bildstöd.

och Aspergerförbundet - Skapa egna bildstöd

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial. Att läsa och skriva är en aktiv, skapande helhetsprocess.

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial

När en elev har svårigheter med delar i denna process kan en pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöva göras. Efterfrågat stödmaterial kvalitetssäkrar utredning Stödmaterialet Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är framtaget på förfrågan av specialpedagoger runt om i landet. Det ska ses som ett stöd i arbetet att utreda elevers läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ett likvärdigt sätt. Tanken är också att materialet är ett stöd för att kvalitetssäkra de pedagogiska utredningarna.

Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Klicka här för PDF Sedan en tid tillbaka pågår det livliga diskussioner kring inkludering och exkludering i samband med att man funderar kring särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper), resursklasser/resursskolor för elever med NPF/AST (elever med ADHD/Autism).

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?

Förespråkare för inkludering brukar hävda att eleverna har rätt till undervisning, ska ha möjlighet att känna sig inkluderade och att det är viktigt med inkludering för att motverka utanförskap i samhället. Ordet exkludering har i de flesta människors öron en negativ klang och därför är det ju inte så att vi hittar förespråkare för just detta begrepp, men vi har många förespråkare (ofta föräldrar, men även skolpersonal) för att elever med AST/NPF ska kunna få gå i mindre grupper, vara i en lugnare och mer anpassad miljö och få en undervisning anpassad efter sina förutsättningar. Jag är inte dum i huvudet! : Till lärare, pedagoger och övrig skolpersonal. Material i StoCKKs bildshop. Studiepaket om undantagsbestämmelsen.

Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många.

Studiepaket om undantagsbestämmelsen

Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Hur kan man tillämpa den och hur påverkar det eleven? Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden. Paketet är uppbyggt kring fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussion. Arbetet med studiepaketet kan, efter en inledande planering, med fördel genomföras under fyra tillfällen. Samtalen kommer troligen att bli bättre om du och dina kolleger tillsammans har fått reflektera över nuläget, en självskattning inför diskussionerna. Förslag till frågeställningar: Nationella prov – anpassade eller inte? - SPSM. Nu har de nationella proven dragit igång över landet och vi är många som kommer ihåg provtillfället med både glädje och vånda.

Nationella prov – anpassade eller inte? - SPSM

Om man har en funktionsnedsättning så kan man till viss del få proven anpassade. Studiepaket om undantagsbestämmelsen - SPSM. Går det att sätta rättvisa betyg? I mitt jobb som ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet har jag många olika arbetsuppgifter.

Går det att sätta rättvisa betyg?

Exempelvis medlemsrådgivning och intressepolitiskt arbete framför allt inom området skola/utbildning men även arbete och socialförsäkring. I det intressepolitiska arbetet ingår bland annat att företräda förbundet i kontakter med myndigheter, riksdag och regeringskansli. Igår hade jag en sådan kontakt då jag var på samråd med Skolverket. Vi pratade bland annat om hur skolor kan anpassa de nationella proven för elever med Aspergers syndrom och autism. En viktig fråga som förde tankarna in på ett utav mina andra stora arbetsområden, nämligen medlemsrådgivning. Några viktiga förändringar beträffande betygssättning i skolan de senaste åren är: – Betyg från skolår 6 – Nytt betygssystem i sex steg, A-F. . – Idag krävs minst åtta E eller högre vid avslutad grundskola för att få lägsta gymnasiebehörighet. . – Avslutningsvis den nya läroplanen (Lgr 11) som ställer nya kunskapskrav i skolämnena. 1. 2. 3. 4. Undantagsbestämmelsen- Del 1: Rätten till utbildning.

Samhällsguiden – en hjälp bland lagar och rättigheter - Riksförbundet Attention. Hem Nyheter Samhällsguiden – en hjälp bland lagar och rättigheter Attentions projekt Egen styrka vill uppmärksamma föräldrar till barn med Aspergers syndrom och de utmaningar den här gruppen möter.

Samhällsguiden – en hjälp bland lagar och rättigheter - Riksförbundet Attention

Förutom oron för barnet möter de ofta på svårigheter när de försöker ta sig fram bland lagar och olika direktiv. För att underlätta har Attention tagit fram Samhällsguiden, en skrift som överblickar de lagar som gäller och vilka rättigheter man har som förälder till ett barn i behov av extra stöd. I en enkätundersökning som genomfördes i projektet förra året framgick det att ett stort stressmoment för mammorna och papporna var att förstå vilken hjälp man kunde förvänta sig av samhället och hur långt det egna föräldraansvaret ska sträcka sig.

Grav språkstörning: Flerspråkiga elever med språkstörning. Stödinsatser i utbildningen. Youtube. Blanketter för Grundskolan & Grundsärskolan. Och Aspergerförbundet - Förtydligad rätt till särskilt stöd i skolan. Förtydligad rätt till särskilt stöd i skolan 2014-09-04Allmänna råd från Skolverket Skolverket har nyligen publicerat nya allmänna råd till skolorna om bland annat särskilt stöd och åtgärdsprogram.

och Aspergerförbundet - Förtydligad rätt till särskilt stöd i skolan

Skolverkets allmänna råd är viktiga då de är rekommendationer på olika områden till hur skolor ska tillämpa skollagen och annat regelverk i sitt arbete. I just dessa allmänna råd skriver Skolverket att en elev ska kunna få extra anpassningar eller särskilt stöd även om eleven når skolans kunskapskrav. Det kan ske om skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under skoltiden kan få svårigheter att uppnå kunskapskraven. . – funktionsnedsättning. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Appar som hjälpmedel « autismnvskane.

Här följer ett urval av iOS-appar (iPad, iPhone, iPod) i några olika kategorier.

Appar som hjälpmedel « autismnvskane

Listan kommer att uppdateras då och då framöver. Applista för elev med språkstörning. Jag fick till Skoldatateket i Lysekil en fråga innan sommarlovet om jag kunde ta fram lite förslag på appar till en elev som ska börja skolan till hösten och som har en språkstörning. Det står i Lgr11 på sidan 8 om En likvärdig utbildning: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Hur väl stämmer följande påstående på dig. Skolan ska anpassas efter eleverna, inte tvärtom! Inom Stockholms stad finns drygt tusen grundskoleelever skolplacerade i särskilda undervisningsgrupper. Siffran blir ännu högre om man tar med de mindre grupper som de olika fristående skolorna erbjuder. Utav dessa elever är drygt 200 elever, fördelat på 18 grupper, placerade i det stadsövergripande S:t Örjan skolor som erbjuder olika typer av specialpedagogiska inriktningar beroende på elevernas särskilda behov.

Skollagen måste ändras! Jag får många mejl och samtal kring hur det fungerar för elever med autismspektrumtillstånd i skolan. Vissa beskriver skolsituationen som närmast optimal medan andra är allt annat än nöjda. Vill ni veta mer om skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever med autismspektrumdiagnos så finns rapporten från november HÄR En kategori av samtal sticker ut mer än andra. Det handlar om att elever med autism, men utan utvecklingsstörning, som enligt den nya skollagen inte längre tillhör målgruppen för grundsärskolan. Nya krav på snabbare stöd till elever. Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning.

Därför har Skolverket tagit fram nya allmänna råd som baseras på nya bestämmelser i skollagen som förtydligar vad som avses med stöd och särskilt stöd och dokumentationen kring dessa. – Varje elev som inte får det stöd den har rätt till är ett misslyckande för skolan. Inkludering i skolan – på vems villkor? Över 100 personer kom och lyssnade på förbundets seminarium om inkluderingen i skolan. Peter Ekborg, biträdande generaldirektör på Skolinspektionen inledde med att berätta om Skolinspektionen granskning av särskilda undervisningsgrupper. En av anledningarna till att Skolinspektionen har gjort denna studie är att stöd som ges till elever i första hand ges i ordinarie klass, trots att forskningen inte kunnat visa på vad som gynnar eleverna bäst. – Det första vi kan konstatera är att innan elever i behov av stöd placeras i särskilda undervisningsgrupper så befinner de sig oftast i en väldigt kaotisk situation, de har hög frånvaro och ofta låga betyg. – När vi har frågat kommunerna om de har provat olika alternativ inom ramen för den ordinarie undervisningen svarar de oftast ja, men det utgår ofta från principen mer av samma sak, säger Peter Ekborg.

Skolinspektionen granskning av särskilda undervisningsgrupper publiceras i slutet av augusti i år. Efter panelsamtalet var det tid för frågor. Paula Tilli föreläser om Aspergers Syndrom. Jippie-inlaga-Low. Asperger-sa-funkar-det. Och Aspergerförbundet Autism- och Aspergerförbundet.