background preloader

Recht

Facebook Twitter

Statistieken - Websites

Juridische podcasts. Juridische kennisclips. ABC Trefwoord. Aedes - Vereniging van Woningcorporaties. Algemene Rekenkamer. Wordt Vervolgd - Amnesty International. T.M.C. Asser Instituut. Autoriteit Consument & Markt. Autoriteit Persoonsgegevens. Bureau Financieel Toezicht. Bureau WSNP. CBS. Clara Wichmann - Vereniging Vrouw en Recht. CCV - centrum criminaliteitspreventie en veiligheid. College voor de Rechten van de Mens. Common Reviews Law - open access artikelen. Consuwijzer - Praktisch advies van de overheid over consumentenrecht. CSR Magazine web2 tcm56 248255. Cyber Security Raad (CSR) Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Digitaal besturen: de digitale overheid. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Digitaal besturen: de digitale overheid

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren. Klik links op "Cookies accepteren" om deze keuze te bevestigen. DJIzien - digitaal magazine. EuropaPoort : Europese Berichtgeving Eerste Kamer.

European Sources Online. Europees e-justitieportaal. Europees Hof van de Rechten van de Mens. Europese Commissie. Europese Raad. Europese Unie. Eurostat - Statistiek Europese Unie. Expertisecentrum Europees Recht. Hague Internet Law Library (HILL) - nieuwsbrief. Rekenkamer: Bekostiging Rechtspraak mengvorm van modellen Raad voor de Rechtspraak: 'Financiering rechtspraak niet goed geregeld' AIVD-jaarverslag: breed palet aan dreigingen voor Nederland Jaarverslag Nationale ombudsman 2015: Overheid moet er zijn voor alle burgers CPB: Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumloon AP: Gemeenten onzorgvuldig bij uitwerking privacyregels sociaal domein Aanpak adresfraude loont AP publiceert beleidsregels ‘De zieke werknemer’ Rob: De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie SCP: Stijgende thuiszorguitgaven, minder informele hulp Dalende jeugdcriminaliteit in Limburg Rekenkamer: Bekostiging Rechtspraak mengvorm van modellen Sinds 2002 wordt de Rechtspraak in Nederland gefinancierd via prestatiebekostiging.

Hague Internet Law Library (HILL) - nieuwsbrief

Dat betekent dat sindsdien het aantal verwachte zaken bij de gerechten leidend is voor het jaarlijkse budget dat de minister van VenJ op zijn begroting reserveert voor de Rechtspraak. Hof van Justitie. Ingrado.nl (leerplicht/schoolverzuim/VSV) International Criminal Court (ICC - CPI) Het antwoord op uw juridische vraag. Het Juridisch Loket. Justitiële Interventies. KBvG- Beroepsorganisatie Gerechtsdeurwaarders. VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) Kennisbank Openbaar Bestuur. Kennisplatform Werk & Inkomen (KWI): Onderzoeksrapporten. Home - Kenniscentrum LVB. Kennis en aanpak van sociale vraagstukken. Mr. Online - magazine + juridisch nieuws. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Nationale ombudsman : nieuws, rapporten, columns en meer publicaties. Nederlands Parlement. Nibud - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. NSCR: Ned. Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

NVVK - branchevereniging schuldhulp en sociaal bankieren. Omgevingswet - Aan de slag met de Omgevingswet. Fundament De wet zelf is het fundament van het nieuwe stelsel.

Omgevingswet - Aan de slag met de Omgevingswet

De wet geeft instrumenten voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De wet werkt door in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's). De regels in de AMvB’s worden verder uitgewerkt in een ministeriële regeling. Idee achter de Omgevingswet Het idee achter de Omgevingswet is simpel: één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. De 6 kerninstrumenten Het stelsel van de Omgevingswet gaat uit van minder regels en meer vertrouwen in de mensen die ermee werken.

Er zijn 6 kerninstrumenten waarmee de fysieke leefomgeving wordt beheerd en benut. Ondersteunende wetsinstrumenten Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende wetsinstrumenten die nodig zijn om besluiten te nemen en uit te voeren. instructie instructieregel maatwerkregel omgevingswaarde Hier leest u meer over de wetsinstrumenten. Omgevingswetportaal. Ondernemersplein - overheidsinformatie over ondernemerschap en innovatie.

Op weg naar effectieve schuldhulp. OpenRecht : Door juristen, voor juristen. Openbaar Ministerie. Overheid.nl. Platform 31 - Kennisdossier Schulden en Armoede. Home · Platform Modernisering Strafvordering. Gratis factsheets Privacycompany. In ons nieuwe privacywetgeving boekje tref je een overzicht aan van de belangrijkste algemene privacywet- en regelgeving en de bescherming van persoonsgegevens.

gratis factsheets Privacycompany

Deze editie is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die vanuit zijn of haar vakgebied met privacykwesties in aanraking komt. Wij hebben verschillende privacy factsheets samengesteld over belangrijke privacy regelgeving. Privacy First. Privacy gemeentelijke organisatie. Raad voor Rechtsbijstand. Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Rathenau Instituut: Digitale samenleving. Digitale vernieuwingen veranderen ons leven.

Rathenau Instituut: Digitale samenleving

Online en offline raken steeds meer verweven; we spreken van 'onlife'. Dat biedt kansen, maar er zijn ook risico’s, op het gebied van bijvoorbeeld privacy en veiligheid, maar denk ook aan discriminatie en uitsluiting online. Daarom onderzoeken we hoe Nederland vorm kan geven aan de digitale toekomst. Digitale toepassingen zijn zo wijd verbreid en achter de schermen gebeurt er zo veel met onze data, dat ze ons leven veranderen op manieren die we vaak niet eens herkennen. Recht.nl - internetportaal voor juristen. Rechtenverkenner - links (Belgie) Gezien de verschillende thema's waarrond informatie terug te vinden is op de rechtenverkenner is het onmogelijk een volledig overzicht van relevante websites op te nemen.

Rechtenverkenner - links (Belgie)

Om de overzichtelijkheid en beheersbaarheid te bewaren, wordt hier enkel doorverwezen naar: websites van de overheid websites van koepelorganisaties portaalsites met informatie rond specifieke thema's en/of doelgroepen. De Rechtspraak. Rijksoverheid. Samen voor de klant - Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt. Smart Cities. Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) Platform Sociaal Werk Nederland. Sociale Vraagstukken. Weg met kantoortuin en geheugentraining Sabine Otten betoogde onlangs dat de vooroordelen over oud-zijn uit de weg moeten worden geruimd.

Sociale Vraagstukken

Pas dan kunnen oudere werknemers echt langer doorwerken. Wat ook helpt, is dat oudere werknemers niet worden blootgesteld aan de verleidingen van de kantoortuin. En de geheugentraining kan weg. Mensenrechten in Nederland: kan het een onsje meer? In januari publiceerde Rusland een rapport waarin ze de mensenrechtensituatie in Europa bekritiseerde. De onterechte angst voor de onderbuik van Nederland Zorg over de kwetsbare middenklasse die om te jennen op de PVV stemt is onterecht.

De kloof tussen politiek en burger dreigt kleiner te worden De newspeak van de decentralisaties lijkt rechtstreeks geïnspireerd door communistische retoriek. Staten-Generaal Digitaal. Home. Strafrechtketen. United Nations and the Rule of Law. United Nations Human Rights. Turn on more accessible mode Sign In Global update to the Human Rights Council Darker and more dangerous: High Commissioner updates the Human Rights Council on human rights issues in 40 countries “I am inspired by people standing up in many countries in defiance of the indefensible.

Home - Veiligheidshuizen. Verwey Jonker Instituut. Videokanaal Rechten Online. Vlaams Parlement - Home. Vlaamse Codex > Zoeken > Zoekopdracht. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wegwijzer Jeugd en Veiligheid (CCV) Werk.nl. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) The WJP Rule of Law Index® Justitiële Verkenningen. Het nieuwste nummer van Justitiële verkenningen (JV6/2017) is gewijd aan de relatie tussen intelligentie en criminaliteit.

Justitiële Verkenningen

Een hoog IQ wordt doorgaans gezien als een bescherming tegen criminaliteit. Omgekeerd lijkt de oververtegenwoordiging van mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) te wijzen op een verhoogd risico op een criminele ontwikkeling voor mensen met een laag IQ. In een vijftal artikelen wordt nader ingegaan op de LVB-problematiek en in twee anderen bijdragen op de betrokkenheid van hoogintelligente personen bij criminaliteit. In het openingsartikel staan Xavier Moonen enHendrien Kaal stil bij het begrip LVB en constateren dat er binnen de groep die dit stempel krijgt opgedrukt een enorme variëteit bestaat.

Zij onderscheiden vijf typologieën, die bovendien weer in subcategorieën kunnen worden onderverdeeld. JV201706 - Intelligentie en criminaliteit. JV 2017, nr. 6 Samenvatting In dit themanummer staat de relatie tussen intelligentie en criminaliteit (en/of antisociaal gedrag) centraal.

JV201706 - Intelligentie en criminaliteit

Intelligentie wordt doorgaans gezien als een beschermende factor tegen een criminele levensloop. Overheid.nl. World Legal Information Institute (WorldLII) Youth Wiki. The Youth Wiki is Europe's online encyclopaedia in the area of national youth policies.

Youth Wiki

Zelfredzaamheid-Matrix.