background preloader

Recht

Facebook Twitter

(Te) hoge werkdruk: psychosociaal risico of economische dwangmatigheid? De limieten van het welzijnsrecht. Met bijdragen van Patrick Humblet, Kelly Reyniers, Marc Rigaux, Marc Vandeweerdt, Anne Van Regenmortel, Christophe Vanroelen en Valérie Vervliet. Dat voor vele werknemers de werkdruk in ondernemingen en organisaties de voorbije decennia aanzienlijk is toegenomen, kan en mag geen twijfel lijden. De oorzaken zijn veelvuldig en van uiteenlopende aard. Denken we maar aan de zeer scherpe (internationale) concurrentie die talrijke ondernemingen aanzet tot het opdrijven van de productiviteit en het drukken van de personeelsbezetting, de drang van ondernemingen om de aandeelhouders steeds weer consistente dividenden uit te betalen, of nog, de informatisering van de professionele en commerciële verhoudingen, die voor een sterk verhoogde en versnelde menselijke interactie binnen en buiten de bedrijven zorgt.

Een en ander heeft tot gevolg dat menig werknemer gebukt gaat onder een zware psychische en mentale belasting… 101 juridische vragen over concurrentie. “Iedereen is vrij om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen.”

101 juridische vragen over concurrentie.

Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. (E-book). "Dit boek is een prachtige handleiding om inzicht te verwerven doorheen het hele proces inzake 'aanranding van de eerbaarheid' en 'verkrachting'.

Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. (E-book).

"IPA Facts (klik hier om te lezen) In de afgelopen twintig jaar waren in de binnen- en buitenlandse pers regelmatig berichten over ernstige seksuele feiten, vaak met jonge kinderen. Zedenmisdrijven komen helaas nog steeds veelvuldig voor in onze samenleving. Zij zijn bijzonder omwille van de impact die zij hebben op de diepste menselijke gevoelens van de slachtoffers en tekenen hen vaak voor het leven. De wetgever heeft in het verleden reeds een aantal aanpassingen doorgevoerd om dergelijke zaken aan te pakken. Actuele ontwikkelingen inzake EU-justitiebeleid, cannabisbeleid, misdaad en straf, jongeren en jeugdzorg, internationale vrede, veiligheid en gerechtigheid, gewelddadig extremisme & private veiligheid en zelfregulering.

Arbeidsrecht toegepast. Dit handboek stelt het Belgische arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze voor.

Arbeidsrecht toegepast.

De auteurs blijven daarbij stilstaan bij de belangrijkste topics, zonder zich te verliezen in al te verregaande details. Basiswetteksten inzake handels-en economisch recht. Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom. Codex Sociale zekerheid 2016-2017. Beschrijving: De doelstelling van deze Codex Sociale Zekerheid is de uitgebreide socialezekerheidswetgeving weer te geven in een overzichtelijke verzameling die gemakkelijk hanteerbaar is.

Codex Sociale zekerheid 2016-2017.

Kortom, een praktisch wetboek zowel voor de student als voor de praktijkjurist. Speciaal ten behoeve van de gebruiker is bij het begin van elke belangrijke en/of omvangrijke wettelijke of reglementaire tekst een inhoudstafel opgenomen om aldus het opzoekingswerk te vereenvoudigen. Deze uitgave is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2016.

Inhoudstafel. De minderjarige en het gerecht. (E-book). In dit boek worden op een chronologische manier verschillende aspecten beschreven waarmee een minderjarige die ervan verdacht wordt een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, in aanraking kan komen.

De minderjarige en het gerecht. (E-book).

Zeker gezien het feit dat minderjarigen in principe handelingsonbekwaam zijn met betrekking tot het stellen van rechtshandelingen, is het nodig dat de begeleidende volwassenen over de nodige informatie beschikken zodat ze de minderjarige kunnen voorbereiden. Weten wat er kan komen en wat de rechten zijn van de minderjarige, zijn immers essentieel om de minderjarige doorheen het gehele proces te kunnen begeleiden. Daartoe komen de volgende onderwerpen in het boek aan bod: Het verhoor van minderjarigenDe mogelijke maatregelenDe procedure voor de jeugdrechtbankDe uithandengevingDe GAS-wetgevingDe aansprakelijkheid van de ouders. De syndicus als vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars. (E-book). Vanaf het ogenblik dat een gebouw of een groep van gebouwen twee of meerdere verschillende mede-eigenaars telt, waarbij hun eigendomsrecht werd opgesplitst in zgn. gemeenschappelijke en privatieve delen, ontstaat van rechtswege haar vereniging van mede-eigenaars.

De syndicus als vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars. (E-book).

In 99% van de gevallen is op zulke vereniging de dwingende appartementswet van toepassing. Door hun aankoop worden alle eigenaars automatisch lid van deze vereniging(en) van medeeigenaars. In die situaties verplicht de wetgever om voor het behoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen beroep te doen op een organieke vertegenwoordiger, met name op een syndicus. Dit boek geeft u op een overzichtelijke, toegankelijke en begrijpbare manier inzicht in o.a. De aanstelling en het ontslag van de syndicusHet verschil tussen een statutaire, een door de rechtbank voorlopig of gerechtelijk aangestelde syndicus en een syndicus rechtstreeks door de (bijzondere) algemene vergadering benoemd… Auteur:

De syndicus: uw 111 antwoorden. Het beheer van appartementsgebouwen is een complexe en technische juridische materie waarbij de syndicus een cruciale rol speelt.

De syndicus: uw 111 antwoorden.

De verschillende eigendomsaanspraken in hetzelfde gebouw brengen heel wat vragen uit meerdere rechtsdomeinen mee. Een beknopte geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht in België Academia Press Wetenschappelijke Uitgeverij. Familiaal vermogensrecht in essentie. Handboek auteursrecht. Editie 2015-2016. Auteurs: Katrien Van der Perre, Eva Lievens & Dirk Voorhoof Dit handboek is bestemd voor studenten in de Communicatiewetenschappen en voor studenten in opleidingen Communicatiebeheer, Toegepaste Communicatie, Public Relations en Voorlichting, Journalistiek, Audiovisuele Kunsten, Media en Communicatie, Media- en Cultuurwetenschappen, Communicatiemanagement of Rechten.

Handboek auteursrecht. Editie 2015-2016.

Als burgers, consumenten of als professionelen hebben we met auteursrecht te maken, onvermijdelijk. In sommige situaties zal men aanspraak kunnen maken op auteursrechten en naburige rechten als schrijver, journalist, regisseur, kunstenaar, reclamemaker, fotograaf, componist, muzikant, producent, uitgever of omroeporganisatie. In andere situaties zal men een vergoeding moeten betalen en vaak zelfs vooraf toestemming moeten krijgen voor het gebruik van teksten, beelden of muziek. Handboek Belgisch Personen- en familierecht. Beschrijving: [Uit onze reeks Gandaius] Gerd Verschelden schreef met zijn nieuwe ‘Handboek Belgisch Personen- en familierecht’ een zeer uitgebreid volledig geactualiseerd standaardwerk.Het boek bestaat uit twee delen:

Handboek Belgisch Personen- en familierecht.

Handboek boekhouden. Belgisch boekhoudrecht. Handboek Jeugdbeschermingsrecht. (E-book). Het jeugdbeschermingsrecht regelt de (overheids)interventies ten aanzien van kinderen en jongeren die zich in bijzondere probleemsituaties bevinden of die delicten hebben gepleegd.

Handboek Jeugdbeschermingsrecht. (E-book).

Deze interventies betreffen zowel vrijwillige als gerechtelijke maatregelen, veelal uitgevoerd in specifieke voorzieningen. De bevoegdheid om deze interventies te regelen, komt grotendeels toe aan de gemeenschappen, maar ook de federale staat heeft een aantal belangrijke bevoegdheden behouden. Deze elkaar doorkruisende aspecten van doelgroepen, soorten hulpverlening en bevoegde over¬heden maken van het jeugdbeschermingsrecht een complexe materie, die evenwel in hoge mate maatschappelijk relevant is. In deze derde editie van het “Handboek Jeugdbeschermingsrecht” van Johan Put krijgt u Inhoudstafel. Het volgrecht van de kunstenaar. Over het boek: Auteurs van werken van grafische of beeldende kunst hebben recht op een vergoeding wanneer hun werken (schilderijen, beeldhouwwerken, etsen, …) worden doorverkocht met tussenkomst van een professionele kunsthandelaar, zoals een galerij of veilinghuis.

Deze vergoeding wordt aangeduid als het volgrecht. Kan dit zomaar? Schoolrecht voor ouders. (E-book). Schoolrecht is meer dan ooit een rechtstak waarmee onderwijsmensen en ouders dagelijks geconfronteerd worden. Iedereen met kinderen krijgt te maken met de wetten en regeltjes die het schoolleven beheersen. Dit boek richt zich tot iedereen die de terechte vraag stelt hoe "het" werkt. Doelbewust hebben de auteurs gekozen voor de onderwerpen die de onderwijsmensen en ouders bezighouden en geven ze antwoorden op de vele vragen die ze stellen. Milieuheffingen en -subsidies 2016-2017. U koopt voor het eerst een e-book? Dit is uw (eenvoudig!) Stappenplan: Ontdek het comfort van de Wolters Kluwer Libreo app Met de Libreo-app is het heel eenvoudig om uw e-books te lezen op uw tablet of pc. Milieurecht in kort bestek.

Noot voor noot. Inleiding muziekrecht. In Noot voor Noot versmelten muziek en recht tot muziekrecht. De musicus krijgt hier in begrijpelijke taal het recht met betrekking tot muziek uitgelegd. Kennis van juridische basisbegrippen geeft musici grip op de zakelijke kant van hun vak. In dit boek leert de jurist hoe muziek in elkaar zit. Een basisbegrip van muziektheorie stelt hem in staat uit muzikale feiten juridische argumenten te distilleren.

Voorbeelden laten concreet zien hoe het recht in een muzikaal perspectief past. Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2011-2016. Wetgeving, rechtspraak. Beschrijving: Potpourri I. Gerechtelijk recht. De wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie is de eerste van een reeks Potpourriwetten. Potpourri II. Strafrecht en strafprocesrecht. Op 19 februari 2016 werd in het Staatsblad de tweede Potpourri-wet gepubliceerd: de “wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie”. Praktische gids voorlopige hechtenis. U koopt voor het eerst een e-book? Dit is uw (eenvoudig!) Stappenplan: Praktisch administratief recht. Praktisch boekhouden voor kleine vzw's.

Door de wijzigingen aan de vzw-wet moeten ook de kleine vzw’s aan een aantal verplichtingen voldoen om in de toekomst hun boekhouding transparanter te maken. Vanuit een bepaalde visie heeft de wetgever daarom een minimummodel opgelegd.In de praktijk blijkt dat het voor kleinere verenigingen niet zo duidelijk is wat de wetgever bedoelt met termen als “ongesplitst dagboek”, “inventaris” en “staat van vermogen”. Praktisch BTW-recht. Praktisch btw-recht maakt studenten hoger onderwijs wegwijs in het btw-recht. Maar ook voor boekhouders, accountants en fiscale consulenten, zelfstandigen en bedrijfsleiders is dit boek dankzij de praktische benadering een handige leidraad. Het boek wordt jaarlijks herwerkt en bevat: toepassingsvoorbeelden bij elk onderdeel van de wetgeving;nuttige verwijzingen naar de boekhouding;oefeningen voor zelfstudie na elk hoofdstuk;de btw-aangifte en het Btw-wetboek als bijlage. Praktisch burgerlijk recht.

Praktisch Europees recht. Praktisch handels- en economisch recht. Praktisch handels- en economisch recht geeft een inleiding in de algemene principes van het handels- en economisch recht. Dit boek heeft niet de intentie de volledige wetgeving ter zake in detail uiteen te zetten, maar wil vooral een praktijkboek zijn met concrete, praktische cases uit het domein. Praktisch personenbelasting. De personenbelasting stap voor stap uitgelegd: Praktisch personenbelasting volgt vak per vak de structuur van het actuele aangifteformulier inzake personenbelasting en diept zowel deel I als deel II grondig uit.

Praktisch personenbelasting. Caseboek. Praktisch registratie- en erfbelasting. Basisbeginselen. Praktisch sociaal recht 2016. Praktisch strafprocesrecht. Praktisch vennootschapsbelasting. Praktisch vennootschapsbelasting. Caseboek. Preventiezakboekje welzijn op het werk 2016. Procedures evaluatie en tucht. Recht als tegenmacht: omtrent de emancipatoire functie van het recht. Een metajuridisch betoog. Scenario's voor een nieuwe Belgische strafprocedure. Een praktijkgericht knelpuntenonderzoek. Sociaal Compendium 2016-2017. Arbeidsrecht met fiscale notities. Sociaal en arbeidsrecht. Vormingsprogramma 2014. Sociaal recht in essentie. (E-book).

Socialezekerheidsrecht toegepast. Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. Temporele werkgeversflexibiliteit. Mogelijkheden en beperkingen. Vademecum fiscale falconis 2015. Vastgoed in pocket voor het Vlaamse Gewest 2016 - 2017. Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht. Vennootschapsrecht toegepast. Wat ervan te zeggen. Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector.

Werkplanning in de zorgsector 1: De wettelijke regeling rond arbeidsduur. Werkplanning in de zorgsector 2: Een wettig uurrooster op maat van uw organisatie opstellen. Werkplanning in de zorgsector 3: Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen. Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren. Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie. Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon. Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid. Werkplanning in de zorgsector 8: Arbeidstijdreglementering voor bijzondere categorieën van werknemers.

Werkplanning in de zorgsector 9: Het arbeidsreglement. Zakboekje overheidsopdrachten 2016.