background preloader

BFL

Facebook Twitter

Visa-enskild-publikation. Förhandsvisa cirkel - BETT-BFL - Lärcirkelverktyget. Att bedöma lärande: Feedback, feedup, feedforward. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Lifelong Learning Web: Login to the site. Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Anja Thorsten, Linköpings universitet och Malin Tväråna, Stockholms universitet Om fokus läggs på att ta reda på hur eleven har förstått ämnesinnehållet i stället för om eleven har förstått är det lättare att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen.

Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet

På så sätt skulle bedömningen bli ett mer konstruktivt redskap för att få alla elever att utvecklas och lära sig. De senaste åren har en samsyn kring att bedömning har stor betydelse för elevers lärande blivit vedertagen i svensk skola. I Vetenskapsrådets SKOLFORSK-rapport (2015) beskrivs dock att en förenklad och instrumentell syn på formativ bedömning har kommit att växa fram både i forskning och i skolpraktiken. Enligt rapporten är det vanligt att bedömningsmodeller snarare är inriktade mot att forma eleven, än mot en djupare analys av undervisningen. Detta innebär att information till läraren om vad som behöver förändras i undervisningen kommer i skymundan. Vilken kunskap behövs för att planera och genomföra undervisning? Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Förhandsvisa cirkel - BETT-BFL - Lärcirkelverktyget.

Plattform BFL - Hem. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang (svenska) "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Lärarstudent med passion för teknik och lärande, helst i kombination! Hattie – slutsatser, tolkningar och metodologiska problem. En forskare som är i ropet bland lärarutbildningar och fortbildningar i Sverige är John Hattie.

Hattie – slutsatser, tolkningar och metodologiska problem

Jag tänker nedan redogöra för det väsentliga i hans studie Synligt lärande (Natur och Kultur har också tryckt boken i svensk översättning) samt komma med kritik och beröm. Hatties studie är en meta-metasyntes baserad på mer än 50 000 studier med 80 miljoner deltagande elever. Studierna Hattie sammanför tittar på faktorer som påverkar elevers studieprestationer. Genom studien utvecklas en metod som kan visa och rangordna positiva och negativa effekter på elevers resultat. Sammantaget analyseras 138 faktorer och rangordnas efter sina effektstorlekar. Sammantaget är alltså lärarens betydelse fundamental. Vid en närmare blick på kategorin läraren i studien ser man att variablerna lärarutbildning och ämneskunskaper hamnar långt ner på listan över effekter (se bild nedan).

Bilden är hämtad från sida 29 Jonas Vlachos, nationalekonom och skolforskare, påpekar (sida 19) Hatties metodologiska problem. Betyg - Så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till.

Betyg - Så funkar det!

Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med "Subtitles/CC" nere till höger i videofönstret. Ett samarbetsprojekt pågår nu för att översätta till fler språk. Filmen finns också i en teckenspråkstolkad version. Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar. Elev: Lärarna bryr sig verkligen.

Rönnenskolan i Malmö har brytdag.

Elev: Lärarna bryr sig verkligen

Det betyder att det vanliga schemat bryts för en dag och eleverna jobbar med det ämne som de tycker att de behöver. Någon hänger lite för länge i korridoren, men fångas genast upp av en lärare. – Du ska till svenskan, eller hur? Jag följer dig dit. Ett leende och ett milt tag om nacken. Rim Jabboul i nian sliter med sitt NO-arbete, precis som flera av hennes klasskompisar. Rönnenskolan är bra, tycker hon. . – När man behöver hjälp här så bryr de sig. Lifelong Learning Web. Educational Technology and Mobile Learning: A Good Visual Featuring 6 Assessment Types. Educational Technology and Mobile Learning: A Handy Chart Featuring 8 Ways to Do Formative Assessment. April 5, 2014 As a follow up to the materials I have already posted on formative assessment, I am introducing you today this wonderful chat that I learned about through Bianca.

Educational Technology and Mobile Learning: A Handy Chart Featuring 8 Ways to Do Formative Assessment

The chart features 8 strategies teachers can use to conduct a formative assessment. By definition, formative assessment is assessment for learning (summative assessment is assessment of learning ) which usually takes place simultaneously with learning. The aim of formative assessment is to students understanding and plan subsequent instruction. In the chart below, you will get to discover 8 ways you can check for students comprehension, have a look and share with us what you think of it.

Www.diva-portal.org/smash/get/diva2:544054/FULLTEXT01.pdf. Att följa lärande av Dylan Wiliam.