background preloader

Strategier

Facebook Twitter

Communication Strategies | ESL. During conversation, certain communication strategies (Tarone, 1979, 1980) are used by second language learners, and even native speakers to aid them in communication and negotiation. The more of these strategies you apply, the more successful your language learning experience and contact with speakers will be. 1. Negotiate Meaning Confirmation Checks: Repetition and Rising IntonationClarification Requests: What do you mean? I don’t understand. What’s thatComprehension Checks: Do you know what I’m saying, Right, You Know 2. Describe the thing or conceptUsed in conjunction with adjective clauses, e.g 3.

Ask for a translation if possible 4. Switch the topic of conversation 5. Ask your interlocutor to help you find the word 6. Use your body to demonstrate an action or concept 7. Use the gesture of pointing to call attention to the object 8. Kinda, sort of, almost like + a word which resembles the target word 9. The learner makes up a new word to describe the thing or concept 10. Like this: Strategier - nyckeln till språklig frihet - Mia Smith. Strategier, strategier, strategier. Dessa små nycklar till språket följer med mig i min undervisning hela tiden. Strategier är något som alltmer kommit att uppmärksammas i diskussionen om språklig kompetens. Det är ett brett och mångfasetterat begrepp, som handlar om hur man gör, och kan göra, när man lär sig språk och när man använder språk, dvs. om olika metoder och handlingssätt för lärande och kommunikation. Strategier är också något som betonas i kurs- och ämnesplaner i engelska och moderna språk 2011 för att eleverna ska bli mer aktiva, effektiva och självständiga som språkinlärare och därigenom också vidga sina referensramar och sin förståelse för olika sätt att tänka och leva.

Så inleder Lena Börjesson sin text ”Om strategier i engelska och moderna språk”, som utvecklar tankarna kring strategiernas plats i kursplanerna Lgr11 och Lgy11. I min tyskaundervisning blir strategierna otroligt tydliga. Hur gör jag då i praktiken? -Dela upp sammansatta ord för att förstå delar. Listening strategies | Welcome to English, step 3-4 (Spring 2015) Listening Listening is considered to be the most difficult skill by language learners because we not only have to understand the grammar of the language, but also the speed, pronunciation, intonation and choice of words that the speaker uses. All these factors combined make listening very hard.

Luckily, there are some tips and help for you and here I will talk about some strategies to help you become a better listener. Strategies Pre-listening Pre-listening activities are an important part of becoming a better listener. . – Think about what you already know before you listen: the topicgenre (news, interview, speech..)the situationthe country in which the language is spoken – Signals such as: “I´m afraid that..”

-Connectors such as: although..On the one hand…on the other hand (signals two contrasting ideas) – Sequencers such as: firstly, secondly, next, finally…. , cheese and tomatoes – Pictures and title: can give you clues about the topic etc for the main idea? First, listen for the main idea. Reading strategies | Welcome to English, step 3-4 (Spring 2015) GT - inget att vifta bort - Mia Smith. Många lärare viftar bort digitala verktyg som automatöversättningsverktyg och digitala ordböcker, kanske av okunskap, kanske av rädsla. Men eleverna använder Google Translate oavsett vad vi säger, och att använda verktygen på rätt sätt är en språklig strategi på samma som som att använda en ordbok eller omformulera sina tankar med andra ord.

Men hur fungerar det egentligen? Vad ska man tänka på för att inte falla i de fällor som faktiskt finns? Jag har gjort en film riktad till elever kring just digitala verktyg som del av språkundervisningen och språkinlärningen. I filmen går jag igenom fem digitala verktyg: Google, Google Translate, digitala ordböcker i mobilen, Wikipedia som språkverktyg och stavnignskontrollen. Visa den gärna för dina elever och diskutera den tillsammans. Håller ni med om det jag säger Finns det ytterligare fallgropar att tänka på? Vill du lära dig mer om hur Google Translate fungerar? Nej, det här är inget reklaminlägg. Betyg är som bodyfitness. Fotbollsskolan2. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet.

Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta. Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder.

Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. Att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions. Strategier – en viktig grund att stå på. Jag har funderat mycket på vad som utmärker min undervisning, och kommit fram till ordet strategier. Det finns tydligare i kursplanerna nu är tidigare, och jag nämner ordet på var enda lektion i språk jag har. Nyligen skapade jag en bild för att förtydliga förmågorna i språk, och strategierna ligger som en grund för allt det andra. För att göra eleverna medvetna om hur strategierna fungerar och vilka de faktiskt redan använder förtydligare jag hela tiden. ”Nu ska vi göra Simon says.

Vilken strategi kan man ta till om man är osäker på vad jag sade? Just det, titta på vad en kompis gör.” eller ”När vi läser texten har vi styckeordlistan som stöd, att använda den är en strategi, kommer ni ihåg det?” Vi övar också strategier genom att t.ex. spela word game, en favorit bland de allra flesta elever jag haft. De digitala strategierna är något jag brukar ta med i mina föreläsningar, bland annat finns det några i underlagen från engelsklärarkvällen i Göteborg och SETT2015. Strategier, metoder,HUR du tar dig fram. Orka plugga. Min nivå plus tips. Pluggkoden: Strategier för minnet.

Strategier läsförståelse. 5 Quick Ways to Assess Kids' Writing Progress. Is your students' writing all over the map? You likely have some some students struggling with basic mechanics and others working on their authorial flair. Here are five strategies for assessing a wide range of writing skills fairly and easily. Equally important, this approach will also save you hours of grading time.

(It's time to take more of your weekend back!) X Marks the Spot Too often we teachers grade papers as if we are preparing a manuscript for publication. We proofread, line-edit and rewrite. Incorporate Student Reflection Rather than viewing assessment as something only teachers do, have students complete a self-assessment. Looking for more? Strategier i engelska. Strategier för informationssökning - tyska. Lässtrategier - någon annans filmer. Fonetik med iPad och dator.

I veckan har mina 9or för första gången fått möta fonetisk skrift. Vissa lärare arbetar väldigt mycket med det, själv berör jag det knappt alls i varken tyska eller engelska. När jag undervisade i franska lade jag mer energi på det av den enkla anledningen att stavningen och uttalet skiljer sig så markant åt i franska språket. De här skillnaderna mellan uttal och skrift finns ju också i engelskan, men då eleverna hör så mycket engelska i sin vardag blir behovet inte lika tydligt.

Fonetik nämns inte i kursplanerna för engelska och moderna språk i Lgr11, men i det centrala innehållet finns en punkt som lyder "Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad. " Det tycker jag även kan handla om att kunna läsa ut den fonetiska skriften i en ordbok.

Jag introducerade ämnet med en kort film om uttal från BBC. Reading strategies. Strategier.