background preloader

Strategier

Facebook Twitter

Communication Strategies. During conversation, certain communication strategies (Tarone, 1979, 1980) are used by second language learners, and even native speakers to aid them in communication and negotiation.

Communication Strategies

The more of these strategies you apply, the more successful your language learning experience and contact with speakers will be. 1. Negotiate Meaning Confirmation Checks: Repetition and Rising IntonationClarification Requests: What do you mean? I don’t understand. 2. Describe the thing or conceptUsed in conjunction with adjective clauses, e.g 3. Ask for a translation if possible 4. Switch the topic of conversation 5. Ask your interlocutor to help you find the word 6. Use your body to demonstrate an action or concept 7. Strategier - nyckeln till språklig frihet - Mia Smith. Strategier, strategier, strategier.

Strategier - nyckeln till språklig frihet - Mia Smith

Dessa små nycklar till språket följer med mig i min undervisning hela tiden. Strategier är något som alltmer kommit att uppmärksammas i diskussionen om språklig kompetens. Det är ett brett och mångfasetterat begrepp, som handlar om hur man gör, och kan göra, när man lär sig språk och när man använder språk, dvs. om olika metoder och handlingssätt för lärande och kommunikation. Strategier är också något som betonas i kurs- och ämnesplaner i engelska och moderna språk 2011 för att eleverna ska bli mer aktiva, effektiva och självständiga som språkinlärare och därigenom också vidga sina referensramar och sin förståelse för olika sätt att tänka och leva.

Så inleder Lena Börjesson sin text ”Om strategier i engelska och moderna språk”, som utvecklar tankarna kring strategiernas plats i kursplanerna Lgr11 och Lgy11. I min tyskaundervisning blir strategierna otroligt tydliga. Welcome to English, step 3-4 (Spring 2015) Listening Listening is considered to be the most difficult skill by language learners because we not only have to understand the grammar of the language, but also the speed, pronunciation, intonation and choice of words that the speaker uses.

Welcome to English, step 3-4 (Spring 2015)

All these factors combined make listening very hard. Welcome to English, step 3-4 (Spring 2015) GT - inget att vifta bort - Mia Smith. Många lärare viftar bort digitala verktyg som automatöversättningsverktyg och digitala ordböcker, kanske av okunskap, kanske av rädsla.

GT - inget att vifta bort - Mia Smith

Men eleverna använder Google Translate oavsett vad vi säger, och att använda verktygen på rätt sätt är en språklig strategi på samma som som att använda en ordbok eller omformulera sina tankar med andra ord. Men hur fungerar det egentligen? Vad ska man tänka på för att inte falla i de fällor som faktiskt finns? Jag har gjort en film riktad till elever kring just digitala verktyg som del av språkundervisningen och språkinlärningen. Betyg är som bodyfitness. Fotbollsskolan2. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta. Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. Strategier – en viktig grund att stå på. Jag har funderat mycket på vad som utmärker min undervisning, och kommit fram till ordet strategier.

Strategier – en viktig grund att stå på

Det finns tydligare i kursplanerna nu är tidigare, och jag nämner ordet på var enda lektion i språk jag har. Nyligen skapade jag en bild för att förtydliga förmågorna i språk, och strategierna ligger som en grund för allt det andra. För att göra eleverna medvetna om hur strategierna fungerar och vilka de faktiskt redan använder förtydligare jag hela tiden. ”Nu ska vi göra Simon says. Vilken strategi kan man ta till om man är osäker på vad jag sade? Strategier, metoder,HUR du tar dig fram. Orka plugga. Min nivå plus tips. Pluggkoden: Strategier för minnet. Strategier läsförståelse. 5 Quick Ways to Assess Kids' Writing Progress. Is your students' writing all over the map?

5 Quick Ways to Assess Kids' Writing Progress

You likely have some some students struggling with basic mechanics and others working on their authorial flair. Here are five strategies for assessing a wide range of writing skills fairly and easily. Equally important, this approach will also save you hours of grading time. (It's time to take more of your weekend back!) X Marks the Spot Too often we teachers grade papers as if we are preparing a manuscript for publication. Incorporate Student Reflection Rather than viewing assessment as something only teachers do, have students complete a self-assessment. Strategier i engelska. Strategier för informationssökning - tyska. Lässtrategier - någon annans filmer. Fonetik med iPad och dator. I veckan har mina 9or för första gången fått möta fonetisk skrift.

Fonetik med iPad och dator

Vissa lärare arbetar väldigt mycket med det, själv berör jag det knappt alls i varken tyska eller engelska. När jag undervisade i franska lade jag mer energi på det av den enkla anledningen att stavningen och uttalet skiljer sig så markant åt i franska språket. De här skillnaderna mellan uttal och skrift finns ju också i engelskan, men då eleverna hör så mycket engelska i sin vardag blir behovet inte lika tydligt. Reading strategies. Strategier.