background preloader

Formativ bedömning

Facebook Twitter

Alignment Lärande och utveckling. Grundstruktur i kurserna - alignment, lektionstyper och examination. EPA: Matematik – Kooperativt Lärande. Det är väldigt tacksamt att använda EPA – enskilt, par, alla i matematikundervisningen.

EPA: Matematik – Kooperativt Lärande

Struktur: EPA – enskilt, par, alla – Kooperativt Lärande. Det kan vara en utmaning att få alla elever aktiva och involverade.

Struktur: EPA – enskilt, par, alla – Kooperativt Lärande

Vid enskilt arbete kan det vara svårt att veta hur mycket enskilda elever faktiskt förstått och hänger med. För att främja språkutveckling och lärande behövs meningsfulla interaktioner elever emellan. Vi behöver därför skapa många och varierande kommunikationsmöjligheter för eleverna. Ett sätt att göra detta är genom EPA – enskilt, par, alla. EPA innebär att läraren ger en öppen fråga som eleverna först får fundera kring enskilt under en till ett par minuter och eventuellt skriva ner sina tankar. Naturvetenskap och Teknik. Kompetensutveckling inom naturvetenskap och teknik. Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor genom kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

Kompetensutveckling inom naturvetenskap och teknik

Insatsen organiseras av rektor och genomförs lokalt på skolan. Därför ska du delta Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor. Sätt ditt eget lärande i fokus. Lärandematriser; synliggör lärandet i handling. Start - Bedömningsportalen. För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper.

Start - Bedömningsportalen

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige.

Det är endast de två första stegen i kartläggningsmaterialet som är obligatoriska för skolor att använda från den 15 april. I vilken omfattning kartläggningsmaterialet steg 1 och 2 ska användas bestäms utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. "Eleverna måste veta vad som förväntas av dem för att lyckas" – Man kan tänka sig en triangel där själva basens insatser når alla elever och personal på skolan.

"Eleverna måste veta vad som förväntas av dem för att lyckas"

Mitteninsatserna är för de med större behov medan toppen består av individuella analyser och intensiva insatser för elever med stora svårigheter, säger Peter Karlsson, psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han och beteendeanalytiker Marie Grafström, båda från Psykologpartners Pedagogik & utveckling i Stockholm, arbetar tillsammans för att implementera Skolövergripande beteendestöd i skolan – en metod som syftar till att göra skolans personal och elever mer fokuserade på det som är bra, än det som är dåligt. Skolövergripande beteendestöd, SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) är ett evidensbaserat förhållningssätt som används i många brittiska och amerikanska skolor.

Syftet är att hjälpa skolor att minska förekomsten av problemskapande beteenden, öka de akademiska resultaten samt skapa förutsättningar för ordning och studiero både i och utanför klassrummen. Begreppsmaskin. Kunskapsvägg åk 4-6. Nu tror jag att väggen ska vara i stort sett komplett även för åk 4-6.

Kunskapsvägg åk 4-6

Det jag vet som fattas är moderna språk. Ska försöka få till det också här framöver. Utvecklingsplan i Skolbanken: Partille Furulunds skola år 4-6 Version 2015. Elins blogg: Lära@Lära. Plugga på vägen till skolan: Vad denna filmen vill förmedla är att om man har längre till skolan så ska man utnyttja den tiden när du te.x sitter på bussen för skolarbete.

Elins blogg: Lära@Lära

Inte att du ska sitta och rå plugga men att du kanske kollar vad du ska ha för lektioner och glosor, helt enkelt saker som är väldigt lätt att kolla igenom. Alla kan lära sig plugga: Denna film vill förmedla att alla kan lära sig, vi är gjorda för att lära. Inte att man har mer talang än någon annan utan att man lär sig på ett smart och effektivt sätt med olika strategier. LPP – hur gör man? Att försöka förstå detta med lokala pedagogiska planeringar har inte varit helt lätt.

LPP – hur gör man?

Jag har frågat runt. Jag har bett att få ta del av olika LPP:er. Jag har läst och funderat. Dokumentation – att hitta en form som underlättar. Jag har funderat mycket över och provat på olika vägar att dokumentera det jag ser när eleverna visar sina kunskaper.

Dokumentation – att hitta en form som underlättar

Många gånger har formen varit ett större problem än dokumentationen i sig för den har inte varit lätttillgänglig och smidig. Det blev extra synligt när det var dags att sätta betyg för första gången i år 6 för något år sedan. Jag hade noteringar på flera ställen och det var inte helt lätt att få en överblick över vilka kunskapskrav som var nådda. Det tog lång tid och mycket jobb att sammanställa och sätta betyget. Bedomning_bild_slutgiltigt. Förmågorna. Formativa frågor till elever i arbete - Google Dokument.

Matriser. Two Stars & a Wish! Just nu förbereder sig Marbäcksskolans 3:or för nationella prov.

Two Stars & a Wish!

En viss nervös stämning råder bland oss alla. Kamratrespons. Att få respons från andra är en ovärderlig hjälp när eleverna arbetar med såväl en text, en produktion eller praktisk arbetsuppgift. Att ge respons på andras texter och produktioner gör också eleverna till en mer medvetna granskare, eftersom de läser in sina egna erfarenheter och intentioner i det arbete de ska respons på. Respons kan öppna deras ögon för det de inte ser, både starka och svaga sidor. Det kan också bidra till ansvarstagande, självvärdering och öka förmågan att reflektera över det egna lärandet, det så kallade metakognitiva lärandet. Vid förberedd respons, som oftast är av högre kvalitet än vid muntlig, föreslås följande tillvägagångssätt av Dysthe m.fl. (2011):

Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. Bedömning av lärande – för lärande – mot lärande! Så var då dagen här. Den dagen då årets formativa undervisning och formativa bedömning skulle summeras i ett betyg. En bokstav som ska motsvara elevens kunskapsnivå. Tre saker kan jag konstatera efter att upploppet är avklarat: 1. Den berömda ”slutspurten” uteblev. 2. Bedömning. Skolverkets hemsida om prov och bedömning. Bedömning av kunskap för lärande och utveckling i matematik, Astrid Pettersson. Från Skolverkets hemsida, både text och föreläsning att titta på. GR utbildnings sida "Bedömning för lärande". Synligt lärande. Rätt feedback visar vägen.

Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt. Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte.

Det var då som bedömningsfrågorna i princip försvann från lärarutbildningen och ”lärarkåren deprofessionaliserade sitt bedömningskunnande” som bedömningsforskaren Christian Lundahl uttrycker det. Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan. Det som krävs är att undervisningen blir en interaktiv process där läraren kontinuerligt checkar av var eleverna befinner sig i förståelse, och därmed kunskap, och direkt justerar sin fortsatta undervisning utifrån det. Learning. Kamrat- respons. Bedömningsstöd matte-Skolverket. Bedömning. Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid. En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande. En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande. Formativ bedömning. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education.

The Best 8 Web Tools for Doing Formative Assessment in Class. February 25, 2015 Formative assessment, as we have agreed elsewhere, is assessment for learning which is completely different from summative assessment, which is assessment of learning. Formativ bedömning. Tester leder till lärande. A Formative Assessment Option. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Formativ undervisning och bedömning. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag?