background preloader

Genrepedagogik

Facebook Twitter

Genrepedagogik på Vågbroskolan. Bedömningsmallar för skrivande – Alla texttyper i språkundervisning. Här kommer mina utarbetningar av de olika bedömningskriterierna för skrivande för alla texttyper som påträffas i språkundervisning.

Bedömningsmallar för skrivande – Alla texttyper i språkundervisning

Exemplet på bedömningskriterier för skrivande finns på s. 363 i Skriva, Läsa, Lära av Martin & Rose. I alfabetisk ordning Argumenterande text Berättande text. Cirkelmodellen i berättelseskrivande. Visa orginalblogginlägget Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons), som jag just nu läser tillsammans med mina kollegor i en studiecirkel.

Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Modellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp. För andraspråkselever är det ett utmärkt sätt att arbeta språkutvecklande med hjälp av cirkelmodellen. Eleverna får en struktur och trygghet i sitt skrivande. Det som mer och mer kommit fram är att detta arbetssätt gynnar alla elever och just nu ligger cirkelmodellen verkligen i tiden. Tack vare mitt utvidgade kollegium inspireras jag ständigt. Genre - Vad Är Skönlitteratur Och Sakprosa? Genrepedagogik Anna - Google Slides. Mitt språkutvecklande klassrum: Lektionstips: referatskrivning. Att referera, sortera, värdera och granska fakta, för att sedan skriva ett referat är viktiga förmågor såväl i svenskämnena som i so- och no-ämnena på grundskolan såväl som i gymnasiet.Referattekniken, som går ut på redogöra för andras tankar och idéer med egna ord i egen text, finner man inte bara i enskilda referat utan ingår även i vetenskapliga rapporter som våra elever börjar öva sig på att skriva redan i grundskolan.

Mitt språkutvecklande klassrum: Lektionstips: referatskrivning

Det är alltså väldigt viktigt att vi lärare redan från början visar på vad som kännetecknar ett referat utifrån dess syfte, uppbyggnad och språkliga drag, för att elevernas vardagliga och personliga språk ska kunna förskjutas till ett mer distanserat, skriftspråkligt och opersonligt språk. Detta för att deras vetenskapliga skrivande ska fungera och så småningom befästas.Nedan följer ett lektionstips på hur jag arbetar med referatskrivning i min undervisning: Du ska börja med att läsa, sovra och sammanställa informationen i dina artiklar i ett referat. 1. 2. 3.

Bloggtips-för dig som är intresserad av genrepedagogik. Genrepedagogiken sprids och utvecklas idag i klassrum över hela Sverige.

Bloggtips-för dig som är intresserad av genrepedagogik

Ett språk- och ämnesutvecklande arbetssätt som, har det visat sig, ger lärare verktyg för att nå alla elever i undervisningen. I det här inlägget vill vi tipsa om två bloggar som ger dig som läsare konkreta exempel på och reflektioner kring hur man kan arbeta med texter i cykeln för undervisning och lärande. Den första bloggen vi tipsar om är Britt Johanssons blogg, Britts måndagsblogg. Britt är pedagogisk utvecklingsledare på Knutbyskolan i Rinkeby och även en av författarna till boken Låt språket bära. Minskad plagiering och ökad förståelse – Att använda sexrutingar för att fakt... När jag jobbar med faktatexter använder jag underrubrikerna i texten som jag sätter i en sexruting.

Minskad plagiering och ökad förståelse – Att använda sexrutingar för att fakt...

På så sätt kan eleverna söka fakta lättare. Jobbar vi med länder kan de söka ‘Italien, statsskick’ och sökningen blir då mer avgränsad. Genrepedagogik på mitt sätt. Jag har den senaste tiden försökt sätta mig in i genrepedagogiken och försökt hitta en modell som passar mig och mina elever.

Genrepedagogik på mitt sätt

Jag arbetar just nu med de allra yngsta och jag har nästan tagit för givet att genrepedagogik är lite för svårt att greppa för yngre barn som knappt kan läsa. Men, döm om min förvåning, det underlättar även för de här eleverna. Jag har länge varit intresserad av genrepedagogik och hur man med hjälp av den pedagogiken kan arbeta språkutvecklande. Det var när jag första gången läste Pauline Gibbons bok "Stärk språket - stärk lärandet" (som jag skrivit om tidigare här och här) som jag började inse att detta är ett sätt som vi kan få ännu fler eleven att nå målen.

Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan – Pedagog Malmö. Sambandsord.pdf. Magister Björn — Att komma igång med genrepedagogik i 10 steg. BFL + Genreundervisning = Sant. Med tanke på de uppskattade inlägg om bedömning för lärande och andraspråksutveckling och kamratbedömning som Robert Walldén tidigare har publicerat på Skollyftet bad vi honom skriva ett inlägg om den rapport han nu skrivit klart.

BFL + Genreundervisning = Sant

Robert Walldén har skrivit en rapport inom masterprogrammet i pedagogiskt arbete som heter Genrepedagogikens vad, hur och varför i undervisningen av vuxna andraspråkselever och i detta inlägg delar han med sig av sina nyvunna kunskaper och erfarenheter. Kan man ägna för mycket tid åt att analysera sin egen undervisning? Tema: Genrepedagogik och Gibbons i praktiken. Fördjupning. Genrepedagogik exemplet knutbyskolan.pdf. Personbeskrivning.

Instruktion

Återgivande. Narrativ. Cirkelmodellen. Faktatexter. Argumenterande. Texttyper. Respons. Intro. Språk i alla ämnen för alla elever på Släbro/Råbyskolor. Gemensamt skrivande – en text växer fram! Idag har vi skrivit vår gemensamma beskrivande text (se tidigare inlägg om vårt arbete med Cirkelmodellen), som eleverna sedan kommer att ha som mall/modell när de själva ska skriva sin text.

Gemensamt skrivande – en text växer fram!

Mallad matematik. – Ibland kan det vara bra att läsa en uppgift högt.

Mallad matematik

Så vem vill läsa den här? En handfull elever lyfter varsin hand. När en pojke läst fortsätter Ewa Spiers att gå igenom de åtta punkter som står tydligt skrivna strax ovanför uppgiften. Det är mallen. Genrekunskap & texter - www.plugga24.se. Det nationella provet i svenska för år 9 behöver man kunna berätta, beskriva, förklara, ge instruktioner och säga vad man tycker.

Genrekunskap & texter - www.plugga24.se

Vilka genrer är vanliga på Sfi-provet (D)? Skriv: brev/email till privatpersoner och företag, insändare, meddelande, platsansökan.Läs: annons, artikel, blogg, brev, faktatext, insändare, instruktion, notis, reportage. Vilka genrer är vanliga på det nationella provet i svenska år 9? Skrivguiden. Det finns ett hav av litterära genrer och former. De två huvudsakliga är skönlitteratur och facklitteratur. Här är en summering: Skönlitteratur Skönlitteratur omfattar kort sagt berättelser och texter skrivna med ett konstnärligt syfte. Hit hör romaner, noveller, dikter och andra genrer. Subgengrer: Epik, lyrik och dramatik All skönlitteratur, oberoende av vilken form den tar, kan i regel klassificeras som antingen epik, lyrik eller dramatik. Mitt språkutvecklande klassrum: Språk i alla ämnen - om språkutvecklande arbetssätt med IKT. - teori & praktik i förskola & skola. Genrepedagogik Och IT. Språkutvecklande arbete med begrepp.

Ny planeringsmodell testas för fjärilarna @stehagen @antlin. Jag provar ett nytt sätt att planera – för mer överblick och kanske enklare hantering. Vi får se vad jag tycker om det – och kollegorna. Hanna Stehagen – tack för idéen med språkmålen. Och Therese Linnér – tack för hjälpen att strukturera. Minskat gap mellan starka och svaga med genrepedagogik. När Karin Pettersson såg vilken positiv effekt genrepedagogiken hade på sina elever så ville hon sprida undervisningsmetoden till kollegerna. Idag är hon förstelärare och driver det språkutvecklande arbetet på Kvarnbackaskolan i Kista. - Om jag ska räkna ut arean på den här rektangeln, hur ska jag göra då?

Frågar Karin Pettersson sina tredjeklassare. - Du ska mäta med linjalen, svarar en pojke. Flerspråkighet i fokus: Metodiken Reading to learn för alla. Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete. Några mycket enkla och användbara tips. Vägledd läsning – så gick det! - När lektionen är slut, kommer ni att veta mer om andra världskriget!

Matris genrer.JPG. Skriva berättelse. Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer. Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter. När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade. Att tydliggöra språkliga mål. Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande.

Språkutvecklande NO-lektion med digitala verktyg om hur hur växter förökar sig. Läsrelaterade aktiviteter - oerhört viktiga! Att tydliggöra språkliga mål. Textkopplingar. Viktigt börja tidigt med NO-texter. – Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen. Kopplingsschema. Att förstå ämnesspråket och att förstå ämnet hör ihop.Illustration: Gunilla Hagström. Checklista_fyra_sprakfardigheter.pdf. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Samtal före, under och efter läsning.