background preloader

Skolinspektion

Facebook Twitter

Information - Bedömningsportalen. Observationsguide. Observationsschema v 08. Samspelet - Hem och Skola. Samspelet - Hem och Skola. Lärmiljö - Umeå. Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång. Lärare beskriver vissa elever som passiva, omotiverade och utåtagerande och i mötet med dessa elever känner sig många lärare vilsna och ställer sig frågan ”Hur kan jag motivera mina elever?”

Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång

"The Big 5 saknar tyngd". Undervisningen i skolan bör utgå från de ämnesspecifika förmågor som avslutar kursplanernas syftestexter.

"The Big 5 saknar tyngd"

Dessa uttrycker en kärna av vad varje skolämne ska utveckla hos eleverna. Både det centrala innehållet och kunskapskraven vilar i de ämnesspecifika förmågorna. Men universitetslektorn Göran Svanelid har lagt fram ett alternativt förfaringssätt som fått stor spridning och uppmärksamhet. I Pedagogiska magasinet (nr 4/11) – och även i Grundskoletidningen (nr 4/11) – presenterar han under rubriken ”The Big 5” fem generella förmågor som han menar att både undervisningen och bedömningen i alla ämnen bör utgå från. Genom att räkna de förmågor som nämns i de ämnesspecifika förmågorna och kunskapskraven finner Göran Svanelid att analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmågan att hantera information och begreppslig förmåga är de mest förekommande. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket. Total tidsåtgång: cirka sju timmar Rekommenderat för cirka fem till åtta deltagare För att arbeta med materialet krävs att du har Acrobat Reader samt Word 2007 eller senare. Att utveckla ett resonemang i svenska. Add a little bit of body text - Document by carina.rickard.

Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning. Skolministeriet: Vad går förlorat med handskriften?

Åtgärdsbank - Umeå. Litteraturtips inom foramtiv bedömnning @ Nordström Education. Skolverket, språkutvecklande arbetssätt. Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. Mitt öppna klassrum. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag.

Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Klassrumsregler från Phoster. Förskolebarn uppfattar årskurs 1 som något jobbigt och tråkigt. Hur uppfattar förskolebarnen skillnaden mellan förskoleklass och årskurs 1?

Förskolebarn uppfattar årskurs 1 som något jobbigt och tråkigt

Lina Lagos resultat visar att förskollärare och barn i sitt sätt att prata skapar större skillnader än vad det faktiskt är. Årskurs ett kopplades främst till arbete och allvar, förskoleklass till lek. Varför blev du intresserad av ämnet? - Jag är utbildad grundskollärare årskurs 4 -9 men har arbetat en del i förskoleklass. I arbetslaget var det diskussioner om huruvida förskoleklassen var skola eller inte.

. - Förskoleklassen fick ofta stå tillbaka med hänvisning till att den ju inte var obligatorisk. Vad handlar avhandlingen om? - Jag har tittat på hur barnen uppfattar övergången mellan förskoleklass och årskurs ett. Vilka är de viktigaste resultaten? - Att man gör en tydlig markering mellan förskoleklass och årskurs ett. . - Det skapades större skillnader än vad det faktiskt var och övergången blir mer dramatisk. Exempel på texter, provuppgifter och bedömning - Uppsala universitet.

Det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk består av olika delprov som prövar förmågorna att tala/samtala, läsa och skriva.

Exempel på texter, provuppgifter och bedömning - Uppsala universitet

Vissa delprov prövar fler än en färdighet i ett och samma delprov. På denna sida finns exempel på textunderlag för läsförståelseprov, provuppgifter samt bedömningsunderlag av olika slag. Samtliga exempel är hämtade från 2009 års prov. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte visa hela prov. Tal och samtal. Formativ bedömning. Checklista för sociala medier. Hur används dina personuppgifter i sociala medier?

Checklista för sociala medier

Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat. Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor. Sociala medier är snabba, lättanvända och hjälper dig att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med elever, föräldrar och kollegor. Det finns dock en hel del att fundera kring innan du börjar använda en social medietjänst. Olika tjänster ställer också olika krav på dig som användare, och kommer också att använda dina uppgifter på olika sätt. Skolverket har ställt samman en liten checklista med frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst.

Checklista för språkutveckling. Skolinspektion. Skolinspektion. Skolinspektion. Skolinspektion. Skolinspektion. Skolinsp. Skolinspektion. Skolinspektion.