background preloader

Mina studier

Facebook Twitter

Gratis i skolan - Skolverket Gratis i skolan - Dyslexi barn ungdomar tester insatser 2014. Untitled. Svenskarna och internet 2016. Vi har frågat föräldrar om deras barn råkat ut för något på internet som upprört eller oroat dem.

Svenskarna och internet 2016

Ju äldre barn blir desto vanligare är det att de någon gång råkar ut för något på internet som upprör eller oroar dem. I åldern två till elva år har en av fyra (26 %) råkat ut för något sådant. En liten ökning har skett sedan 2015 då 21 procent uppgav att deras barn upprörts. I tonåren har mer än var tredje (39 %) blivit oroad eller upprörd av något på internet. Eleverna och internet 2016. Svenskarna och internet 2016. Ungar och medier 2015. ”Nyfiken och kritisk hållning till Hattie ingen motsättning” För tre år sedan översatte SKL John Hatties Visible Learning.

”Nyfiken och kritisk hållning till Hattie ingen motsättning”

Syftet var att göra hans forskningsresultat lättillgängliga. Suget efter skriften var – och är fortfarande – enormt. Vi är glada över att ha bidragit till intresset att utveckla skolans verksamhet utifrån forskning. Synligt lärande SKL. Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration. Världens bästa pedagoger till Sverige: Så lyckas vi i Pisa-studien. Samarbetsorganisationen OECD, som ligger bakom PISA-undersökningen, menar att det viktigaste är att utveckla långsiktiga strategier för att både stödja hög kvalitet och utvecklingen av lärarnas undervisning.

Världens bästa pedagoger till Sverige: Så lyckas vi i Pisa-studien

(Foto: stock.adobe.com) Några av världens mest erfarna pedagogiska forskare, som själva har varit med och byggt upp skolsystemen i de länder som lyckats bäst i Pisa-undersökningen, kommer nu till Sverige för att dela med sig av sina erfarenheter med svenska förvaltningschefer, rektorer, förskolechefer och förstelärare. De inbjudna är från Kina, Singapore, Sydkorea och Sverige, och är ledande inom forskningsvärlden. Det berättar Helena Moreau som är en av arrangörerna till konferensen ”Världens bästa undervisning”. Hon har själv tidigare varit chefredaktör för Grundskoletidningen och är en erfaren kompetensutvecklare.

Lärlabbet: Text är mer än skrift - UR Skola. Bloggar.ur. Hur ska pedagoger hantera konflikter och hetsiga diskussioner om känsliga ämnen?

bloggar.ur

Lärarna Martin Löfgren och Per Ahlkvist har valt att flyttat klassdiskussioner om värdegrundsfrågorna till ett online-forum. På forumet finns olika policys, alla elever får ha en fri åsikt men måste kunna belägga sina påståenden med fakta. ”Jag lärde mig väl det vanliga!” En elev - en dator. Lärares möten med sociala medier. Urn:nbn:se:uu:diva-133202 : Skolplanschen : Argument i spänning mellan bild och text, perspektiv och kontext. “Utan bok är det ingen riktig undervisning” Läsförmågan bland 9-10-åringar. Svenskarna och internet 2016. FULLTEXT01. Exjobb2. Andersson Ramshage Texter s om inte räknas.

Textmöten och textvanor. Literacy och det vidgade textbegreppet. Barns och ungas textvärldar. Forms - create and analyze surveys, for free. Create a comic. Avhandling av Carina Fast. Små barn, digitala medier och lärande – Omvärldsbloggen. Sma ungar och medier 2015 tillganglighetsanpassad. Rapport utbildning larande 2010 4 1. Bedömning som gemensam angelägenhet av Lisbeth Gyllander Torkildsen. Självskattningsmall. Provfri matematik – bedömning i praktiken. En metod för kollegial bedömningsträning Vad är skillnaden mellan att ”föra ett resonemang” och att ”föra ett resonemang framåt”?

Provfri matematik – bedömning i praktiken

Kan du svara på den frågan? Det kan du testa dig själv på i slutet av detta blogginlägg. Det står nämligen på två olika ställen i kunskapskraven i matematik. Och mer specifikt undrar jag: vad är skillnaden mellan de båda A-nivåerna att ”fördjupa eller bredda ett resonemang” och att ”föra välutvecklade resonemang”? Detta är några av problemen som jag och mina kollegor mötte när vi skulle träna på sambedömning. Detta blogginlägg handlar om hur jag och mina kollegor besvarade dessa frågor tillsammans genom sambedömning. Men först vill jag berätta vad som gjorde att det blev en stark upplevelse för mig. Två olika delar av kunskapskraven De två delar av kunskapskraven i matematik år 6 som det handlar om är: I beskrivningen kan eleven (…) föra enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Freds Luckscript - träna på gångertabellen. Att följa lärandet praktiska tips. Konkret exempel på formativ bedömning.

På facebook-sidan för nätverket Dela!

Konkret exempel på formativ bedömning

Hittade jag ett tips från Johan Lindström på ett tydligt och bra exempel om en formativ bedömning: Jag skriver "formativ bedömning" här i inlägget, eftersom det känns som det blivit en allmänt vedertagen term för den här typen av pedagogik, men egentligen tycket jag det passar bättre med "formativ feedback" eller "formativ respons". Formativ bedömning. Ja, så säger Dylan William: ”mer basket än pingis” i klassrummen.

Formativ bedömning

Det han menar är redan en självklarhet i många klassrum: Att bedömningsprocessen ska ske kontinuerligt och inte på slutet. Att det är processen som är det viktiga, inte produkten. Det som följer nu, är en mycket kortfattad version av Tankesmedjans mycket intressanta rapport: ”Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg/Att synliggöra det synliga lärandet”.

Syftet med rapporten är att den ska kunna fungera som en handledning med många konkreta tips på arbetsgång och organisation för ett formativt arbetssätt för enskilda skolor. 50 praktiska tips om formativ bedömning. Matriser och planeringar för formativt bedömning i klassrummet – konkreta exempel. Den här sidan är egentligen lite överflödig eftersom allt finns i huvudsidan Fem steg till formativ bedömning.

Matriser och planeringar för formativt bedömning i klassrummet – konkreta exempel

Jag har valt att låta den ligga kvar eftersom det finns en del kommentarer. Du är förstås välkommen att titta in här också! Formativ bedömning är en väsentlig del av ett inkluderande förhållningssätt i undervisningen. Det är också en väsentlig del av en datorbaserad undervisning där eleven förväntas producera under lektionstid istället för att passivt lyssna. För att åstadkomma ett sådant arbetssätt krävs matriser och planeringar av olika slag så att eleven blir förtrogen med vad som förväntas och hur arbetet kommer att bedömas. 3 Bedömningspraktiker fr. 3 Bedömningspraktiker framvuxna i svensk skolaEvaldsson 2000).

3 Bedömningspraktiker fr

I relation till att skolan ska både fostra och lära ut kunskaperbetonas utbildningens moraliska dimension och etik- och maktaspekterlyfts också särskilt fram i lärares bedömningar och betygsättning (jfr Colnerud1997, Sabbagh 2009). Även bedömningsfrågor i relation till flerspråkighetoch kulturell mångfald aktualiseras här (se t.ex. Tornberg red. 2006).Ytterligare en aspekt behöver beaktas som sammanhänger med interaktioneni klassrummet och skolan.

Det gäller bruket av intelligenstest,diagnoser, prov och betyg för att ordna och rangordna barnen utifrån anlag,prestationer och intressen. 1383788 reviderad programforklaring bed mning och dokumentation 20121001. Vad säger elever och lärare egentligen om bedömning i skolan? - Pedagogsajten Familjen Helsingborg. Lisbeth Gyllander Torkildsen, strategisk utvecklare skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborg, har under många år studerat elevers förståelse för bedömning samt hur en ömsesidig syn på bedömning kan utvecklas mellan elever och lärare.

Vad säger elever och lärare egentligen om bedömning i skolan? - Pedagogsajten Familjen Helsingborg

I studien har 25 elever och 9 lärare deltagit och arbetat med att utveckla en ömsesidig syn på bedömning. Förutsättningar och strukturer viktiga faktorer. Elevers delaktighet – en förutsättning för lärande. Bedömning måste göras begriplig för att eleverna ska ha nytta av den. ”Om läraren förstår vad eleverna förstår kan bedömning leda till utveckling”, säger Lisbeth Gyllander Torkildsen. Varför blev du intresserad av ämnet? – Som lärare i svenska och SO på högstadiet arbetade jag mycket med feedback till eleverna, i syfte att bidra till utveckling av förmågor, färdigheter och kunskaper.

Men det skedde inte och när jag diskuterade detta med eleverna insåg jag att de inte förstod vad jag skrev i återkopplingen. Jag inledde då ett projekt tillsammans med eleverna för hitta sätt att återkoppla som leder till kunskapsutveckling. Vad handlar avhandlingen om? Itslearning. Fem steg till formativ bedömning i klassrummet. Syftet med denna sida är att inspirera genom konkreta exempel på hur det kan se ut i ett klassrum där formativ bedömning är grunden för undervisningen. Du hittar några av exemplen på denna sida och många fler i min bok Formativ bedömning i praktiken – från förmedling till förståelse.

Ett sätt att ta reda på om man har grundat ett klimat och en kultur som bygger på formativ bedömning är att titta på Dylan Wiliams nyckelstrategier för ett hållbart arbete med formativ bedömning som grund för undervisning och lärande. Tillsammans utgör nyckelstrategierna en bas för ledarskap i klassrummet som kännetecknas av tydlighet, intresse för eleverna, undersökande arbetssätt, nyfikenhet, inkludering. Catharina Tjernbergs avhandling.